Tag

чл. 14 във връзка с чл. 2 от Протокол 1

Browsing

T.H. v. Bulgaria (requête no 46519/20),11 avril 2023

Жалбата е класифицирана във второ ниво по значимост.

Тя е по повод оплакване за дискриминация в училище на дете със специални образователни потребности.

Жалбоподателят, г-н T.H., е български гражданин, роден през 2004 г. и живее в София . През 2011 г., когато достига училищна възраст, той е записан в близкото до дома му основно училище след като се явява на изпит през пролетта на същата година. В изготвения доклад от комисия, включваща психолог, логопед, психиатър и класен ръководител към началото на учебната година, е отбелязано, че готовността му за училище е гранична. По-специално тя се изразява в поведенчески проблеми и когнитивни дисфункции и се прогнозира, че те ще се задълбочават.