Tag

формален съдебен контрол

Browsing

Pengezov c. Bulgarie(Requête no 66292/14),10 octobre 2023

Жалбата е по повод отстраняването от длъжност на магистрат поради образувано срещу него наказателно производство и неефективността на съдебния контрол, упражнен във връзка с това от страна на Върховния административен съд, който е приложил формални критерии и така е поставил жалбоподателя за неопределен период в ситуация на несигурност, макар че последиците върху личния му живот са били много сериозни както заради накърняване на репутацията му, така и заради лишаването му от възнаграждение за повече от две години.

На 19 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека установи нарушение на правото на справедлив процес по делото Aleksandar Sabev c. Bulgarie (Requête no 43503/08) поради отказа на Върховния административен съд да извърши самостоятелна преценка върху основателността на отнето разрешение за достъп до клисифицирана информация.