Tag

справедливо обезщетение

Browsing

Nikolay Kostadinov v. Bulgaria (requête no 21743/15),2 avril 2024

решение за справедливо обезщетение

С решение от 8 ноември 2022 г. Европейският съд установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1 във връзка с извършена „кражба“ на дружество с ограничена отговорност, чиито собственици са жалбоподателят и сестра му, чрез множество неправомерни действия от страна на няколко лица. Той приема, че наказателното разследване на измамата по отношение на компанията на жалбоподателя („Вандом“ ООД), въпреки че е довело до осъждането на едно лице, е било неефективно. По-специално, властите не са успели да разследват предполагаемия по-голям мащаб на престъпната дейност и потенциално замесените лица и по този начин не са успели да хвърлят светлина върху всички относими обстоятелства. В допълнение, гражданскоправните средства за защита, до които е прибягнал жалбоподателят, не са му позволили да се противопостави ефективно на измамното присвояване на неговата компания. Това е така, първо, защото националните съдилища не са уважили искането за налагане като обезпечителни мерки запор върху всяко дялово участие в дружеството, претендирано от трети страни и забрана на всякакви управленски решения. Второ, въпросното производство е отнело време, позволявайки на третите страни, контролиращи дружеството, да прехвърлят допълнително дяловете и по този начин обезсмислят всяко съдебно решение в полза на жалбоподателя. На трето място, всяко усилие от страна на жалбоподателя да си върне основния актив на дружеството –  парцел земя в гр. Варна, е било блокирано от хората, поели с измама контрола върху компанията. Така държавата не е изпълнила позитивните си задължения да гарантира, че правата на собственост са достатъчно защитени от закона и че са осигурени адекватни средства за защита, чрез които жертвата на намеса може да ги защити. Поради това е установено нарушение на чл. 1 от протокол 1.

Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 12.01.2006 г. Съдът намира две нарушения на чл. 1 от Протокол 1, но приема, че не е готов да се произнесе по въпроса за обезщетението. С настоящото си решение той разпорежда, че държавата трябва в тримесечен срок от влизането му в сила да възстанови собствеността върху отнетите от жалбоподателите имоти, а…

Case of Kirilova and Others  v.  Bulgaria (Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02), 14 June 2007 / решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 16 юли 2005 г. съдът констатира нарушение поради необичайно продължителната забава на обезщетението при отчуждаване жилищата на жалбоподателите, но прие, че не е готов да определи размера на справедливото обезщетение. С настоящото решение той присъжда обезщетения за имуществени и неимуществени вреди на всеки един от жалбоподателите.

Velcheva v. Bulgaria (Application no. 35355/08)9 february 2017 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 9 юни 2015 г. Европейският съд установява нарушения едновременно на правото на справедлив процес (поради неизпълнение на влезли в сила решения на националните съдилища в полза на жалбоподателката) и на правото й на собственост във връзка с това, че не са били възстановени два недвижими имота, принадлежали на нейните наследодатели в района на село Рибарица.  В своето решение Съдът…

Mihalevi v. Bulgaria (Application no. 63481/11), 16 May 2019 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41/ С решение от 21 юни 2018 г. Европейският съд установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по повод лишаването на жалбоподателите от възможността да получат справедливо обезщетение, поради пропуснат срок в ЗОСОИ, макар че в предходни процедури властите им възстановяват собствеността върху национализирана фабрика. С последващо съдебно производство националните съдилища приемат, че фабриката не е подлежала на реституция.…

Yordanova and Others v. Bulgaria(Applications nos. 61432/11 and 64318/11),11 juillet 2019 /решение на Комитет за справедливо обезщетение/ С решение от 19 юли 2018 г. Европейският съд установи нарушение на правото на мирно ползване на собствеността на жалбоподателките поради това, че министърът на образованието, след като е признал правото им на обезщетение с акции и е определил техния размер, впоследствие не е изпълнил собствената си заповед. С настоящото си решение той присъжда парично обезщетение вместо непредоставените…

Case of Basarba OOD v. Bulgaria (Application no. 77660/01), 20 January 2011 Решението е за определяне размера на справедливото обезщетение. С предходно решение по същата жалба от 7 януари 2010 г.Съдът постанови, че е допуснато нарушение на  чл. 6.1.( поради отказа от страна на общината да изпълни влязлото в сила съдебно решение в полза на дружеството) и на чл. 1 от Протокол 1 (защото дружеството е имало легитимно очакване да бъде приета офертата му за…

