Tag

криминология

Browsing

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2010/2011 ГОДИНА ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ – ТЕСТ № 1 1. Какво измерваме, когато съотнасяме: а) броя на извършените престъпления на 100 хил. души от населението б) броя на извършителите на 100 хил. от наказателноотговорните лица 2. Какъв е най-големият принос на Чезаре Ломброзо за развитието на криминологията? 3. Кои са основните групи признаци при изучаване личността на престъпника, от които се интересува криминологията? 4. В какво се…

                                                                                                             2011/2012 г.            КОНСПЕКТ ПО КРИМИНОЛОГИЯ                                                                        ОБЩА ЧАСТ 1. Криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките.Методология и методика на криминологията. 2. Възникване и развитие на криминологичната мисъл. Криминологията в България. Криминологични школи: класическа школа; позитивистична школа; марскистка школа; клинична криминология; критична криминология. 3. Основни теории в криминологията. Биологично направление в криминологията. Биосоциално и психологично направление. 4. Социологически теории за престъпността: теория за аномията; теория за диференциалната асоциация; теория…