Tag

разумен срок – граждански аспекти

Browsing

Nikova c.Bulgarie (requêtе n° 4434/05),  21 decémbre 2010 /решение на комитет/ Делба на семейна имуществена общност, продължила от  18 януари 1995 г. до  25 март 2005 г., когато е постановено окончателното решение на Върховния касационен съд. Съдът отбелязва, че от фактическа и правна гледна точка делото не се характеризира с особена сложност, тъй като става въпрос за съдебна делба на един-единствен имот след развод. Освен това производството е от особено значение за жалбоподателката, тъй като…

Velikin et autres c. Bulgarie (requêtе no 28936/03),  2 septembre 2010 Жалбоподателите са повдигнали оплакване за неоправданата продължителност на водения от тях граждански процес по повод реституция на имот, находящ се в чертите на резиденция Бояна, който е бил национализиран. Делото продължава от август 1996 до март 2003 г. Поради подписаната от Правителството едностранна декларация, с която признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати сумата от 2 700 евро, Съдът прекратява производството и постановява решение…

Ivanovi c. Bulgarie (n° 14226/04  7 janvier 2010 /Реституционно производство по ЗВСОНИ/ Производството по настоящото дело започва на 22 февруари 1993 г., когато бившият собственик на апартамента завежда иск срещу жалбоподателката и нейния съпруг   и приключва с окончателно решение на Върховния касационен съд от 9 декември 2003 г. Съдът намира нарушение поради прекомерната продължителност на производството на чл. 6§1 и присъжда обезщетение за причинените  неимуществени вреди. В останалата й част по повод оплакването по чл.…

Pavlova c. Bulgarie (n° 39855/03),   14 janvier 2010 Жалбата е по повод две последователни съдебни производства по трудовоправни спорове, първото от които започва на 17 септември 1998 г. и след потвърждаване на решението на СРС от СГС и депозираната жалба пред ВКС последният връща същата през 2004 г. с мотива, че след изменението на ГПК тези производства са двуинстанционни и решенията на въззивната инстанция са окончателни (независимо, че в решението на СГС е пишело, че…

Case of Patrikova v. Bulgaria (Application no. 71835/01)  4 March 2010 Жалбоподателката е едноличен търговец и притежава разрешително, издадено през 1994 г., за търговия на едро с акцизни стоки. На 6 юни 2000 г. разградските данъчни власти проверяват един от двата склада, в които жалбоподателката съхранява своите стоки и изземват всички тютюневи и алкохолни  изделия, намерени там. Тяхното количество е значително – 11 864 бутилки вино и 86 638 бутилки други алкохолни напитки с по-високо съдържание на алкохол (общо 98 502…

Maria Ivanova c. Bulgarie (requêtе ° 10905/04),   18 March 2010 На 20 юли 1997 г. жалбоподателката завежда дело за делба със своите петима братя и сестри в Районния съд в гр. Мадан. На 30 април 1998 г. съдът допуска делба само на част от имота.Решението е обжалвано и потвърдено от Смоляския окръжен съд на 30.04.1999 г. След касационна жалба от страна на жалбоподателката ВКС постановява решение на 7.11.2000 г. След като установява, че  окръжният съд…

Rosen Petkov c. Bulgarie (requêtе no 65417/01),   2 septembre 2010 Реституционно производство срещу жалбоподателя  по чл. 7 ЗВСОНИ, продължило 13 години и 5 месеца не по негова вина. Съдът отбелязва, че производството продължава над тринадесет години, което само по себе си е прекомерно. Жалбоподателят твърди, че забавянето   се дължи на властите. Правителството не е изложило никакви факти или аргументи, с които да убеди Съда в обратното. Съдът намира нарушение на чл. 6§1 и на чл.…

Deyanov v. Bulgaria (requêtе no 2930/04), решение от 30 september  2010 Следобеда на 6 май 1997 г. деветгодишният син на жалбоподателя – Съвестин, излиза да играе с друго момче – Б., но вечерта не се прибира. Жалбоподателят се обажда в полицията и след това отива в полицейското управление, за да обяви сина си за изчезнал. По повод изчезването на сина си жалбоподателят завежда  поредица от граждански дела срещу различни  държавни институции, срещу Правителството и Министерството…

Mincheva c. Bulgarie (requêtе no 21558/03), решение от 2 septembre 2010 Жалбоподателката се оплаква от неразумната продължителност на водения от нея процес за правото й да получи родителските права върху сина си след развода и липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита при наличието на нарушението му. Наред с това тя е повдигнала и оплакване за бездействието на властите във връзка с изпълнението на окончателното съдебно решение, с което е признато правото й  за срещи…

Kabakchievi c. Bulgarie (requêtе n° 8812/07),   6 mai 2010 Прекомерна продължителносто на гражданско производство срещу жалбоподателите, свързано с реституцията по чл. 7 от ЗВСОНИ.То започва през 1993 г. и приключва през 2007 г. Чл. 217а ог ГПК не е приет като ефективно вътрешно-правно средство. Съдът установява нарушение на чл. 6§1 и във връзка с него – нарушение на чл. 13.

Georgi Georgiev c. Bulgarie (requêtе no 22381/05),  27 mai 2010 Прекомерна продължителност на трудово-правен спор, в който делото двукратно е разглеждано от ВКС (октомври 1999 – 19 ноември 2004). Съдът отбелязва, че производството се е забавило, макар вътрешното законодателство да предвижда съдилищата да действат ускорено при разрешаване на трудови спорове. Освен това делото е върнато за повторно разглеждане със заключение, че Варненският окръжен съд неправилно е приложил закона. Върховният касационен съд разглежда касационната жалба на…

Kotseva-Dencheva c. Bulgarie (requêtе no. 12499/05),  10 juin 2010 Прекомерна продължителност на съдебно производство, свързано с незаконно уволнение – започнало на 17 февруари 1997 г. с депозирането на искова молба,  по което било насрочено заседание пред ВКС  на 17 ноември  2010 г. Във връзка с установеното нарушение на чл. 6§1 е установено нарушение и на чл. 13.