Tag

изправяне пред съд

Browsing

Affaire Georgiev c. Bulgarie (Requête no 47823/99) 15 décembre 2005 Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции по смисъла на член 5 § 3 от Конвенцията ( т.к. е преди измененията в НПК от 2000 г.).Съдът констатира, че доколкото по националното право задържането, разпоредено не от съдия не е в нарушение на закона, то не е предвидена  и законова възможност за обезщетение, поради което е налице нарушение и…

Аffaire Nedyalkov  c. Bulgarie (Requête no 44241/98) 3 novembre 2005 Съдът установява две нарушения на чл. 5§3: а) правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, не е било спазено, в нарушение на член 5§3 от Конвенцията; б) съдът приема, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи оставането на жалбоподателя в ареста след изтичането на определен период от време и че  държавните органи не са действали…

Affaire Kostov c. Bulgarie (Requête no 45980/99), 3 novembre 2005 Съдът намира нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия в момента на неговото задържане. Той приема и че е налице нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради това, че „(…)Заинтересованият (…) не е могъл да предвиди  колко време трябва да остане задържан, за да получи достъп до съдебен контрол на неговото задържане, което, в момента на разглеждането на въпросната жалба, вече е продължавало…

Affaire  Asenov c. Bulgarie(Requête no 42026/98,)15 juillet 2005 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат в момента на неговото задържане; 2.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията що се отнася до продължителността на задържането под стража; 3. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до правото на съдебно обжалване на задържането. 4. Нарушение на член 5§1 Конвенцията що се отнася до задържането…

Case of I.I. v. Bulgaria (Application no. 44082/98), 9 June 2005 Съдът заключава, че между 23.55 часа на 31 януари и 15.30 часа на 2 февруари 1998 г. (когато е постановено 24-часово задържане) жалбоподателят е бил лишен от свободата си по смисъла на член 5§1 без законово основание и в нарушение на националното законодателство, поради което е налице нарушение на чл. 5§1. Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друг служител,…

18Case of Kehayov v. Bulgaria (Application no. 41035/98), 18 January 2005 Съдът намира нарушение на чл. 5§3, тъй като след задържането му жалбоподателят е бил изправен пред следовател, който не е бил упълномощен да се произнася относно задържането му под стража. Във всеки случай, нито следователят, нито потвърдилият задържането прокурор са били достатъчно независими и безпристрастни за целите на член 5§ 3, с оглед тяхната практическа роля на обвинители и евентуалното им участие като страна в наказателното…

Case of E.M.K. v. Bulgaria(Application no. 43231/98) 18 January 2005 Съдът установява 3 нарушения на чл. 5: 1.Нарушение на член 5 § 3 от Конвенцията по отношение на това, че жалбоподателят не е изправен незабавно пред съдия или друг, упълномощен от закона да упражнява съдебни функции; 2.Нарушение на член 5 § 3 от Конвенцията по отношение на това, че задържането на жалбоподателя е неправомерно и извънредно продължително, поради което е накърнено правото на жалбпоподателя на разглеждане…

Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004 Съдът  установява 5 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради това, че жалбоподателят е бил задържан незаконно в периода между 25 септември и 23 октомври 1997г., дължащо се на недоразумения между отделните институции; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това,…

Affaire  Bojilov c. Bulgarie (Requête no 45114/98), 22 décembre 2004 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради незаконността на задържане на жалбоподателя в продължение на 19 дни след като е бил осъден условно и мярката му за неотклонение „задържане под стража” е била отменена от съда; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради неизправянето на жалбоподателя пред съд при задържането му под стража и поради прекомерната продължителност на самото задържане; 3.…

Case of Zaprianov v. Bulgaria (Application no. 41171/98), 30 September 2004 Съдът установява две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи какво е наложило оставането на жалбоподателя в ареста 3 години и 3 дни. Той  намира, че доколкото националният съд не е обсъдил, дори накратко,…

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна. 2. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до…

Case of Nikolov v. Bulgaria (Application no. 38884/97), 30 January 2003 Съдът установява пет нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 във връзка със задържането на жалбоподателя между 16 и  23 септември 1997 г. (когато съдът заменя мярката за неотклонение „задържане под стража” с „поставяне под надзор на родителите”), тъй като съдилищата са тълкували закона в смисъл, че промяната на мярката може да бъде реализирана едва след представяне на подписана декларация поне от единия родител 2. Две нарушения на…

Case of Shishkov  v. Bulgaria (Application no. 38822/97), 9 January 2003 Съдът установява 5 нарушения на чл. 5: 1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна. 2. Три нарушения на чл. 5§4: –  нарушение поради отказа…