Tag

Европейски съд по правата на човека

Browsing

help-logoОт 24 до 26 март в София предстои да се проведе първият „Форум за правосъдие и права на човека“. Той се организира в рамките на проекта  „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи от Националния институт на правосъдието“ като част от Норвежкия финансов механизъм.

MP

Националният компенсаторен механизъм за бавно правосъдие е ефективно вътрешноправно средство за защита

Измененията в Закона за съдебната власт с въвеждането на новата глава ІІІ“а“ [1]и съответните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди[2] с приемането на новия чл. 2б, предвиждащ право  на обезщетение за прекомерна продължителност на дела по отношение на граждани и юридически лица, представляват ефективно вътрешно-правно средство за защита. Такова е заключението на Европейския съд по правата на човека.

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ОСЪЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС В РАЗУМЕН СРОК  В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО – ЧЛ. 6§1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА[1]

                                                                                                                                                                                                Светла Маргаритова

/Нередактиран вариант на статията, публикувана в сп. „Адвокатски преглед“ кн.11-12 на 18 юни 2009/

В края на януари 2009 г. Европейският съд по правата на човека публикува своя годишен доклад за постановените решения през предходната година. От 47 държави-членове на Съвета на Европа по брой осъдителни решения, в които е установено поне едно нарушение, България се нарежда на осмо място (с 51 решения), с много близки стойности до Гърция (73) и Италия (71). По половината от тези съдебни актове (25) едно от основанията за констатиране на нарушение е прекомерната продължителност на процедурата – гражданска или наказателна, надхвърляща границата на т.н. „разумен срок”. По честота то е  на второ място след нарушеното право на свобода и сигурност, гарантирано от чл. 5. Макар и да липсва статистика за това, каква част от констатираните  нарушения произтичат от прекомерната продължителност на граждански и каква – от наказателни процедури, прегледът на постановените решения на Европейския съд показва, че преобладават тези, свързани с областта на наказателното правораздаване.

Съвети за претенциите за имуществени и неимуществени вреди и разноски в процедурата пред Европейския съд (практически указания за юристи) Настоящият материал не е статия. Бих искала да споделя някои свои мисли и да дам практически съвети на колегите, които все още не са подготвяли жалби до Европейския съд по правата на човека. І. Формулиране на претенциите при подготвяне на първоначалната жалба Ако прегледате внимателно формуляра на жалба, ще видите, че раздел V е озаглавен „Изложение…

Под редакторското заглавие „Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на „Плама” е публикувана статия на стр. 115-119 в книжка 6 на сп. „Правен свят” . В нея е направен кратък анализ на постановеното решение от Европейския съд по правата на човека на 2 април 2009 г. по жалбите на 42 –ма бивши работници на Плевенската рафинерия. Основният акцент  в материала е не толкова да бъде информирана широкатата общественост за поредното осъдително решение срещу България.…

НЯКОЛКО СЪВЕТА КЪМ ХОРАТА, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Веднага ще започна с уговорката, че този материал нито е практическо помагало, нито опит за тълкуване на Конвенцията, нито пък средство за заобикаляне на квалифицирана правна помощ при подготвяне на жалба пред Европейския съд. Повод  за написването му е срещата ми с много хора, които поради различни причини са пропуснали своя шанс да изпратят жалба в случаи, когато са имали защитими оплаквания…

Решението на Европейския съд по жалбите на бившите работници на „Нова Плама” – последно или поредно?   Нередактиран вариант на статията във в-к „Труд”, публикувана на 13.04.2009 г.                                                                         На 2 април 2009 г. Европейският съд постанови поредното си осъдително решение срещу страната ни. Този път в основата му са залегнали 42 жалби на бивши работници на “Нова Плама” АД, изпратени в Страсбург в периода 2002-2003 г.  Повод за депозирането им е невъзможността на жалбоподателите да…

На 2 април 2009г. Европейският съд по правата на човека постанови своето решение, с което осъди България да заплати на 42 бивши работници на втората по големина рафинерия в страната – „Плама“АД сумата от над 500 000лв за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения и по 2300 EUR за морални вреди. До тук нямаше да се стигне ако държавата не беше поставила чадър върху имуществото на рафинерията, налагайки запори и възбрани през 2002г. за своите  публични…

Европейски съд по права на човека CINQUIÈME SECTION BELEV ET AUTRES c. BULGARIE (Requêtes nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03) ARRÊT STRASBOURG 2 avril 2009 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.…

Европейските измерения на българската реституция

/критичен преглед на практиката на Европейския съд  по правата на човека по българските жалби/

Статията е публикувана в сп. “Правата на Човека”, бр.2 от 2007г., стр.31 – 

Издание на Фондация “Български адвокати за правата на човека” в партньорство с Институт “Отворено общество” – София

Един от аспектите на защитата на правото на собственост, който попада в приложното поле на чл. 1 от Първия допълнителен протокол на ЕКПЧ, е свързан с реституцията. От началото на 90-те години на миналия век, след падането на комунистическите режими, в бившите социалистически страни бяха приети редица закони, целящи да възстановят собствеността върху имоти, национализирани след Втората световна война. Различните законодателни подходи доведоха и до различни правни последици  за широк кръг от граждани. В тази връзка Европейският съд бе изправен пред предизвикателството да разрешава сложни казуси, възникнали при прилагането на реституционното законодателство в отделните страни.

Европейски съд по права на човека FIFTH SECTION CASE OF IVAN HRISTOV v. BULGARIA (Application no. 32461/02) JUDGMENT STRASBOURG 20 March 2008 FINAL 20/06/2008 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. In the case of Ivan Hristov v. Bulgaria, The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Chamber composed of: Peer Lorenzen, President, Snejana…

Европейски съд по права на човека FIFTH SECTION CASE OF VLADIMIROVA AND OTHERS v. BULGARIA (Application no. 42617/02) JUDGMENT STRASBOURG 26 February 2009 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. In the case of Vladimirova and Others v. Bulgaria, The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Chamber composed of: Peer Lorenzen, President, Rait…

Жалбоподателите са трима български граждани,  лишени от жилище от 140 кв.м. в централната градска част на София, на основание чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. До предаване на владението му те са живели в него  46 години, от които 35  като собственици. Договорът им е прогласен за нищожен поради това, че е бил подписан от зам.-председателя на изпълкома, а не от председателя. След постановяване на решението от Софийския градски съд,…