Tag

свобода на религията

Browsing

Affaire  Ivanova c. Bulgarie (Requête no 52435/99),12 avril 2007 През февруари 1994 г. с изменение на Закона за лицата и семейството било въведено изискването за регистрация в Министерския съвет на неправителствени организации, осъществяващи религиозна и друга подобна дейност. Били внесени седемдесет и осем искания за регистрация, но само двадесет и три организации били регистрирани. Сред организациите, чиято регистрация била отказана, била и „Слово на живот“ – християнска евангелистка група, започнала активна дейност в България в началото на…

Holy  Synod of the Bulgarian   Orthodox  Church (Metropolitan Inokentiy)and Others  v. Bulgaria (Applications nos. 412/03 and 35677/04), 22 january 2009 Жалбоподателите – Митрополит Инокентий от името на “алтернативния Синод” на Българската православна църква (БПЦ) и 6 български граждани, последователи на православната християнска вяра, бивши служители на организацията-жалбоподател, твърдят, че през 2003 г. и следващите години държавата се е намесила незаконно във вътрешния спор в БПЦ с цел да принуди цялото духовенство и вярващи да приемат ръководството…

Metodiev et autres c. Bulgarie (Requête no 58088/08), 15 June 2017 Жалбата е подадена от 31 български граждани, които принадлежат към мюсюлманската общност на  Ахмадиите – едно от религиозните разклонения на сунитите. През февруари 2007 г. 10 лица, от които деветима са жалбоподатели, решават да създадат ново религиозно сдружение на ахмадиите и да установят своето седалище в гр. Сандански. Другите 22 лица се включват в него по-късно. На 26 февруари 2007 г. първият жалбоподател депозира молба до СГС за…

Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie (requêtеs nos 412/03 et 35677/04),   16 septembre  2010 /решение по чл. 41/ След постановеното решение по съществото на спора от 22 януари 2009 г., в настоящото решение Съдът определя вида и размера на обезщетението на основание чл. 41 от Конвенцията. Той приема, че  претенциите на отделните жалбоподатели са неоснователни и присъжда на цялата организация, представлявана от назоваващия се „митрополит“ Инокентий, сумата от 50 000 евро.…

Genov c. Bulgarie((Requête no 40524/08), 23 mars 2017 През януари 2007 г. седем души провеждат събрание и решават да създадат ново религиозно сдружение – „Международно общество за Кришна съзнание – София, Надежда“,а жалбоподателят е избран  за негов председател. От  1991 г. като църква (надлежно регистрирана по ЗВ) в София действа  клонът  на „Межународната асоциация за Кришна съзнание“ със седалище в Индия, който е пререгистриран през 2003 г. През март 2007 г. жалбоподателят депозира  пред СГС молба с искане новото сдружение да бъде регистрирано като църква.…

Case of Stefanov v. Bulgaria (Application no. 32438/96),3 May 2001(Friendly settlement) През 1995 и 1996 жалбоподателят(който през 1993 г. се присъединява към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова”),  е обвинен и  осъден за отказа си да отбие военна служба. Към онзи момент все още не е приет закон за алтернативната военна служба, както е регламентирано в чл. 59, ал. 2 от Конституцията. Според жалбпоподателя, по този начин  мерките, предприети срещу него, са били незаконосъобразни и ненужни в…

Independent Orthodox Church and Zahariev v. Bulgaria(Application no. 76620/14), 20 April 2021 /решение на Комитет/ През юли 2012 г. двадесет и четирима души, включително вторият жалбоподател, решават да създадат нова църква, наречена „Независима православна църква“. Те избират втория жалбоподател за председател на ръководството на църквата. В своя устав, приет на учредителното събрание, църквата декларира, че е „независима духовна общност от хора, които се обявяват за православни християни, обединени са около доктрината на православната църква и се…

Bulgarian Orthodox Old Calendar Church and Others v. Bulgaria(Application no. 56751/13), 20 April 2021 /решение на Комитет/ Жалбата е депозирана от името на Българска православна старостилна църква и петима нейни членове (главният архиерей, дяконът, главният секретар, монахиня и последовател). Тя се отнася до отказа на българските съдилища   да регистрират църква, придържаща се към стария календарен вариант на източното православие, поради сходството на наименованието с това на Българската православна църква /БПЦ/, която е призната по закон.…

На 20 март Европейският съд по правата на човека обяви четири решения по български жалби, постановени от Комитет.  Те са свързани с оплаквания, които Съдът вече е разглеждал и преди това. По всяко от тях той установи, че са допуснати нарушения на конкретни текстове от Европейската конвенция.

Case of   Supreme Holy Council of the Muslim Community  v. Bulgaria (Application no. 39023/97) 16 December 2004 Съдът намира, че българските държавни органи са надхвърлили ограниченията на правото си на преценка съгласно член 9§ 2 от Конвенцията, тъй като  намесата през 1997 в правата на организацията-жалбоподател, гарантирани в член 9 от Конвенцията (по повод свикването на обединителна конференция на двете съперничещи си крила в мюсюлманската религиозна общност), не е била необходима в едно демократично общество за защитата на…

Case of   Lotter and  Lotter  v. Bulgaria (Application no. 39015/97) 19 May 2004(Friendly settlement) Жалбата е свързана с отмяната на правото на пребиваване на територията на страната на жалбоподателите – австрийски граждани, поради принадлежността им към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова” заради съображения, свързани с  националната сигурност. След подписано приятелско споразумение между страните, което Съдът одобрява, с решението си от 19 май 2004 г. той прекратява производството и заличава жалбата от списъка на делата.