Tag

книга

Browsing

499_b_art-6Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Наскоро българската правна книжнина в областта на правата на човека бе обогатена с едно  издание, посветено на изключително сложната и многообразна материя, посветена на правото на справедлив процес по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Книгата, издадена от авторитетното издателство „Сиби“[1], предоставя на българския читател възможността да се запознае с два аналитични материала, изготвени от отдела на юрисконсулта на Европейския съд по правата на човека. Това стана възможно благодарение на превода, осъществен от Българския хелзинкски комитет след съгласуване със Съвета на Европа.

WP_20160510_20_25_10_ProДирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейският съд по правата на човека“  публикува на български език третото  издание на „Наръчника за допустимостта на жалби“. Това стана възможно благодарение на Норвежкия финансов механизъм, в рамките на който бе изпълнен проектът „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“.

Handbook on European law relating to the rights of the childТова ръководство е подготвено от Агенцията за основните права на Европейския съюз  (FRA) и Съвета на Европа със съдействието на Секретарят на Европейския съд по правата на човека.

То е четвъртото по ред след предходните издания за антидискриминацията, за убежището и бежанците и за защитата на личните данни.

Ръководството е подготвено по случай отбелязването на 25-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от всички европейски страни, за да се освети ролята на европейското законодателство за осигуряване спазването на универсалните  права на децата.

nils-kristiТова е първата преведена на български език книга на именития норвежки криминолог Нилс Кристи, която ще бъде представена пред българския читател благодарение на издателство „Сиби“. Събитието ще се състои на 17 ноември от 18.00 часа в зала 4 на Националния дворец на културата.

Нилс Кристи /Nils Christie на норв./ е криминолог със световна слава , член на Академията на науките на две държави – Норвегия и Швеция, член на редколегията на престижното международно списание Theoretical Criminology. В миналото той оглавява норвежкия институт по криминология и наказателно право при Университета в Осло и е бил Председател на Скандинавския Съвет по криминология.

Под това заглавие преди дни излезе от печат трудът на Дейвид Харис, Майкъл О’Бойл, Ед Бейтс и Карла Бъкли. Българската правна общност има привилегията да се сдобие сравнително много бързо с третото преработено и допълнено издание на OXFORD University Press, което бе публикувано на английски език през юни миналата година.

Admissibility guideЕвропейският съд за правата на човека публикува третото си издание на „Наръчника за допустимостта на жалби“, в който са анализирани практически въпроси относно отделните критерии за допустимост, които следва да се спазват, за да бъде една жалба обявена за допустима.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НАКАЗАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

Практиката на Европейския съд по правата на човека

Джереми Макбрайд

Наскоро със съдействието и финансовата подкрепа на Съвета на Европа на български език бе публикуван изключително ценният наръчник с горепосоченото заглавие. Негов автор е проф. Джереми Макбрайд. Той има за цел да подпомогне съдии, прокурори и адвокати, за да вземат предвид многобройните изисквания на Европейската конвенция  (както изрично формулирани, така и извлечени чрез тълкуване от практиката на Съда) в сферата на наказателното производство, когато тълкуват и прилагат наказателно-процесуалните кодекси и свързаното с тях законодателство.

Авторът е представил извадки от решения с ръководно значение, постановени от Европейския съд по правата на човека

Резюме  на монографията

През последните години се осъществяват все по-малко  научни изследвания в областта на престъпността и другите  форми на отклоняващо се поведение. Редица важни изследователски звена бяха закрити (като Съвета за криминологически изследвания) или силно редуцираха дейността си (като Института по социология при БАН), други имат преди всичко ведомствена насоченост (като Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР). Така представителите на трите власти бяха лишени от специализирана информация, която можеше да им послужи, от една страна, като ориентир при формирането на наказателната политика, а от друга – да даде оценка на ефективността на едно или друго законодателно решение. Липсата на проучвания относно постигнатия ефект от приемането на нов закон (респективно  от съществени изменения в действащ такъв) води до това, че вместо да се постига  целения резултат, на практика регулираният чрез правото проблем се задълбочава още повече.

Настоящата монография има за предмет да представи оценка от подобен характер. Изследван е ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху цялостната дейност на специализираните институции и органи в сферата на превенцията на правонарушенията на лицата на възраст от 8 до 18 години.