Tag

неизпълнение на съдебно решение

Browsing

Affaire Rahbar-Pagard c. Bulgarie (Requêtes nos 45466/99 et 29903/02), 6 avril 2006 На 7 април 1990 г., докато шофирала своя автомобил в центъра на гр. Пловдив, първата жалбоподателка предизвиква пътна злополука, която отнема живота на две момичета и причинява тежки наранявания на четирима други младежи. Паралелно на наказателното производство, водено срещу нея, на 25 юни 1999 г. първата жалбоподателка сезира Пловдивския районен съд с иск за обезщетение и лихви за забава срещу следствената служба, Пловдивския районен съд…

Case of  Sirmanov v. Bulgaria (Application no. 67353/01), 10 May 2007 През 1998 г. жалбоподателят започва дело срещу Плевенския военен съд на основание чл. 2 (6) от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, като претендира 25 000 0000 неденоминирани лева като обезщетение за времето, за което е бил лишен от свобода, считано от 21 декември 1989 г. до 20 март 1990 г. С решение от 7 юни 1999 г. Плевенският районен съд постановява,…

Dimitar Yanakiev  c. Bulgarie (Requête no 1152/03),  2 juillet 2009 Случай на неизпълнение на съдебно решение от страна на държавен орган – неизплащане на дължима сума по издаден изпълнителен лист. Съдът отбелязва, че в чл. 399 от ГПК от 1952 г. и чл. 519 от новия ГПК не е предвидена процедура за принудително изпълнение срещу държавните учреждения и установява нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията.

Belev c. Bulgarie (Requêtes nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03),  2 аvril  2009 Жалбоподателите – бивши работници и служители на рафинерия „Плама“, се оплакват, че спирането на заведените от тях изпълнителни дела и привилегиите, дадени на държавните вземания, са довели…

Mutishev et autres  c. Bulgarie (Requête no 18967/03),  3 decembre 2009 (повдигнатото оплакване по чл. 6§1 е намерено за допустимо, но е разгледана основателността само на основното оплакване по чл. 1 от Протокол 1) Правото на собственост на жалбоподателите върху 28 земеделски имота е възстановено с окончателно съдебно решение на 22 март 2002 г. Съдът счита, че това съдебно решение е създало в тяхна полза имуществени права, съставляващи „собственост“ по смисъла на чл. 1 от Протокол No…

Petkov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 77568/01, 178/02 and 505/02) ,  11 june 2009 Тримата жалбоподатели са били вписани като кандидати в листата на НДСВ за парламентарните избори на 17 юни 2001 г. Преди изборите те са заличени въз основа на издадени удостоверения, че са сътрудничили на бившата Държавна сигурност. Впоследствие решенията да бъдат заличени са обявени за нищожни от ВАС, но избирателните органи не възстановяват имената им в списъците. Жалбоподателите се оплакват от отказа на…

Gavrilov v. Bulgaria (Application no. 44452/10),18 January 2018 /Решение на Комитет/ На 15.08.2004 г. Софийският градски съд осъжда работодателя на жалбоподателя (Националния център за отдих, туризъм и рехабилитация – държавен орган в структурата на МОН, субсидиран от него) да му изплати обезщетение за незаконно уволнение в размер на 2 120 лв и законната лихва от датата на завеждане на иска (11.02.2003 г.). Решението влиза в сила на 11.02.2008 г.  Междувременно,   на 25 май 2005 г., министърът…

Delina v. Bulgaria (Application no. 66742/11), 18 January 2018 /Решение на Комитет/ През декември 2005 г. Столичният общински съвет /СОС/ одобрява замяна на общински апартамент   за по-малък апартамент, който е собственост на жалбоподателката.   Въпреки това кметът на София не  издава необходимата заповед и не  подписва договор за замяна, както е предвидено в действащото законодателство. Жалбоподателката сезира съда по повод  мълчаливия отказ на кмета. С решение от 1 април 2010 г. Административният съд на София град…

Shehova v. Bulgaria (Application no. 68185/11), 18 January 2018 /Решение на Комитет/ С две окончателни съдебни решения от 28 февруари 2005 г. и 8 май 2006 г. Върховният касационен съд присъжда на жалбоподателката парични обезщетения за нарушение на договор за строителни работи, които тя е извършила, на стойност 52 784 лв.  главница, 17 685 лв. лихви за забава, както и 5 433 лв разноски (обща сума 75 902,93 лв., еквивалентна на 38 000 евро). Ответникът…

Gavrilov v. Bulgaria (Application no. 44452/10),18 January 2018 /Решение на Комитет/ На 15.08.2004 г. Софийският градски съд осъжда работодателя на жалбоподателя (Националния център за отдих, туризъм и рехабилитация – държавен орган в структурата на МОН, субсидиран от него) да му изплати обезщетение за незаконно уволнение в размер на 2 120 лв и законната лихва от датата на завеждане на иска (11.02.2003 г.). Решението влиза в сила на 11.02.2008 г.  Междувременно,   на 25 май 2005 г., министърът…

