Tag

продължителен период на насигурност

Browsing

Rashkova and Simeonska v. Bulgaria (Application no. 41090/12), 2 february 2017 Наследодателите на жалбоподателите били собственици на недвижим имот – къща с двор в гр. Попово. С две заповеди от 1988 и 1989 г. той бил отчужден на основание чл. 98, ал. 1 от ЗТСУ. Като обезщетение било предвидено на единия от собствениците да бъде предоставено двустайно жилище в сградата, която ще бъде построена на отчуждения терен, а на другия да бъде учредено право на строеж…

Sheytanova v. Bulgaria (Application no. 42218/13), 1 September 2020 (реституция по закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд) /решение на Комитет/ Наследодателят на жалбоподателката е притежавал част от остров в река Дунав, която е била залесена, но през   1948 г. тя е отчуждена от властите. След приемането на реституционния закон за горските земи са депозирани документи пред поземлената комисия от наследниците на г-н М. Правото им на възстановяване на 542…

Case of Nedyalkov and Others v. Bulgaria (Application no.44103/05), 2 June 2015 Жалбата е по повод спор във връзка със земеделска земя, принадлежала на наследодателя на жалбоподателите, която през 1945 г. е била национализирана. През 1991 г., след приемането на ЗСПЗЗ те правят искане да им бъдат възстановени 15 000 кв.м.  земеделски земи в района на гр. Балчик. Поземлената комисия уважава искането им частично, но го отхвърля за имоти с обща площ от 9 210 кв.м,…

Popov and Chonin v. Bulgaria(Application no. 36094/08),17 February 2015 /реституция по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд/ Наследодателите на двамата жалбоподатели – г-н М. и г-жа Ф. са били съсобственици на залесена територия на остров Цибър на р. Дунав, а наследодателката на втория е притежавала гори и на друг остров, който в годините,  вследствие речната дейност по р. Дунав, изчезва.  През  1948 г. земите на тези два острова са…

Bozhilovi v. Bulgaria (Application no.9051/18), 15 march 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбоподателите са майка и син.  Техният общ наследодател е бил собственик на къща в централната част на гр. София, в която семейството е живяло до 1985 г., когато имотът е отчужден за благоустройствени мероприятия на основание ЗТСУ. През юли същата година е издадена заповед за настаняване на семейството…

На 12 декември 2019 г. Европейският съд постанови поредното си решение, свързано с продължителността на процедурата по реституция на земеделски земи. Жалбата по делото Zikatanova and Others v. Bulgaria (Application no. 45806/11) вероятно бележи своеобразен „рекорд“ по многобройността на жалбоподателите си. В решението си Съдът потвърждава констатации и изводи, направени в предходни решения, които за пореден път открояват редица проблеми на недообмисления модел на земеделската реституция, заложени в самия закон.

RibaritcaДелото Ilieva and Others v. Bulgaria

На 3 февруари 2015 г. Европейският съд по правата на човека постанови своето решение по делото Ilieva and Others v. Bulgaria (Аpplication no. 17705/05). В него той препотвърди вече установената практика, съгласно която не е налице нарушаване принципа на правната сигурност, когато решението на национален съд в рамките на административната процедура по ЗСПЗЗ впоследствие бъде оспорено от трети лица, неучаствали в тази процедура, в самостоятелно гражданско производство.

Съдът обаче за пореден път констатира проблем във връзка с прекомерното забавяне на самия процес на реституция и поставянето на българските граждани в продължителна ситуация на несигурност дали ще получат реално земите си или компенсация в друга форма. До настоящия момент са постановени вече поне 10 подобни решения.

property4На 17 юни 2014 г. Европейският съд  по правата на човека постанови решение, което е свързано с процедурата по възстановяване на земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. В него той препотвърди практиката си, че процедурите пред поземлените комисии и ОСЗГ нямат обвързващо действие спрямо трети, неучастващи в тях страни, които имат правно основание да защитят правата си в самостоятелно производство. На тях не може да им бъде направено възражение, че е в сила ефектът res judiсata, тъй като няма съвпадение нито с оглед страните, нито с оглед предмета на първоначалния спор.