Tag

забавено изплащане на обезщетение

Browsing

Affaire  Rahbar- -Pagard c. Bulgarie (Requêtes nos 45466/99 et 29903/02), 6 avril 2006 На 7 април 1990 г., докато шофирала своя автомобил в центъра на гр. Пловдив, първата жалбоподателка предизвиква пътна злополука, която отнема живота на две момичета и причинява тежки наранявания на четирима други младежи. Паралелно на наказателното производство, водено срещу нея, на 25 юни 1999 г. първата жалбоподателка сезира Пловдивския районен съд с иск за обезщетение и лихви за забава срещу следствената служба, Пловдивския районен…

Case of  Sirmanov v. Bulgaria (Application no. 67353/01), 10 May 2007 През 1998 г. жалбоподателят започва дело срещу Плевенския военен съд на основание чл. 2 (6) от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, като претендира 25 000 0000 неденоминирани лева като обезщетение за времето, за което е бил лишен от свобода, считано от 21 декември 1989 г. до 20 март 1990 г. С решение от 7 юни 1999 г. Плевенският районен съд постановява, че…

Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 78441/11) ), 24 November 2016 1 от Протокол 1 (нарушаване правото на мирно ползване на собствеността поради прекомерна продължителност на неизпълнение на задължения по отчуждителни процедури) /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Бащата на жалбоподателя е притежавал къща с двор в гр. София.  През 1978 г. тя е отчуждена за изграждането на жилищна сграда на основание чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ. Със заповед по чл. 100 от…

Kovachev v. Bulgaria(Application no. 65679/11) , 10 November 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Жалбоподателят и брат му са били  съсобственици на къща с двор и гараж в Ямбол. С решение на кмета от 31 януари 1983 г. имотът е отчужден за  изграждането на жилищна сграда на осн. чл. 98, ал. 1 ЗТСУ, срещу което е предвидено да бъдат обезщетени с апартаменти в сграда, която общината се ангажира да построи, както и с гараж.…

Petrovi v. Bulgaria(Application no. 9504/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v.  Bulgaria Родителите на първия жалбоподател, притежавали част от къща в София. През 1986 г. къщата е отчуждена за изграждане на улица и жилищна сграда срещу задължението на общината да предостави като обезщетение  тристаен апартамент. С второ решение на осн. чл.100 от ЗТСУ кметът конкретизира местоположението на бъдещия апартамент и неговите размери, както и стойността му. Тъй като тя е…

Rashkova and Simeonska v. Bulgaria (Application no. 41090/12), 2 february 2017 Наследодателите на жалбоподателите били собственици на недвижим имот – къща с двор в гр. Попово. С две заповеди от 1988 и 1989 г. той бил отчужден на основание чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ. Като обезщетение било предвидено на единия от собствениците да бъде предоставено двустайно жилище в сградата, която ще бъде построена на отчуждения терен, а на другия да бъде учредено право на строеж…

Popov c. Bulgarie (requêtе no. 69855/01), 7 janvier 2010 /реституция по ЗСПЗЗ/ След приемането на ЗСПЗЗ на 4 март 1992 г. жалбоподателят подава заявление до поземлената комисия в град Пазарджик за  възстановяване на собствеността върху девет парцела земеделска земя в землището на с. Говедаре с обща площ 44 029 кв. м, която е негова бивша собственост. С решение от 18 декември 1992 г.   комисията признава и възстановява „в реални граници“ правото на собственост на жалбоподателя върху…

Moamer v. Bulgaria(Application no. 40124/19) Решение на Комитет Казус, подобен на делото Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е по повод забавеното обезщетение за отчужден имот на майката на жалбоподателите през 1991 г. Тя е трябвало  да бъде обезщетена от община Добрич с апартамент в сграда, която властите планирали да построят. След нейната смърт производството е продължено от нейните син и дъщеря. Строителните работи започват през 2010…

Ignatova v. Bulgaria (Application no. 39954/19) Решение на Комитет Казус, подобен на делото Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е по повод забавеното обезщетение за отчужден имот на жалбоподателката през 1984 г. на основание ЗТСУ  Тя е трябвало  да получи  от община Добрич  апартамент в сграда, която властите планирали да построят. Строителните работи започват през 2010 г., но през 2014 г. са преустановени поради финансови затруднения  и…

Halil v. Bulgaria, (Application no. 40029/19), ), 6 December 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата е свързана със забавеното предоставяне на обезщетение на жалбоподателя за имот, който е бил отчужден за градоустройствени мероприятия  през 1983 г. от общинските власти на Добрич. Той е  трябвало да бъде обезщетен с апартамент в сграда, която властите са възнамерявали да построят. Строителните работи започват…

Ganchevi v. Bulgaria,(Application no. 40026/19),6 December 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата  е по повод забавено предоставяне на обезщетение на жалбоподателите за имоти на техните предшественици, които са били отчуждени за градоустройствени цели през 1983 г. от общинските власти на Добрич. Жалбоподателите е трябвало да получат апартамент в сграда, която властите възнамерявали да построят. Строителните работи започват през 2010 г.,…

Stoyanova v. Bulgaria (Application no. 40101/19), 6 December 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005)Жалбата е свързана със забавеното предоставяне на обезщетение на жалбоподателката за имота на нейните родители, който е бил отчужден за градоустройствени нужди през 1985 г. от общинските власти на Добрич. Тя е  трябвало да бъде обезщетена с апартамент в сграда, която властите са възнамерявали да построят. Строителните работи…

Днес Европейският съд за правата на човека установи нарушения по три български жалби – Ganchevi v. Bulgaria,(Application no. 40026/19);Stoyanova v. Bulgaria (Application no. 40101/19); Halil v. Bulgariа (Application no. 40029/19)

Делата са подобни на жалбата Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005)

Case of  Mancheva  v. Bulgaria (Application no. 39609/98), 30 September 2004 Съдът установява,че невъзможността на жалбоподателката да получи изпълнение на постановеното в нейна полза съдебно решение, по силата на което й е присъдено обезщетение, представлява нарушение на правото й мирно да се ползва от своята собственост, провъзгласено в първото изречение на първата алинея на член 1 от Протокол № 1. Той констатира нарушение и на чл. 6§1.

Affaire  Angelov  c. Bulgarie(Requête no 44076/98), 22 avril 2004 Съдът установява нарушение поради забавянето на властите в продължение на 2 години да изплатят присъденото на жалбоподателя обезщетение по ЗОДОВ с обяснението, че в бюджета на съответния съд нямало предвидено перо за изплащане на обезщетения.