Tag

приятелско споразумение

Browsing

Case of Stefanov v. Bulgaria (Application no. 32438/96),3 May 2001(Friendly settlement) През 1995 и 1996 жалбоподателят(който през 1993 г. се присъединява към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова”),  е обвинен и  осъден за отказа си да отбие военна служба. Към онзи момент все още не е приет закон за алтернативната военна служба, както е регламентирано в чл. 59, ал. 2 от Конституцията. Според жалбпоподателя, по този начин  мерките, предприети срещу него, са били незаконосъобразни и ненужни в…

Нарушаването на конфиденциалността на преговорите е основание за обявяване на жалба пред ЕСПЧ за недопустима

В хода на процедура, при която Съдът предлага на страните да сключат споразумение за приятелско уреждане на спора те са длъжни да спазват поверителност на информацията и да не разкриват на трети страни детайли от преговорите публично – било чрез медиите, или чрез писмо, или по друг начин, която има вероятност да достигне до неограничен брой хора . Когато това правило бъде нарушено, Съдът може да заключи, че е налице злоупотреба с правото на жалба, тъй като се излага на риск възможността върху страните или върху Съда да бъде упражнен натиск.

Днес Европейският съд по правата на човека обяви пет свои решения по допустимост по 14 жалби (по две от тях за общо разглеждане са обединени  съответно 5 и 6 жалби). Три от решенията са свързани с оплаквания за лоши условия в затворите и липсата на ефективно вътрешно средство за защита – по чл. 3 и 13 от Конвенцията. Част от производствата приключват с приятелско уреждане на спора (Application no. 71528/17 Nikolay Georgiev ANGELOV against Bulgaria…

Днес Европейският съд за правата на човека обяви две свои решения, с които одобрява постигнатите споразумения между жалбоподателите и Правителството и така прекратява производствата по тях, като заличава жалбите от своя регистър. По своя характер тези решения са по процедурата, а не по същество и затова носят наименованието decision, а не judgment. По първата  жалба – Dolapchiev v. Bulgaria (no 66614/11) е повдигнато оплаvкване по чл. 10 от Европейската конвенция  по повод осъждането   на журналист  за негова…

Nikolay Georgiev TSONEV contre la Bulgarie, Requête no 44885/10

С решение от 14 януари 2016 г. Европейският съд за правата на човека обяви жалбата на бившия министър на отбраната г-н Цоньо Цонев за недопустима поради нарушаване на правилата на конфиденциалност в процедурата на приятелско уреждане на спора. Това не е прецедент в практиката на Съда и страните предварително биват предупреждавани, че са длъжни да не разгласяват информация около хода и подробностите  по воденето на преговори. Целта е да се улесни постигането на споразумение. За съжаление това е може би единственият български случай, при който, при наличието на явно допуснати много сериозни нарушения на редица текстове от Конвенията – забрана за нечовешко и унизително отнасяне по чл. 3(заради начина, по който е осъществено задържането), за нарушаване на правото на личен живот и не накърняване на репутацията на г-н Цонев по чл. 8 (по  повод излъчването на записа за задържането на г-н Цонев по много електронни медии), както и за нарушаването на презумпцията за невиновност по чл. 6§2 (по повод непремерените изказвания на високопоставени представители на изпълнителната власт), държавата успява да се освободи от своята отговорност.

Case of   Lotter and  Lotter  v. Bulgaria (Application no. 39015/97) 19 May 2004(Friendly settlement) Жалбата е свързана с отмяната на правото на пребиваване на територията на страната на жалбоподателите – австрийски граждани, поради принадлежността им към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова” заради съображения, свързани с  националната сигурност. След подписано приятелско споразумение между страните, което Съдът одобрява, с решението си от 19 май 2004 г. той прекратява производството и заличава жалбата от списъка на делата.