Tag

лишаване от собственост

Browsing

Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005 Съдът достига до извода, че посегателството върху собствеността на банката жалбоподател не е било придружено от достатъчно гаранции срещу произволни действия и поради това е било незаконно по смисъла на член 1 от Протокол № 1. Поради това си заключение съдът не намира за необходимо да изследва въпроса относно пропорционалността на наложената мярка.Той констатира нарушение и на чл. 6§1.

Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007 След приемането на ЗСПЗЗ жалбоподателите подават молба за възстановяване на земеделски имоти, принадлежали на тяхната наследодателка. Поземлената комисия им отказва възстановяването на 14 ха. След жалба районният съд във Велинград отменя отказа на поземлената комисия и признава правото на собственост на жалбоподателите  върху претендираните поземлени имоти. Въз основа на писмени доказателства и свидетелски показания, съдът заключава, че през 1940-те и по време на…

Case of Zlrnsat, Spol. S R.O. v. Bulgaria(Application no. 57785/00), 15 June 2006 През септември 1995 Софийски общински съвет решава да приватизира хотел, собственост на Софийска община и разположен в Горна Баня, София. През юли 1996 Софийската общинска агенция по приватизацията открива процедура за приватизация на хотела чрез преговори с потенциални купувачи. При закриването на процедурата само една компания е представила оферта за приватизация. На 8 май 1997 тази компания прехвърля правата си по приватизационната…

Affaire   Osman  c. Bulgarie (Requête no 43233/98), 16 février 2006 Жалбоподателите обитавали къща на територията на ТКЗС в с. Брани Поле от 1983 г., която не била тяхна собстевност, но и никой в продължение на повече от 10 години не предприемал действия, за да ги принуди да напуснат имота. Там те построили леки постройки, в които отглеждали птици и обособили малка площ за зеленчукова градина. През май 1995 г. лицата, на които имотът бил възстановен, заедно с…

Affaire Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),8 novembre 2007 През 1986 г. общината в гр. Нова Загора отчуждава къща с дворно място за нуждите на започващо жилищно строителство, съгласно плана на града. На собствениците е изплатено обезщетение по действащия ЗТСУ. Строителството на жилищната сграда е реализирано частично без да се засяга процесния имот. През 1990 г. той е продаден на жалбоподателката, която е вписана в списъците на общината като крайно нуждаеща се. През 1992 г. е приет…

Todorova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 48380/99, 51362/99, 60036/00 and 73465/01),   24 April 2008 Решение по чл. 41 (за справедливо удовлетворяване на претенциите във връзка с установени нарушения по ЗВСОНИ) В решение, постановено на 15 март 2007 г., след като обединява горните четири жалби с пет други, Съдът достига до извода, че по отношение на тези четири жалби е налице нарушения на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (виж Великови и други срещу България, №№ 43278/98,…

Manolov and Racheva-Manolova v. Bulgaria (Application no. 54252/00),11 December 2008 През 1982 г. първият жалбоподател, който е художник, закупува от държавата чрез Съюза на българските художници ателие с площ от 212 квадратни метра в София. През следващите години жалбоподателите извършват съществени изменения в имота. Те използват имота като ателие и като свой дом.  Имотът се намира в сграда, построена около 1946 г. Първоначално той се е състоял от три отделни помещения, които са станали държавна собственост през 1976 г. и 1978 г.,…

Zlinsat, Spol. SR.O. v. Bulgaria (Application no. 57785/00), 10 January 2008 Решение по чл. 41 от Конвенцията /за определяне на справедливо обезщетение/ Решението по съществото на спора е постановено на 16.06.2006 г., когато Съдът постановява, че невъзможността на компанията – жалбоподател да оспори пред съд прокурорски постановления, налагащи прекратяване изпълнението на приватизационен договор, по който тя е страна и отстраняването й от закупения от нея хотел, е в нарушение на  член 6 § 1 на Конвенцията. Съдът…

Koushoglu v. Bulgaria (Application no. 48191/99) , 3 July 2008 Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/ Първоначална жалба Kushoglu v. Bulgaria, no. 48191/99, 10 May 2007 Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. В основното си решение по настоящото дело Съдът констатира, че е налице нарушение на общото правило за…

Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),  27 November 2008 Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/ Първоначална жалба Kalinova c. Bulgarie, no 45116/98, §§ 71-80, 8 novembre 2007. Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 (реституция) В своето първоначално решение по делото Калинова с/у България Европейският съд установява, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1. Тъй като въпросът за приложението на член 41 от Конвенцията не е бил доизяснен, Съдът  отлага произнасянето си по него и приканва страните да…

Koprinarovi  v. Bulgaria (Application no. 57176/00)), 15 january 2009 Жалбоподателите закупуват апартамент от държавата, който е бил национализиран по-рано. След приемането на ЗВСОНИ бившите собственици предявяват срещу тях иск по чл. 7 от този закон. Съдът отбелязва, че договорът на жалбоподателите е обявен за недействителен и те са лишени от собствеността си на единственото основание, че през 1958 г. администрацията не е спазила административна формалност – съответният документ е подписан от началник на отдел, вместо от съответния…

Dimitar and  Anka  Dimitrovi v. Bulgaria (Application no. 56753/00),12 february 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria  и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Miteva v. Bulgaria (Application no. 60805/00),  12 february 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria   и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви. В настоящия случай едно от основанията за обявяване на договора за недействителен е било, че администрацията неправилно е определила цената на апартамента. Съдът обаче не счита, че малката разлика между оценките, направени през 1968 г. и през 1996 г., може да се разглежда като…

Simova and Georgiev v. Bulgaria (Application no. 55722/00) ,  12 february 2009 Титулите за собственост на жалбоподателите са обявени за нищожни и те са лишени от собствеността си на единственото основание, че през 1984 г. държавата е продала на жалбоподателката апартамент в сграда, предназначена за разрушаване съгласно устройствения план на града. Съдът отбелязва, че не се твърди жалбоподателите да са знаели за съществуването на този план, който никога не е бил приложен, или продажбата на апартамента по някакъв…

Belev c. Bulgarie (Requêtes nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03),  2 аvril  2009 Съдебните решения, с които дружеството „Плама“ е било осъдено да изплати на свои работници и служители трудови възнаграждения и обезщетения, и определението за приемане на оздравителния план…