Tag

обезщетение за незаконно задържане

Browsing

Днес, 31 януари 2023 г. , Европейският съд по правата на човека в състав от трима съдии постанови решение, в което установи нарушение на чл. 5§5 от Европейската конвенция за защита правата на човека. По делото Stefanova v. Bulgaria(Application no. 39232/17) той констатира, че Върховният административен съд е подходил съвсем формално и е отказал да присъди обезщетение за незаконно задържане, тъй като според съдиите жалбоподателката не била доказала, че е претърпяла неимуществени вреди.

Affaire Georgiev c. Bulgarie (Requête no 47823/99) 15 décembre 2005 Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друго лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции по смисъла на член 5 § 3 от Конвенцията ( т.к. е преди измененията в НПК от 2000 г.).Съдът констатира, че доколкото по националното право задържането, разпоредено не от съдия не е в нарушение на закона, то не е предвидена  и законова възможност за обезщетение, поради което е налице нарушение и…