Affаire Zаhаrievi c. Bulgаrie (Requête no 22627/03), решение от 26 юни 2012 г. (решение за справедливо обезщетение) С решение от 2 юли 2009 г. Европейският съд установи нарушение на правото на собственост на жалбоподателите във връзка с неизпълненото решение на Върховния административен съд, с което им се признава правото на обезщетение чрез акции на основание ЗОСОИ за национализирана мелница, която не може да им бъде реституирана, тъй като е в активите на акционерно дружество, което междувременно се…

Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 49817/14 and 2 others),13 october 2020 /решение на Комитет/ На различни дати срещу тримата жалбоподатели са образувани наказателни производства. По отношение на първите двама производствата продължават от 2001 до 2011 г. и приключват с оправдателни присъди. Техните обвинителни актове са внесени в съда едва през 2008 г., т.е. до този момент то е било на етап досъдебно производства.Производството срещу третия жалбоподател започва през 1995 г. и приключва с осъждането…

Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, (Application no. 3503/08), 24 November 2016 Делото се отнася до отнемане на камион, принадлежащ  на компанията-жалбоподател в хода на наказателно производство срещу водача на автомобила, който е бил служител на дружеството. С решение, постановено на 13 октомври 2015 г., Съдът  установява нарушение на член 1 от Протокол № 1 на Конвенцията, тъй като отнемането на собствеността е било извършено без процедурни гаранции, позволяващи на компанията  да защити правата…

Case of Hadzhigeorgievi  v. Bulgaria (Application no. 41064/05), 13 January 2015 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение на районния съд в Разлог от юли 2000 г. е признато правото на възстановяване на земите от горския фонд, притежавани от  наследодателя на жалбоподателите и са определени точните  граници на земите, които следва да им бъдат възстановени. Планът на съответния горски масив е изготвен през 2002 г. Това решение е обжалвано безрезултатно пред националния…

Case of Nedelcheva and Others   v. Bulgaria (Application no. 5516/05),3 February 2015 /решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С решение от 28 май 2013 г. Европейският съд установи две  нарушения на правото на собственост на жалбоподателите, свързано със земеделска реституция. Първото – поради прекомерната несигурност, в която са били държани относно земи, включени в капитала на ваканционното селище „Дюни“ (които първоначално са им възстановено, а впоследствие дружеството в самостоятелен процес доказва, че то е собственик…

Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria (no. 2) (Application no. 64387/14) 2 mai 2023

Решение за справедливо обезщетение

Жалбата се отнася до неизпълнението на влезли в сила   съдебни решения на националните съдилища  в полза на жалбоподателите, по силата на които Общинският  съвет в Пазарджик  е бил задължен да открие процедура по приватизация за продажба на имот на жалбоподателите при преференциални условия.  В предходно решение на Съда от 26 ноември 2013 г. (вж. Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria, no. 34130/04) са констатирани  нарушения на чл. 6 § 1 , чл. 1 от Протокол № 1  и чл. 13 от Конвенцията по повод  същата приватизационна процедура. Оплакванията в новата жалба са отново по посочените текстове на Конвенцията, но за периода след 2013 г. С решение от 7 декември 2021 г. Съдът отново установява едновременно нарушения на чл. 6 § 1 и  чл. 1 от Протокол № 1 и отбелязва, че  невъзможността за жалбоподателите   да получат изпълнението на окончателните решения, в резултат на повторни действия на Общинския  съвет, насочени към възпрепятстване на изпълнението, са допълнителни примери за „особена недобросъвестност“ от негова страна  и представляват неоправдана намеса в правото  на мирно ползване на собствеността. Той присъди обезщетение за неимуществени вреди на жалбоподателите, но отложи въпроса относно имуществените вреди.

Sakskoburggotski and Chrobok v. Bulgaria (Applications nos. 38948/10 and 8954/17), 2 mai 2023

Решение за справедливо обезщетение

В своето решение от 7 септември 2021 г. Европейският съд установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1 поради наложения с решение на Народното събрание мораториум за експлоатация и търговска дейност на реституираните на жалбоподателите земи, попадащи в горския фонд. Той отложи въпроса за присъждане на справедливо обезщетение и прикани страните към споразумение.

На 23 ноември Европейският съд постанови решение за справедливо обезщетение по делото Chengelyan and Others v. Bulgaria [1] Той присъди на жалбоподателите сумата от  462 000 EUR, съобразно наследствените им дялове.

Тези пари няма да бъдат заплатени от виновните длъжностни лица от Община Пловдив, нито от магистратите, защитили „публичния интерес“. Твърде често в подобни ситуаци имам усещането за професионална деформация в посока на силно проявено „етатистко виждане“ у магистратите, които са склонни да защитят държавния интерес в степен, която поставя съмнение  тяхната блезпристрастност и независимост.