Tag

причини за недопустимостта на жалбите

Browsing

Case of Pashov and Others v. Bulgaria (application no 20875/07), 5 February 2013 Жалбоподатели са трима български граждани, които повдигат оплакване  по чл. 3 поради  неоправданата употреба на сила от страна на полицията по време на събитията пред българския Парламент на 10-11 януари 1997 г. Първите двама жалбоподатели живеели в близост до Парламента. Около 1 часа през нощта те решили да излязат навън, след като чули за безредиците там, за да видят каккво става. Там били подгонени от…

Правото на достъп до съд не е нарушено от националния съд, ако засегнатото лице е пропуснало да обжалва присъдата в законноустановения срок, а е изчакало изготвянето и на мотивите, поради което и жалбата му е върната като просрочена.

Анализ на статистическите данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека

Светла Маргаритова, PhD

Република България ратифицира   Европейската конвенция за правата на човека  на 7 септември 1992 г. Първото решение, постановено от  Съда (преди реформата от 1999 г.), е на 20 март 1997 г.  по делото Луканов срещу България (жалба № 21915/03).[1]  До 31 май 2012 г. общият брой на решенията по основателност  срещу страната ни е 437, а ако се вземат предвид и тези, постановени от   комитет от трима съдии(при повтарящите се нарушения), техният брой възлиза на 461. Повече от 9/10 от регистрираните жалби (93%)са обявени за недопустими, а по 7 % са постановени решения по съществото на спора. За всички 47 държави тези цифри са съответно 96 % и 4%, което би могло да бъде индикатор за по-доброто качество на българските жалби.