Tag

порнографията

Browsing

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г. Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ гл. редактор: Ангелина Дичеваред.колегия:проф.Тамара Хиновапроф. Христо Христозовзам.гл.ред.:Цоньо ЦоневПавлина Попова