Tag

отнемане на имущество

Browsing

Todorov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 50705/11 and 6 others) 13 July 2021 Европейският съд  обединява за общо разглеждане седем самостоятелни жалби на четиринадесет български граждани. Те  са свързани с различни оплаквания за нарушения на Конвенцията по повод отнетото им имущество по Закона за отнемане на незаконно придобити активи, приет през  2005 г. По всяка от тях поне един от жалбоподателите е бил осъден за различни по характера си престъпления – незаконна сеч, незаконно…

Todorov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 50705/11 and 6 others) 13 July 2021 Европейският съд  обединява за общо разглеждане седем самостоятелни жалби на четиринадесет български граждани. Те  са свързани с различни оплаквания за нарушения на Конвенцията по повод отнетото им имущество по Закона за отнемане на незаконно придобити активи, приет през  2005 г. По всяка от тях поне един от жалбоподателите е бил осъден за различни по характера си престъпления – незаконна сеч, незаконно…

Zagorska v. Bulgariа (Application no. 53285/15)

Решение на Комитет

Решение, подобно на делото  Todorov and Others v. Bulgaria

Жалбата е по повод отнемане на имущество поради предполагаеми облаги от престъпление  в производство по Закона за отнемане на облаги от престъпна дейност от 2005 г. През 2008 г. жалбоподателката е осъдена за присвояване на 43 345 евро – собственост на сдружение, оглавявано от нея. В хода на наказателното  производство тя възстановява присвоената сума. Във връзка с образуваното наказателно производство Комисията за разкриване на облаги от престъпна дейност извършва проверка на доходите й за периода 1985-2008 г. и отправя искане за отнемане на 108 067 лв, налични по банковите й сметки. Сумата е призната за дължима с окончателно решение на ВКС от 25.06.2015 г.

Nakovski  v. Bulgaria (Application no. 78684/17),18 July 2023

Решение на Комитет

Решение, подобно на делото  Todorov and Others v. Bulgaria

Жалбата е по повод отнемане на имущество поради предполагаеми облаги от престъпление  в производство по Закона за отнемане на облаги от престъпна дейност от 2005 г. Спорните активи са оценени на стойност 3 144 250 лева. Отнемането е постановено с решения на Габровския окръжен съд от 3 май 2012 г. и Великотърновския апелативен съд от 2 юни 2016 г. Съдебният акт влиза в сила на 22 май 2017 г., когато Върховният касационен съд не допуска до касация жалбата на жалбоподателя.

Kulinov and Others v. Bulgaria (Application no. 28151/15 and 2 others), 13 april 2023

Решение на Комитет

Решение, подобно на делото  Todorov and Others v. Bulgaria .

В решението са обединени за общо разглеждане три жалби. Те са по повод отнемане на незаконно придобито имущество в резултат на престъпление по закона от 2005 г.

На 2 март Европейският съд по правата на човека в състав от трима съдии обяви две свои решения, във всяко от които е обединил за разглеждане по две жалби – Sabouni and Others v. Bulgaria(Applications nos. 25795/15 and 59286/16) и Lyapchev and Others v. Bulgaria(Applications nos. 75478/13 and  30713/15 )

Общото между всички тях е, че оплакванията на жалбоподателите за нарушеното им право на собственост е свързано с прилагането на  Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито  от престъпна дейност от 2005 г./наричан по-нататък Закон от 2005 г./

Lyapchev and Others v. Bulgaria(Applications nos. 75478/13),2 march 2023

Решение на Комитет

Решение, подобно на делото  Todorov and Others v. Bulgaria .

В решението са обединени за общо разглеждане две жалби.

По първата от тях жалбоподателите са двама. Първият от тях е осъден с влязла в сила присъда за сводничество, постановена на 04.06.2008 г., влязла в сила през 2009 г. Престъплението е извършено в периода ануари-април 2005 г. в хотела, собственост на жалбоподателите. Сградата е придобита през 2001 г. и впоследствие, през 2002-2004 г. е преустроена в хотел. Тя, както и два парцела, закупени от жалбоподателите през 2001-2003 г. и два автомобила, са отнети от Комисията за разкриване на облаги от престъпна дейност, тъй като общата им стойност възлиза на 918 460 лв.,поради установеното    несъответствие между законните приходи и разходи и установения размер на  имуществото. Както Комисията, така и националните съдилища приемат, че дори и активите, които са отнети, да са били придобити преди извършването на престъплението, за което е осъден първият жалбоподател, е допустимо да се приеме, че те са облаги от престъпление.

Sabouni and Others v. Bulgaria(Applications nos. 25795/15 and 59286/16),2 march 2023

Решение на Комитет

Решение, подобно на делото  Todorov and Others v. Bulgaria .

В него за общо разглеждане са обединени две жалби.

По първата жалбоподатели са баща, дъщеря и едно юридическо лице (ЕООД), собственост на първия жалбоподател и впоследствие продадено на трето лице. Първият жалбоподател първоначално е обвинен за укриване на данъци през 2005 г., признат за виновен, но с окончателна присъда оправдан през 2010 г. Междувременно се признава виновен по друго обвинение за изнудване, извършено през февруари 2009 г. и подписва споразумение с прокуратурата, одобрено от съда  през юли 2009 г. Проверяваният период (септември 1993 – ноември 2010) е  свързан с първото престъпление, по което е оправдан без това да бъде взето предвид в производството по отнемане на имущество. Отнето е имущество от всички жалбоподатели на обща стойност от 835 000 EUR(магазини, парцели, дялове от дружества и апартамент в Пазарджик, както и парцел с недостроен хотел в Слънчев бряг.)

На 13 юли Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото Todorov and Others v. Bulgaria. То е квалифицирано в първо ниво по важност. В него са  обединени  за общо разглеждане седем жалби –50705/11, 11340/12, 26221/12, 71694/12,  44845/15, 17238/16, 63214/16.

Всички те са свързани с различни оплаквания за нарушения на Конвенцията по повод отнетото на жалбоподателите имущество по Закона за отнемане на незаконно придобити активи, приет през  2005 г. Без да има характера на „пилотно“, това решение определя рамките и стандартите, които ще бъдат прилагани по висящите пред Европейския съд около четиридесет подобни жалби. В този смисъл аргументите на Съда както за установеното нарушение на чл. 1от Потокол 1 по част от жалбите, така и за липсата на такова по друга част, са от изключителна важност и ще предопределят изхода и на бъдещите му решения по подобни казуси.

След решението по делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, в което Европейският съд установи нарушение на правото на мирно ползване на собствеността поради отнемането на камион на дружеството жалбоподател заради открити наркотици без да бъде извършена преценка на пропорционалността на намесата наскоро Европейският съд в сходен казус достигна до същия извод.  На 21 ноември 2019 г. Съдът в състав от трима съдии постанови решение, в което отново установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по отношение на румънското акционерно дружество  Dumagas Transport S.A. v. Bulgaria.