Архив

Статии по ключова дума: ‘криминология’

Времето налага по-гъвкав подход към децата

27 септември, 2009 Няма коментари

Публикувано в сп. „Обществено възпитание“, 1995, № 1, с. 10-15;

1 2

3 (2) 4

5 6

Новият облик на престъпността в България

27 септември, 2009 Няма коментари

Публикувано в сп. „Черно и бяло“, 1992, № 1 с. 26-27

1 2

Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІV, 4/1993г.

1  2

3  4

5  6

7  8

9

Отношението на непълнолетните правонарушители към правораздаването и изтърпяването на наказанието

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г.
ред.колегия:
проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г.
ред.колегия:
проф.Живко Миланов, главен редактор
Атанас Илийков
доц. Васил Гоцев
Димитър Димитров
доц. Иван Велинов
Иван Мавров
проф. Радка Радева
Симеон Цаков
Спас Мулетаров

Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
зам.гл.редактор: доц. Иван Григоров
ред.колегия:
проф. Христо Христозов
Цоньо Цонев
Павлина Попова

Порнографията и децата

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
ред.колегия:
проф.Тамара Хинова
проф. Христо Христозов
зам.гл.ред.:
Цоньо Цонев
Павлина Попова

Проблемът за женската престъпност в Българската криминологическа литература

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г.

редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков

Умишлените убийства в България в периода 1991-1992год.

/резултати от конкретно криминологическо изследване/

Издание на Българската асоциация по криминология, 1994г.

автори: Юлия Митева и Светла Маргаритова

Чезаре Бекария – Един от родоначалниците на криминологичната наука

Изказване на тема „Чезаре Бекария – един от родоначалниците на криминологичната наука“ на Светла Маргаритова-Вучкова по повод  научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария

Предговор от редакторите /проф. Боян Станков и ст.н.с. Ялия Бояджиева/ към Сборника с материали от научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария

На 28 ноември 1994г. се навършиха 200 години от смъртта на Чезаре Бекария, велик хуманист, забележителен теоретик на правото, родоначалник на съвременната криминологическа мисъл.

Тази годишнина беше повод Българската асоциация по криминология да организира на 18 януари 1995г. в София научна конференция, посветена на делото на маркиз Чезаре Бекария Бонасана.

Основният доклад, озаглавен „Чезаре Бекария и неговият труд „За престъпленията и наказанията““, проследява живота и творчеството на великия италианец с оглед ознаменуването на една годишнина. Няма да бъде пресилено ако се каже, че за света Чезаре Бекария се роди през 1764г., годината в която е публикувана книгата му „dei delitti edelle pene“. Поради това целта на организаторите беше да се търсят съвременните измерения на проблеми, идващи от Бекария и запазили своята актуалност. Това е особено необходимо в периода, в който се намира България, период на изграждане на нова наказателна политика, на реформиране на наказателното законодателство – материално, процесуално и пенитенциарно, на изграждане съвременни стратегии за превенция и контрол над престъпността.

В конференцията участваха специалисти от Министерство на правосъдието, Главната прокуратура, Върховният съд, Министерство на вътрешните работи, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, съдии, прокурори, следователи, адвокати, научни работници.

Българската асоциация по криминология оценява приноса на г-н Георги Хр. Георгиев, написал основния доклад, съдействието на сътрудниците на Съвета за криминологически изследвания, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Главното управление на местата за лишаване от свобода за организирането на конференцията.

В настоящия сборник са включени докладът и изказванията по реда, по който са изнесени на конференцията.