Tag

принцип на състезателност

Browsing

CGCТъжни размисли по повод  решението  Duraliyski v. Bulgaria [1]

Европейският съд установи нарушение на правото на справедлив процес по горната жалба поради нарушаване на принципа на състезателното начало от страна на Софийския градски съд, действащ като въззивна инстанция.[2]  Националният съд приема, че липсата на застрахователната полица в кориците на делото прави невъзможно изследването на въпроса относно дължимостта на застрахователното обезщетение, за което претендират бенефициентите по договор за застраховка живот и злополука, сключен от техния баща.