Tag

продължителен период на несигурност

Browsing

Affaire  Debelianovi c. Bulgarie (Requête no 61951/00), 29 mars 2007 На 18 октомври 1947 г., бащата на жалбоподателите придобил къща в Копривщица. През 1953г. Министърът на комуналното стопанство и благоустройството издал заповед за отчуждаване на къщата срещу известна сума пари. През 1956 г., отчужденият имот бил превърнат в музей (Ослековата къща). Той е считан за най-значимият исторически и етнографски паметник в Копривщица.  През 1992 г., вследствие на влизането в сила на закон, предвиждащ реституцията на определени отчуждени в миналото…

Naydenov  c. Bulgarie(Requête no 17353/03),  26 novembre 2009 С решение от януари 1998 г., постановено на основание член 14, ал. 1, т. 3 от ЗСПЗЗ, поземлената комисия възстановява правото на собственост върху имоти, принадлежали на бащата на жалбоподателя. Уточнява се, че границите на реституираните недвижими имоти ще бъдат определени с нов план за земеразделяне. Съдът отбелязва, че материалният интерес, чийто носител е жалбоподателят, има правно основание, съществуващо трайно в националното законодателство от 1992 г. насам. Неговото…

Kovachev v. Bulgaria(Application no. 65679/11) , 10 November 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Жалбоподателят и брат му са били  съсобственици на къща с двор и гараж в Ямбол. С решение на кмета от 31 януари 1983 г. имотът е отчужден за  изграждането на жилищна сграда на осн. чл. 98, ал. 1 ЗТСУ, срещу което е предвидено да бъдат обезщетени с апартаменти в сграда, която общината се ангажира да построи, както и с гараж.…

Petrovi v. Bulgaria(Application no. 9504/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v.  Bulgaria Родителите на първия жалбоподател, притежавали част от къща в София. През 1986 г. къщата е отчуждена за изграждане на улица и жилищна сграда срещу задължението на общината да предостави като обезщетение  тристаен апартамент. С второ решение на осн. чл.100 от ЗТСУ кметът конкретизира местоположението на бъдещия апартамент и неговите размери, както и стойността му. Тъй като тя е…

Case of Ivanov v. Bulgaria (Application n° 19988/06), 11 december 2012 /решение на комитет от трима съдии/ Реституция по ЗСПЗЗ Жалбоподателят повдига оплаквания, че властите не са взели необходимите мерки, за да му възстановят наследственото лозе, което е било собственост на неговия наследодател преди колективизацията, макар, че правото му на възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ е било признато още през 1992 г., когато поземлената комисия в гр. Силистра е взела решение, че възстановяването на лозето ще стане…

Case of Petkova and  athers v. Bulgaria (Applications nos  19130/04, 17694/05 and 27777/06), решение от 25 септември 2012 г. /земеделска реституция/ Съдът обединява за общо разглеждане три жалби на български граждани  по повод прекомерно бавния процес по възстановяване на земеделските им земи, който по същество не е приключил и към датата на последната кореспонденция с жалбоподателите през 2011 г. Той се позовава на редица предходни свои решения, в които се е произнесял по подобни проблеми (Lyubomir Popov v. Bulgaria (no.…

Affaire Vasilev et Doycheva c. Bulgarie (Requête no 14966/04), 31 mai 2012 /земеделска реституция/ Жалбата е по повод земеделска реституция.През октомври 1992 г.  е признато правото на жалбоподателите да им бъдат възстановени два земеделски имота в землището на с.Остров, община Оряхово. През 1997 г. комисията постановява решение, че лозята могат да им бъдат възстановени в стари реални граници, но тъй като в тази местност имотите са били предоставени за ползване от трети лица, следва да се приложи процедурата по реституция при  хипотезата на §…

Case of Nedelcheva and Others v. Bulgaria (Application no. 5516/05), 28 May 2013 /реституция по ЗСПЗЗ/ Наследодателят на жалбоподателите придобива редица земеделски имоти като бежанец от Беломорска Тракия през 30-те години на миналия век. През 50-те години земите му са включени в ТКЗС, а през 80-те години върху част от тях започва изграждането на курортния комплекс „Дюни“. След приемането на ЗСПЗЗ  е депозирано искане до поземлената комисия за възстановяване на ниви с обща площ от…

Karaivanova and Mileva v. Bulgaria (Application  no  37857/05), 17 June 2014 Решението е свързано с процедура по ЗСПЗЗ. Жалбоподателките наследяват 1219 кв.м. земя на брега на Черно море в землището на гр. Созопол, които са предоставени на техния баща през 30-те години на миналия век по законодателството за оземляване на  бежанците от Беломорска Тракия. През 50-те години  властите приемат тези земи за изоставени и през 60-те години ги актуват като  държавна собственост. В същия период…

Rasheva v. Bulgaria(Application no. 66993/13), 13 October 2020 /решение на Комитет/ Жалбоподателката е притежавала земеделска земя, която през 50-те години на миналия век е била включена в ТКЗС. През 2007 г. тя предявява иск срещу ОСЗГ – Самоков, за да бъде призната за собственик на 8 275 кв.м. земя. С окончателно решение на Софийския окръжен съд от 3 февруари 2009 г. й е признато правото да й бъде възстановенина собствеността и въз основа на него…

Ilieva and Others v. Bulgaria(Аpplication no. 17705/05), 3 February 2015 /не е установено нарушение на чл. 6§1/ След приемането на ЗСПЗЗ жалбоподателите започват процедура по възстановяване на земеделските земи, принадлежали на техния общ наследодател, находящи се в землището на с. Рибарица.  С решение от 25 юли 1995 г. поземлената комисия им връща няколко имота, измежду които и ливада от 8290 квадратни метра.На 26 февруари 1996  комисията постановява ново решение за земите на жалбоподателите, с което изменя…

zemed.zamiaНа 2 юни Европейският съд постанови поредното си решение, свързано с проблемите на земеделската реституцияCase of Nedyalkov and Others v. Bulgaria (Application no.44103/05)

Фактите по случая

Жалбата е по повод спор във връзка със земеделска земя, принадлежала на наследодателя на жалбоподателите, която през 1945 г. е била национализирана. През 1991 г., след приемането на ЗСПЗЗ те правят искане да им бъдат възсановени 15 000 кв.м.  земеделски земи в района на гр. Балчик.