Tag

класифицирана информация

Browsing

Vasil Vasilev v. Bulgaria (Application no. 7610/15),16 november 2021 Жалбоподателят е адвокат по наказателни дела. През периода 2009-2010 г. той е упълномощен от бивш министър на отбраната да го представлява в поредица от наказателни дела, по които последният е привлечен като обвиняем.  В самите пълномощни е посочен адресът на кантората, както и телефонния  номер на адвоката. На 4 април 2010 г., при запознаване с доказателствените материали по едно от делата, жалбоподателят констатира, че един от…

Формален достъп до съд доведе до ново осъдително решение срещу България

На 6 декември 2018 г. Европейският съд за правата на човека постанови решението си по делото Delin v. Bulgaria (Application no. 62377/16), в което установи нарушение на правото на справедлив процес, тъй като административните съдилища са осъществили формален контрол за законност на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение с жалбоподателя и са отказали да  изследват въпроса дали са съществували фактически основания за отнемане на разрешението му за достъп до класифицирана информация.