Tag

решение по чл.41

Browsing

Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 12.01.2006 г. Съдът намира две нарушения на чл. 1 от Протокол 1, но приема, че не е готов да се произнесе по въпроса за обезщетението. С настоящото си решение той разпорежда, че държавата трябва в тримесечен срок от влизането му в сила да възстанови собствеността върху отнетите от жалбоподателите имоти, а…

Case of Kirilova and Others  v.  Bulgaria (Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02), 14 June 2007 / решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 16 юли 2005 г. съдът констатира нарушение поради необичайно продължителната забава на обезщетението при отчуждаване жилищата на жалбоподателите, но прие, че не е готов да определи размера на справедливото обезщетение. С настоящото решение той присъжда обезщетения за имуществени и неимуществени вреди на всеки един от жалбоподателите.

Todorova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 48380/99, 51362/99, 60036/00 and 73465/01),   24 April 2008 Решение по чл. 41 (за справедливо удовлетворяване на претенциите във връзка с установени нарушения по ЗВСОНИ) В решение, постановено на 15 март 2007 г., след като обединява горните четири жалби с пет други, Съдът достига до извода, че по отношение на тези четири жалби е налице нарушения на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (виж Великови и други срещу България, №№ 43278/98,…

Zlinsat, Spol. SR.O. v. Bulgaria (Application no. 57785/00), 10 January 2008 Решение по чл. 41 от Конвенцията /за определяне на справедливо обезщетение/ Решението по съществото на спора е постановено на 16.06.2006 г., когато Съдът постановява, че невъзможността на компанията – жалбоподател да оспори пред съд прокурорски постановления, налагащи прекратяване изпълнението на приватизационен договор, по който тя е страна и отстраняването й от закупения от нея хотел, е в нарушение на  член 6 § 1 на Конвенцията. Съдът…

Debelianovi c. Bulgarie (Requête no 61951/00),  27 November 2008 Решение по чл. 41 от Конвенцията /за определяне на справедливо обезщетение/ Предходно решение от 29 март 2007 – Debelianovi c. Bulgarie, no 61951/00 В решението по съществото на спора Съдът установява, че спорната намеса от страна на държавата е отговаряла на условието за законност и е преследвала законна цел в рамките на опазването на културното наследство на страната, но все пак приема, че е налице нарушение на член 1 от…

Koushoglu v. Bulgaria (Application no. 48191/99) , 3 July 2008 Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/ Първоначална жалба Kushoglu v. Bulgaria, no. 48191/99, 10 May 2007 Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г. В основното си решение по настоящото дело Съдът констатира, че е налице нарушение на общото правило за…

Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),  27 November 2008 Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/ Първоначална жалба Kalinova c. Bulgarie, no 45116/98, §§ 71-80, 8 novembre 2007. Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 (реституция) В своето първоначално решение по делото Калинова с/у България Европейският съд установява, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1. Тъй като въпросът за приложението на член 41 от Конвенцията не е бил доизяснен, Съдът  отлага произнасянето си по него и приканва страните да…

Lazarov v. Bulgaria (Application no. 21352/02), 22 May 2008 . /дело, подобно на Kirilova and Others/ Бащата на жалбоподателя е притежавал къща, гараж и пристройка  с  прилежаща земя в София. По заповед на кмета от 28 март 1989 г. горният имот бил отчужден за построяване на училище. Отчужденият имот бил оценен на 16,878.20 стари български лева. В заповедта, издадена въз основа на член 98, алинея 1 от Закона за териториалното и селищно устройство (ЗТСУ) от 1973 г. е…

Chengelyan and Others v. Bulgaria (Application no. 47405/07),23 November 2017 Решение по чл. 41 – за справедливо обезщетение (реституционно производство по благоустройствените закони) Наследодателите на седемте жалбоподатели са притежавали недвижим имот с двуетажна къща в историческата част на гр. Пловдив. През 1966 г. тя е отчуждена по ЗПИНМ и на собствениците е заплатено обезщетение. След приемането на реституционния закон във връзка с възстановяване на имоти по градоустройствените закони през 1992 г. част от наследниците депозират молба…

Mihalevi v. Bulgaria (Application no. 63481/11), 16 May 2019 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41/ С решение от 21 юни 2018 г. Европейският съд установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по повод лишаването на жалбоподателите от възможността да получат справедливо обезщетение, поради пропуснат срок в ЗОСОИ, макар че в предходни процедури властите им възстановяват собствеността върху национализирана фабрика. С последващо съдебно производство националните съдилища приемат, че фабриката не е подлежала на реституция.…

Case of Basarba OOD v. Bulgaria (Application no. 77660/01), 20 January 2011 Решението е за определяне размера на справедливото обезщетение. С предходно решение по същата жалба от 7 януари 2010 г.Съдът постанови, че е допуснато нарушение на  чл. 6.1.( поради отказа от страна на общината да изпълни влязлото в сила съдебно решение в полза на дружеството) и на чл. 1 от Протокол 1 (защото дружеството е имало легитимно очакване да бъде приета офертата му за…