Tag

пропорционалност

Browsing

Boychev c. Bulgarie (requête no 59667/14),15 novembre 2022 /решение на комитет/ Жалбата е по повод присъдените прекомерно големи юрисконсултски възнаграждения на ответни държавни учреждения в производство по чл. 1 от ЗОДОВ. Жалбоподателят предявява иск по чл. 1 от ЗОДОВ срещу Столична община и МРРБ, които поради бездействието си са станали причина да претърпи пътна злополука, застрашаваща живота му. Той претендира 5000 лв за неимуществени и 305 лв за имуществени вреди. С решение от 17.12.2012 г.…

Ganchevi v. Bulgaria,(Application no. 40026/19),6 December 2022 Решение на Комитет Казус, подобен на Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005) Жалбата  е по повод забавено предоставяне на обезщетение на жалбоподателите за имоти на техните предшественици, които са били отчуждени за градоустройствени цели през 1983 г. от общинските власти на Добрич. Жалбоподателите е трябвало да получат апартамент в сграда, която властите възнамерявали да построят. Строителните работи започват през 2010 г.,…

Липсата на аргументи защо присъдените суми за адвокатски възнаграждения на ответната страна надвишават размера на определеното на ищеца обезщетение може да доведе до ограничаване на достъпа до съд и представлява нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията. До този извод достига Европейският съд в решението си по делото Boychev c. Bulgarie (requête no 59667/14) от 15 ноември 2022 г.