Tag

реституция по ЗВСОНИ

Browsing

Velikovi and Others (жалби №№ 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, and 194/02), 15 march 2007 Това е първото решение на Съда, постановено по  осем самостоятелни жалби, обединени от  Съда за общо разглеждане,   което изиграва ролята на /пилотно решение/ своеобразен стандарт за решаване на всички български дела, свързани с реституцията  не само по ЗВСОНИ, но и по останалите реституционни закони. Всички жалбоподатели са били собственици на одържавени някога имоти, в които те първоначално са били настанени…

Koprinarovi  v. Bulgaria (Application no. 57176/00)), 15 january 2009 Жалбоподателите закупуват апартамент от държавата, който е бил национализиран по-рано. След приемането на ЗВСОНИ бившите собственици предявяват срещу тях иск по чл. 7 от този закон. Съдът отбелязва, че договорът на жалбоподателите е обявен за недействителен и те са лишени от собствеността си на единственото основание, че през 1958 г. администрацията не е спазила административна формалност – съответният документ е подписан от началник на отдел, вместо от съответния…

Dimitar and  Anka  Dimitrovi v. Bulgaria (Application no. 56753/00),12 february 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria  и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Miteva v. Bulgaria (Application no. 60805/00),  12 february 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria   и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви. В настоящия случай едно от основанията за обявяване на договора за недействителен е било, че администрацията неправилно е определила цената на апартамента. Съдът обаче не счита, че малката разлика между оценките, направени през 1968 г. и през 1996 г., може да се разглежда като…

Simova and Georgiev v. Bulgaria (Application no. 55722/00) ,  12 february 2009 Титулите за собственост на жалбоподателите са обявени за нищожни и те са лишени от собствеността си на единственото основание, че през 1984 г. държавата е продала на жалбоподателката апартамент в сграда, предназначена за разрушаване съгласно устройствения план на града. Съдът отбелязва, че не се твърди жалбоподателите да са знаели за съществуването на този план, който никога не е бил приложен, или продажбата на апартамента по някакъв…

Tsonkovi   v. Bulgaria (Application no. 27213/04) ), 2 july 2009 В случая искът по чл. 7 ЗВСОНИ не е бил предявен в първоначалния едногодишен срок след приемането на закона през 1992 г., а през март 1998 г., след законодателната промяна от 1997 г., с която срокът за тези искове е удължен с още една година. Както Съдът вече е установил по делото Великови и други, предвидените в чл. 7 мерки могат да се приемат като съразмерни на легитимната цел…

Urukova and Samundzhi  v. Bulgaria (Application no. 19162/03) , 2 july 2009 Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria (виж по-горе) и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Putter c. Bulgarie (requêtе n°  38780/02)   2 decémbre 2010 Жалбоподателите са правоприемници по наследство на правото на собственост на лица, притежавали 9,375 % от акционерния капитал на дружеството, което е оперирало пивоварната „Каменица – Фрик и Шулцер” През 1947 г. държавата национализира пивоварната заедно с нейните имоти и акции, притежавани от акционерите на пивоварната по Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия. През февруари 1992 г. влиза в сила Законът за възстановяване собствеността върху…

Dzhagarova et autres c. Bulgarie (requêtе no 5191/05),   2 septembre 2010 Реституционно производство, инициирано от бившите собственици по чл. 7 ЗВСОНИ срещу жалбоподателите, продължило 11 години и 11 месеца не по вина на жалбоподателите. Съдът намира нарушение и присъжда обезщетение за причинените им  неимуществени вреди. В останалата й част по повод оплакването по чл. 1 от Протокол 1 жалбата е обявена за недопустима.

Rosen Petkov c. Bulgarie (requêtе no 65417/01),   2 septembre 2010 Реституционно производство срещу жалбоподателя  по чл. 7 ЗВСОНИ, продължило 13 години и 5 месеца не по негова вина. Съдът отбелязва, че производството продължава над тринадесет години, което само по себе си е прекомерно. Жалбоподателят твърди, че забавянето   се дължи на властите. Правителството не е изложило никакви факти или аргументи, с които да убеди Съда в обратното. Съдът намира нарушение на чл. 6§1 и на чл.…

Madzharov c. Bulgarie (requêtе (no 40149/05), 2 septembre 2010 През 1966 г.  бабата и дядото на жалбоподателя купуват от Столична община апартамент с площ от 73 кв. м в центъра на града. Апартаментът е станал държавна собственост по силата на национализацията, извършена  след 1946 г.  Бащата на жалбоподателя наследява апартамента след тяхната смърт. През 1995 г. той прехвърля имота на сина си. На 19 февруари 1993 г. наследниците на предишните собственици на апартамента преди национализацията завеждат иск…

Mihalevi v. Bulgaria(Application no. 63481/11),21 June 2018 /Решение на Комитет/ Бащата на първия и дядо на втората жалбоподателка е притежавал фабрика за машини в гр. Габрово, която е национализирана през 1947 г. и е трансформирана в държавно предприятие. След влизането в сила  на ЗВСОНИ наследниците на собственика сезират кмета с искане да им бъде възстановена собствеността върху фабриката и тя да бъде отписана от регистрите за държавна собстевност. Искането им  е уважено и скоро след…

На 2-ри юли бяха обявени решенията на Европейския съд по правата на човека по три мои дела: 1. CASE OF TSONKOVI v. BULGARIA (Application no. 27213/04) 2. CASE OF KIROVA AND OTHERS v. BULGARIA (Application no. 31836/04) 3. CASE OF PANAYOTOVA v. BULGARIA (Application no. 27636/04) По трите дела Европейският съд по правата на човека намира, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол 1 –  право на мирно ползване на собствеността . По първото…