Tag

намеса в правото на собственост

Browsing

Mutishev et autres  c. Bulgarie (Requête no 18967/03),  3 decembre 2009 (повдигнатото оплакване по чл. 6§1 е намерено за допустимо, но е разгледана основателността само на основното оплакване по чл. 1 от Протокол 1) Правото на собственост на жалбоподателите върху 28 земеделски имота е възстановено с окончателно съдебно решение на 22 март 2002 г. Съдът счита, че това съдебно решение е създало в тяхна полза имуществени права, съставляващи „собственост“ по смисъла на чл. 1 от Протокол No…

Yordanova and Others v. Bulgaria(Applications nos. 61432/11 and 64318/11), 19 Juillet 2018 /решение на Комитет/ Наследодателите на жалбоподателките са притежавали печатници в гр. София, които са били национализирани през 1949 и 1950 г. и стават част от държавна печатница. През 1991 г. тя е пререгистрирана като еднолично акционарно дружество с принципал Министърd на образованието с наименование „Образование и наука“. През 1998 г., след приемането на ЗОСОИ, в различни месеци жалбоподателките отправят искания до  министъра да…

Basarba OOD c. Bulgarie (requêtе n° 77660/01),   7 janvier 2010 Дружеството – жалбоподател подава оферта до Софийски общински съвет да закупи магазина по преференциална процедура за приватизация за наематели на държавни и общински имущества, предвидена в чл. 35(1) от Закона за приватизацията. С решение от 27 септември 1996г. общинският съвет отхвърля молбата на Дружеството от 29 юни 1995г.с мотива, че условията на чл. 35(1) от Закона за приватизацията не са били изпълнени, тъй като договорът…

Popnikolov c. Bulgarie (requêtе n° 30388/02),  25 mars  2010 (подобно на Basarba OOD c. Bulgarie) На 1 октомври 1992 г. жалбоподателят, в качеството си на едноличен търговец, сключва договор за наем с държавно дружество „СИМЕ ЕКО“ на  част от недвижим имот – производствена база и инсталации,   за период от десет години.  На 11 октомври 1994 г. той представя предложение пред Министерството на промишлеността за закупуване на имота по реда на преференциална процедура за приватизация за наемателите на…

Tilev c. Bulgarie (requêtе no 25051/02),   27 mai 2010 Жалбоподателят е имал сключен договор за аренда на земеделска земя, на която засадил зърнени култури, но договорът бил едностранно прекратен от МЗХП без уведомлението за това да е достигнало до него. Същевременно по разпореждане на министъра той бил отстранен от земеделските имоти, а фирмата, с която бил сключил договори за тези земи, разорала неговите посеви. Макар че съдът спрял заповедта за отстраняването му от владение и…

Uzunova and Seid v. Bulgaria (Application no. 2866/13) Жалбоподателите са собственици на парцел от 15 276 кв.м. в близост до с. Капитан Андреево. На 30.11.2007 г. Министерският съвет постановява решение за отчуждаване на 6 218 кв.м. от този имот за строителство на магистрала, с което е допуснато и предварително изпълнение на същото. На собствениците е определено обезщетение от 13 023 лв. В решението като собственик е вписан първоначалният собственик на имота, от когото жалбоподателите са го закупили. В тази…

Antonovi  v. Bulgaria (Application no. 20827/02,  1 оctomber 2009 В настоящия случай, както и по делото Кирилова и др., жалбоподателите имат придобито право на апартамент като компенсация за отчуждения им имот, и са жертва на намеса в правото им да се ползват мирно от притежанията си заради бездействието на властите в продължение на дълъг период от време да им предоставят този апартамент. И тук Съдът счита, че случаят попада в приложното поле на първото изречение от ал.…

Antonov v. Bulgaria(Application no. 58364/10)28 May 2020 Жалбоподателят е бил председател на частна земеделска кооперация по време на събитията по-долу. През 2000-2001 г. му е извършена ревизия по ЗОДФЛ и ЗДДС за периодите  януари 1998 – декември 1998 и февруари – август 1999 г. На 2 март 2001 г. ТД на НАП Силистра издава данъчен ревизионен акт /ДРА/, с който му начислява дължим данък от 55 013.43 лв. Този акт е оспорен пред по-горния административен орган…

International Bank for Commerce and Development AD and Others v. Bulgaria(Application no. 7031/05), 2 June 2016 Жалбата е подадена  по повод отнемането на лиценза на Международната банка за търговия и развитие (създадена през 1991 г.), обявяването й в несъстоятелност, а впоследствие – и заличаването й от търговските регистри през август 2007 г.  Жалбоподатели са от една страна част от  акционерите, а от друга – четирима български граждани, избрани да управляват банката, които действат както от свое…

Chengelyan and Others v. Bulgaria (Application no. 47405/07), 21 april 2016 Наследодателите на седемте жалбоподатели са притежавали недвижим имот с двуетажна къща в историческата част на гр. Пловдив. През 1966 г. тя е отчуждена по ЗПИНМ и на собствениците е заплатено обезщетение. След приемането на реституционния закон във връзка с възстановяване на собствеността, отчуждена по градоустройствените закони през 1992 г., част от наследниците депозират молба до кмета на града да им бъде възстановен имотът. Молбата им…

Korporativna Targovska Banka AD v. Bulgaria (Applications nos. 46564/15 and 68140/16), 30 August 2022 Жалбите са депозирани от четирима бивши изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка /КТБ/, но от името на банката. На 20 юни 2014 г. ръководството на банката уведомява БНБ, че не е в състояние да обслужва клиентите си, защото е изчерпана ликвидността й, преустановява всички плащания и отправя искане да бъдат предприети съответните мерки.  На следващия ден БНБ  поставя банката под особен…

Жалбата е по повод бездействието на властите във връзка с извършена „кражба“ на дружество. Тя е подобна на казуса Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04,  20 September 2011.

На 28 май 2020 г. Европейският съд постанови решението си по делото Antonov v. Bulgaria, в което установи, че правото на собственост на жалбоподателя е било нарушено в резултат на отказа на данъчната администрация в Силистра и Варна да възстанови неправомерно начислената и събрана чрез принудително изпълнение сума в размер на 42 386 лв  за уж дължими данъци.

На 6 септември 2018 г. Европейският съд за правата на човека постанови четири решения срещу България, в три от които установи нарушения на правото на мирно ползване на  собствеността при провеждането на различни  отчуждителни процедури от страна на държавата(в две от тях той намери нарушения и на чл. 6§1) – Dimitar Yordanov v. Bulgaria (Application no. 3401/09), Kopankovi v. Bulgaria (Application no. 48929/12;  Uzunova and Seid v. Bulgaria (Application no. 2866/13). В едно от решенията той намери нарушение на свободата на изразяване на мнение по чл. 10 – Sapundzhiev v. Bulgaria (Application no. 30460/08). Две от тях са постановени от Комитет – Uzunova and Seid v. Bulgaria,  и Sapundzhiev v. Bulgaria   (тъй като визират проблеми, които не са нови за Съда и вече са били разглеждани в предходни негови решения).

Сред постановените решения заслужава внимание  това по делото Dimitar Yordanov v. Bulgaria (а и самият Съд го е откроил, определяйки му второ ниво по важност).

zemrest-4Жалбата е свързана с проблемите, възникнали при прилагането на ЗСПЗЗ във връзка със земеделската реституция и конкуренцията на правото на собственост, която възниква между различните категории собственици.

Това е първото дело по земеделска реституция, поставящо проблеми, сходни на тези, анализирани от Европейския съд по ЗВСОНИ.