Tag

липса на гаранции при използване на СРС

Browsing

Case of Savovi v. Bulgaria (Application no 7222/05), 27 November 2012 Жалбоподатели са съпрузи и трите им деца. Първият от тях по време на събитията е директор на РДВР в периода 1997 – 2001 г. През януари 1998 г. проверка на комвисия от Инспектората на МВР, извършвана по заповед на министъра на вътрешните работи,  установява,  че кабинетът и домът на първия жалбоподател  са били обект на специални разузнавателни средства от страна на трима негови подчинени от началото на…

Case  of  Hadzhiev v. Bulgaria (Application no  22373/04), 23 October 2012 В три последователни производства, проведени през 2003, 2004 и 2008 г.,    жалбоподателят обжалвал мълчаливите откази на председателя на Шуменския окръжен съд  да му бъде предоставена информация дали е бил обект на специални разузнавателни средства. Окръжните съдилища във Варна (два пъти) и в Разград са оставяли без уважение жалбите му с мотива, че исканата информация, понеже е свързана с използването на специални разузнавателни средства, е класифицирана и затова  не…

Affaire Natsev c. Bulgarie (Requête no 27079/04), le 16 octobre 2012 През август 2004 г. жалбоподателят сезирал Върховната касационна прокуратура, като поискал да бъде информиран дали по отношение на него са били използвани специални разузнавателни средства, като подслушване на телефона му или др.п. и ако да, поради какви причини. С писмо от 27 септември 2004 г. той бил уведомен от прокурор от ВКП, че исканата информация е поверителна и никакви сведения не могат да му бъдат предоставени.…

На 22 август Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ постанови решение, с което потвърди действията на ДАНС за отнемане разрешението за достъп до класифицирана информация на зам.-председателя на Бюрото за контрол над специалните разузнавателни средства Георги Гатев. Нищо неочаквано и изненадващо няма в нейните действия, след като членовете на този колегиален орган „се определят с решение на Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на министър-председателя“(чл. 6 от Закона за защита на класифициранаат информация /ЗЗКИ/). Както в стотици случаи, така и в настоящия, решението е без мотиви, защото законът не поставя такова изискване. Но, тъй като през миналата година Европейският съд констатира нарушение на правото на справедлив процес  по делото Миряна Петрова срещу България[1] – казус, доста наподобяващ този на г-н Гатев (то бе разисквано в предходната ми публикация), няколко месеца по-късно ЗЗКИ бе променен, като в чл. 68, ал. 1 и чл. 69 бе регламентирано, че решенията на ДКСИ подлежат на съдебен контрол пред тричленен състав на Върховния администартивен съд, чийто акт е окончателен.

В  т.н. „План за действие“ по изпълнение решението на Европейския съд по делото на Миряна Петрова, който Правителството е изпратило на 27 април 2017 г. в секретариата на Комитета на Министрите на Съвета на Европа по повод предстоящато му 1288-мо заседание  на 6-7  юни 2017 г.[2] , са цитирани извършените промени в ЗЗКИ. Като заключение е отбелязано, че така е преодоляна законовата пречка за осъществяване на пълен съдебен контрол върху актовете по отнемане на разрешенията за достъп до класифицирана информация.