Tag

нарушаване на позитивни задължения на държавата

Browsing

Case of Balezdrovi v. Bulgaria (Application no 36772/06), 20 September 2011 /решение на комитет от трима съдии/ Делото е подобно на вече постановени предходни решения на Съда по жалбите на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, §§ 72-83, 9 June 2005) and Lazarov v. Bulgaria (no. 21352/02, § 19, 22 May 2008). Съдът констатира, че властите не са изпълнили задължението си да обезщетят жалбоподателите с жилище като компенсация за отчуждения им…

Case of  Stoycheva v. Bulgaria (Application no. 43590/04), 19 July 2011 Съдът намира нарушение на чл. 1 от Протокол 1 във връзка с успешно приключило в полза на жалбоподателите реституционно производство по Закона за възстановяване на собствеността върху някои имоти, одържавени на основание различните градоустройствени закони ((Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС), тъй като влязлото в сила решение от 1997 г. не е било изпълнено.Съдът…

Case of  Dichev v. Bulgaria (Application no. 1355/04), 27 January 2011 Случаят е подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, 9 June 2005). След отчуждаване на жилище и гараж от общината през 1979 г. жалбоподателят получава обезщетение само за къщата, но тъй като в новопостроената сграда нямало предвидени достатъчно гаражи, той не получил такъв, а впоследствие му било отказано и всякакво друго обезщетение. Водените дела пред националните съдилища завършили бе…

Affaire Nencheva et autres c. Bulgarie (Requête no 48609/06 ),18 juin 2013 Делото е по повод смъртта на 15 деца и юноши на възраст между 4 и 22 години, настанени в дома за деца с тежки умствени и физически увреждания в с. Джурково, община Лъки в Родопите. През периода декември  1996 – март 1997 г. те умират  поради недохранване, премръзване, липса на медикаменти и лоши битови условия. Директорката на дома сигнализира съответните институции още през септември 1996 г. и…

Case of Kirilova and Others  v. Bulgaria(Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02) 9 June 2005 Решението обединява група жалби на лица, чиито имоти  са отчуждени през 1983, 1985, 1988 и 1990 по силата на различни благоустройствени закони, като общината е била длъжна да ги обезщети с конкретно определени жилища в точно определени жилищни сгради. Дори и към датата на постановяване на решението (т.е.  в период от 15 до 22 г. за отделните случаи) жалбоподателите  са…

Жалбата е по повод бездействието на властите във връзка с извършена „кражба“ на дружество. Тя е подобна на казуса Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria, no. 17854/04,  20 September 2011.

Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на “Плама”

Светла Маргаритова, PhD[1]

Историята на приватизацията на Плевенския нефтохимически комбинат прилича на много други както от близкото ни минало, така и от днес. През 1998 г. започва процедура по несъстоятелност на рафинерията, в която поредният собственик предлага оздравителен план и възобновяване на производството. През юли 1999 г. съдът по несъстоятелността одобрява предложения от длъжника оздравителен план, който влиза в сила след решение на Върховния касационен съд от април 2000 г. С решението за утвърждаване на плана съдът прекратява производството по несъстоятелност. В оздравителния план длъжникът се ангажира да погасява задълженията си в продължение на 35 години, през последователни разплащателни периоди от по 12 месеца. А “вземанията на работниците от “Плама” АД ще бъдат изплатени от търговска банка “Биохим” АД, като се заделят по 1 000 000 щ.д. от общата сума, платена по сметката на кредиторите в ТБ “Биохим” АД през разплащателни периоди 1,2,3.. . За изплащането им ще бъдат заделени и всички събрани суми по вземанията на “Плама” АД…” Производственият процес е възстановен на два пъти за по няколко месеца през 1999 г., после съоръженията остават на  поддържащ режим.