Tag

резюмета на решения

Browsing

На вниманието на съдиите по брачни дела: 

                                                                              Решението  Meirelles c. Bulgarie[1]

На 18 декември Европейският съд постанови решение по жалбата на г-жа Meirelles. В него той установи нарушение на правото на неприкосновеност на личния и семеен  живот поради това, че българските съдилища не са действали с необходимото усърдие и бързина във връзка с постановяването на привременни мерки в процедурата по упражняването на родителски права. Случаят на жалбоподателката повдига редица сериозни въпроси и относно възможността за злоупотреба с право  при използване на възможностите на Закона за закрила от домашно насилие. Показателно е, че Европейският съд преценява, че случаят заслужава особено внимание и с приоритет разглежда жалба, която е депозирана на 25 октомври 2010 г. Като се вземе предвид, че средната продължителност на производството пред тази международна институция обикновено е повече от 6 – 7 години, в случая очевидно жалбата е включена като такава с най-висок приоритет и затова е разгледана във възможно най-кратък срок. Това е „индиция“, че очевидно в националното право и практика съществуват сериозни проблеми. Така Европейският съд по индиректен начин цели да обърне внимание на националните власти върху това, че са налице сериозни проблеми , които е установил при разглеждането на повдигнатите оплаквания. Поради това всички институции, на които са възложени различни правомощия във връзка с решаването на проблеми между родителите  по повод спорове за родителски права, следва да вземат съответните мерки, за да избягнат подобни неприемливи практики.

Решения на Европейския съд по дела срещу България
(резюмета)

Решения от 24 септември 2009 г.

1. AFFAIRE AGROMODEL OOD c. BULGARIE (Requête no 68334/01)
В своята жалба търговското дружество “Агромодел” ООД от гр. Русе повдига оплакване за това, че националните съдилища неоснователно са отказали да разгледат предявените искове за причинени вреди от страна на прокуратурата поради това, че дружеството не е внесло дължимата държавна такса.
2. AFFAIRE GEORGI YORDANOV c. BULGARIE (Requête no 21480/03)

В жалбата се повдига оплакване за нарушено право на личен живот поради подслушване на разговорите на жалбоподателя с неговия адвокат.