Tag

криминология

Browsing

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г. ред.колегия:проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г. ред.колегия: проф.Живко Миланов, главен редактор Атанас Илийков доц. Васил Гоцев Димитър Димитров доц. Иван Велинов Иван Мавров проф. Радка Радева Симеон Цаков Спас Мулетаров

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичевазам.гл.редактор: доц. Иван Григоровред.колегия:проф. Христо ХристозовЦоньо ЦоневПавлина Попова

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичеваред.колегия:проф.Тамара Хиновапроф. Христо Христозовзам.гл.ред.:Цоньо ЦоневПавлина Попова

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г. редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков

Изказване на тема „Чезаре Бекария – един от родоначалниците на криминологичната наука“ на Светла Маргаритова-Вучкова по повод  научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария Предговор от редакторите /проф. Боян Станков и ст.н.с. Ялия Бояджиева/ към Сборника с материали от научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария На 28 ноември 1994г. се навършиха 200 години от смъртта на Чезаре Бекария, велик хуманист, забележителен теоретик на правото, родоначалник на съвременната криминологическа…

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2010/2011 ГОДИНА ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ – ТЕСТ № 1 1. Какво измерваме, когато съотнасяме: а) броя на извършените престъпления на 100 хил. души от населението б) броя на извършителите на 100 хил. от наказателноотговорните лица 2. Какъв е най-големият принос на Чезаре Ломброзо за развитието на криминологията? 3. Кои са основните групи признаци при изучаване личността на престъпника, от които се интересува криминологията? 4. В какво се…