Tag

непропорционалност на намесата

Browsing

Belev c. Bulgarie (Requêtes nos 16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03),  2 аvril  2009 Съдебните решения, с които дружеството „Плама“ е било осъдено да изплати на свои работници и служители трудови възнаграждения и обезщетения, и определението за приемане на оздравителния план…

Urukova and Samundzhi  v. Bulgaria (Application no. 19162/03) , 2 july 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria (виж по-горе) и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Naydenov  c. Bulgarie(Requête no 17353/03),  26 novembre 2009 С решение от януари 1998 г., постановено на основание член 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ, поземлената комисия възстановява правото на собственост върху имоти, принадлежали на бащата на жалбоподателя. Уточнява се, че границите на реституираните недвижими имоти ще бъдат определени с нов план за земеразделяне. Съдът отбелязва, че материалният интерес, чийто носител е жалбоподателят, има правно основание, съществуващо трайно в националното законодателство от 1992 г. насам. Неговото…

Ignatov c. Bulgarie (Requête no 50/02), 2 juillet 2009 Със заповед от 29 януари 1999 г. на жалбоподателя е наложена мярка забрана за издаване на задграничен паспорт поради неплатен кредит. Съдът счита, че така наложеното ограничение на правото на свободно придвижване представлява намеса по смисъла на чл. 2 от Протокол № 4. Спорната мярка е била наложена съгласно чл. 7 от Закона за задграничните паспорти (отм.), по искане на съдия-изпълнител. Ето защо Съдът приема, че намесата е…

Tomov and Nikolova v. Bulgaria (no 50506/09), 21 July 2016 Жалбата е свързана с проблеми при прилагането на ЗСПЗЗ във връзка със земеделската реституция и конкуренцията на правото на собственост, която възниква между различните категории собственици. През 1993 г. жалбоподателите купуват един парцел от 1000 кв.м. в с. Кранево. Техният продавач придобива собствеността върху земята през 1967 г. от едно ТКЗС.  Те владеят необезпокоявано терена в продължение на 10 години, когато през 2003 г. установяват, че…

Georgieva et Mukareva c. Bulgarie (requêtе no 3413/05),  2 septembre 2010 Жлбоподателките са майка и дъщеря. През 1985 г. първата от тях и съпругът й закупуват от Община Варна апартамент от 54 кв. м в центъра на града, който е бил одържавен в процеса на национализация. На 8 юли 1992 г. един от наследниците на собственика на апартамента отпреди национализацията завежда дело срещу  жалбоподателките на основание  чл. 7 от ЗВСОНИ. С окончателно решение на Върховния касационен…

Madzharov c. Bulgarie (requêtе (no 40149/05), 2 septembre 2010 През 1966 г.  бабата и дядото на жалбоподателя купуват от Столична община апартамент с площ от 73 кв. м в центъра на града. Апартаментът е станал държавна собственост по силата на национализацията, извършена  след 1946 г.  Бащата на жалбоподателя наследява апартамента след тяхната смърт. През 1995 г. той прехвърля имота на сина си. На 19 февруари 1993 г. наследниците на предишните собственици на апартамента преди национализацията завеждат иск…

Yonkov c. Bulgarie (requêtе no 17241/06), 2 septembre 2010 През 1968 г. жалбоподателят и съпругата му закупуват от Софийска община двустаен апартамент с площ 49 кв. м, който е станал държавна собственост вследствие на национализацията  през 1947 и следващите години.           През февруари 1992 г. влиза в сила ЗВСОНИ. През декември 1992 г. жалбоподателят и съпругата му прехвърлят собствеността си върху внука си, като запазват за себе си правото да ползват апартамента. Съпругата на жалбоподателя умира…

Popov c. Bulgarie (requêtе no. 69855/01), 7 janvier 2010 /реституция по ЗСПЗЗ/ След приемането на ЗСПЗЗ на 4 март 1992 г. жалбоподателят подава заявление до поземлената комисия в град Пазарджик за  възстановяване на собствеността върху девет парцела земеделска земя в землището на с. Говедаре с обща площ 44 029 кв. м, която е негова бивша собственост. С решение от 18 декември 1992 г.   комисията признава и възстановява „в реални граници“ правото на собственост на жалбоподателя върху…

Bachvarovi c. Bulgarie (n° 24186/04) 7 janvier  2010 Жалбоподателите са баща и син. През 1959 г. първият жалбоподател и неговата съпруга купуват от държавата, чрез Министерство на отбраната, апартамент с площ 115 кв. м в центъра на град Варна. Апартаментът е одържавен в процеса на национализация. Той е част от по-голям апартамент, който към неуточнен момент преди 1959 г. е бил разделен на два по-малки.След приемането на ЗВСОНИ наследниците на някогашните собственици предявяват срещу жалбоподателите…

Georgievi c. Bulgarie (n° 10913/04)  7 janvier  2010 Двамата жалбоподатели са били съпрузи. През 1966 г. те закупуват от Столична община апартамент от 81 кв. м в центъра на града, който е бил одържавен в процеса на национализация. След приемането на ЗВСОНИ срещу тях е предявен иск по чл. 7 от закона. С решения от 24 септември 1996 г. и 10 юли 1998 г. Софийски районен съд и Софийски градски съд уважават иска. Съдилищата намират, че…

Kayriakovi c. Bulgarie (requêtе n° 30945/04),   7 janvier  2010 През 1974 г. първият и втората жалбоподатели(съпрузи, третата жалбоподателка е тяхна дъщеря) закупуват от Столична община апартамент с площ от 95 кв. м, който е станал държавна собственост по силата на национализацията. В началото на 1993 г. наследниците на предишния собственик на имота преди национализацията завеждат иск срещу първия и втората жалбоподатели на основание чл. 7 ЗВСОНИ.  Производството приключва с окончателно решение на Върховния касационен съд от 8…

Business Support Centre c. Bulgarie (requêtе n° 6689/03),  18 mars  2010 Делото третира проблеми, подобни на случая “Булвес” ООД срещу България по повод отказ за възстановяване на ДДС поради констатирани нарушения на предходен доставчик. На 14 декември 1998 г. Центърът за подкрепа на бизнеса сключва споразумение с Министерство на външните работи на Австрия за създаване на бизнес инкубатор за малки и средни предприятия в Русе. В хода на осъществяването на проекта организацията-жалбоподател се задължава да…

Kopankovi v. Bulgaria (Application no. 48929/12), 6 september 2018 /дело, подобно на   Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, §§ 72‑79, 9 June 2005) и Lazarov v. Bulgaria (no. 21352/02, §§ 19-20, 22 May 2008)/ Една от наследодателките на жалбоподателите и нейният внук (четвъртият  жалбоподател) са притежавали къща с двор в Казанлък, която е била отчуждена през 1988 г. за построяването на жилищна сграда. Като обезщетение те трябвало да получат по един апартамент в сградата, която щяла да бъде…

Sapundzhiev v. Bulgaria (Application no. 30460/08) 6 september 2018 /решение то Комитет/ През 2003 г. до жилището, в което живее жалбоподателят със семейството си, едно физическо лице открива печатарски офис. Скоро след като печатницата започва да функционира жалбоподателят  и близките му  започват да усещат вибрации от машините, мирис на мастило и разтворители. С течение на времето малката дъщеря на жалбоподателя проявява алергични признаци, които според него са свързани именно с функционирането на печатницата. Затова  в  периода…