Shehova v. Bulgaria (Application no. 68185/11), 18 January 2018 /Решение на Комитет/ С две окончателни съдебни решения от 28 февруари 2005 г. и 8 май 2006 г. Върховният касационен съд присъжда на жалбоподателката парични обезщетения за нарушение на договор за строителни работи, които тя е извършила, на стойност 52 784 лв. за главницата, и 17 685 лв. лихви за забава, както и 5 433 лв разноски (обща сума 75 902,93 лв., еквивалентна на 38 000…

Stamova v.. Bulgaria (no 8725/07), 19 january 2017 /Дело във връзка с неизпълнение на разпоредбите на чл. 35(1) от ЗППДОбП, подобно на Basarba OOD v. Bulgaria, no. 77660/01,7 January 2010/ През 1993 г. жалбоподателката наема магазин в гр. Приморско, който е общинска собственост. През 1995 г. тя отправя предложение до общината това помещение да й бъде продадено на основание ЗППДОбП(отм). Поради липсата на отговор жалбоподателката е принудена да води три серии от дела, които печели и по силата…

Basarba OOD c. Bulgarie (requêtе n° 77660/01),   7 janvier 2010 На 1 октомври 1991 дружеството сключва договор за наем с общинска верига супермаркети, според която то наема един от магазините й. Срокът на договора е до 1 октомври 1994г.  Чрез допълнително споразумение от 1 септември 1992г. срокът на договора е удължен до 1 септември 1997г.  На 29 юни 1995г. дружеството   подава оферта до Софийски общински съвет да закупи магазина по преференциална процедура за приватизация за наематели на държавни и…

Popnikolov c. Bulgarie (requêtе n° 30388/02),решение от 25 март 2010 г. /подобно на Basarba OOD c. Bulgarie (requêtе n° 77660/01),   7 janvier 2010 На 1 октомври 1992 г. жалбоподателят, в качеството си на едноличен търговец, сключва договор за наем с държавно дружество „СИМЕ ЕКО“ на  част от недвижим имот – производствена база и инсталации   за период от десет години.  На 11 октомври 1994 г. жалбоподателят представя предложение пред Министерството на промишлеността за закупуване на имота по реда…

Tilev c. Bulgarie (requêtе no 25051/02),  27 mai 2010 Жалбоподателят е имал сключен договор за аренда на земеделска земя, на която засадил зърнени култури, но договорът бил едностранно прекратен от МЗХП без уведомлението за това да е достигнало до него. Същевременно по разпореждане на министъра той бил отстранен от земеделските имоти, а фирмата, с която бил сключил договори за тези земи, разорала неговите посеви. Макар че съдът спрял заповедта за отстраняването му от владение и…

Velkova v. Bulgaria (Application no. 1849/08), 13 July 2017 През 1993 г. жалбоподателката в качеството й на ЕТ сключва договор за наем с общинска фирма в гр. Кърджали, по силата на който се ангажира да открие магазин в търговския център на града. Срокът на договора е удължаван многократно, докато през 1996 г. тя отправя искане до Община Кърджали на осн. чл. 35 от ЗППДОбП (отм.) да закупи  първия етаж в този търговски център. През февруари 1997 г.…

Affаire Hristova et autres c. Bulgarie  ((Requêtes nos  11472/04, 40590/08), решение от 26 юни 2012 г. (казус, подобен на делото  Belev et autres  c. Bulgarie – решение от 2 април 2009) Жалба на 9 бивши работници на Рафинерията „Плама“ по повод присъдени, но неизплатени суми за дължими трудови възнаграждения и обезщетения от дружество, обявено в несъстоятелност. Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради това, че всички жалбоподатели са разполагали с изпълнителни листове за признатите им вземания срещу техния работодател, които са останали…

Case Puleva and Radeva v. Bulgaria (Application no 36265/05), 14 February 2012 Жалбоподателките са били наемателки на общинско жилище от 1991 г. От 1994 г. те отправят многократно покани до община Поморие за закупуването му. Процедурата  започва  неколкократно, но не се стига до подписването на договор. През 1997 г. жалбоподателките извършват голям ремонт на жилището и предлагат на общината да приспадне изразходваните средства от продажната цена на имота. През 2000 г. те предявяват иск за заплащане на извършените…

Case of Pashov and Others v. Bulgaria (application no 20875/07), 5 February 2013 Жалбоподателите – трима български граждани, повдигат оплакване  по чл. 3 поради  неоправданата употреба на сила от страна на полицията по време на събитията пред българския Парламент на 10-11 януари 1997 г. Вследствие на упражненото насилие те са получили различни по характера си наранявания, поради което им се наложило да ползват медицинска помощ.  Във връзка с образуваното по тяхна инициатива гражданско производство за ангажиране отговорността на…

Stoyanov et Tabakov c. Bulgarie (Requête no  34130/04), 26 novembre 2013 Жалбоподателите са адвокати и от 1993 г.  тяхната кантора се е помещавала в офис, собственост на общината. През февруари 1996 г. те отправят предложение до Общинския съвет на основание чл. 35, ал. 2 от  ЗППДОбП /отм./ във връзка с възможността да закупят наетото помещение в качеството им на наематели. Поради липсата на отговор в законоустановения срок, те обжалват мълчаливия отказ пред съда. Производството е…