Tag

достъп до съд-граждански аспекти

Browsing

Case of Mihailov v. Bulgaria(Application no. 52367/99), 21 July 2005 Съдът отбелязва, че Върховният административен съд изрично е отказал да разгледа жалбата на жалбоподателя срещу решението на ЦТЕЛК от 18 юни 1998 (спор по повод отказ  за определяне на първа група инвалидност), мотивирайки  се с разпоредбите на няколко нормативни акта, които очевидно изключват съдебен преглед на такива решения по действалото към онзи момент законодателство.

Affaire V.M. c. Bulgarie (Requête no 45723/99), 8 juin 2006 Оплакването е по повод отказа на българските съдилища да освободят жалбоподателя (адвокат) от заплащането на държавна такса за водене на дело срещу негова клиентка, която не му заплатила договорения хонорар. Съдът не счита, че задължението за жалбоподателя да внесе съдебната такса за разглеждане на исковата му молба, е представлявало несъобразено ограничение, което е накърнило самото същество на неговото право на достъп до съд. Поради това не е…

Case of  Yanakiev v. Bulgaria (Application no. 40476/98), 10 August 2006 Със заповед от 13 октомври 1983 г. жалбоподателят  заедно със семейството си се настанява като наемател в апартамент, който от 1980 г. е предоставен от държавата „за ползване, стопанисване и управление” на държавното предприятие, където той работи. Той се нанася в апартамента през 1986 г. На 3 август 1992 г., когато влизат в сила определени промени в Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани…

Case of Zlrnsat, Spol. S R.O. v. Bulgaria(Application no. 57785/00), 15 June 2006 През септември 1995 Софийски общински съвет решава да приватизира хотел, собственост на Софийска община и разположен в Горна Баня, София. През юли 1996 Софийската общинска агенция по приватизацията открива процедура за приватизация на хотела чрез преговори с потенциални купувачи. При закриването на процедурата само една компания е представила оферта за приватизация. На 8 май 1997 тази компания прехвърля правата си по приватизационната…

Affaire Stankov c. Bulgarie (Requête no 68490/01) 12 juillet 2007 На 15 септември 1994 г., жалбоподателят, който многократно е осъждан и лежал в затвора, е обвинен в кражба на строителни материали от един склад. На 10 март 1997 г., Софийски градски съд оправдава жалбоподателя и той е освободен на следващият 17 март. Сезиран от прокуратурата, Върховният касационен съд потвърждава оправдателната присъда на заинтересования на 11 декември 1997 г. През 1998г. жалбоподателят подава иск, срещу главна прокуратура, за възстановяване на вреди в следствие…

Affaire Bulinvar OOD et Hrusanov c. Bulgarie (Requête no 66455/01), 12 avril 2007 Жалбоподателят  – г-н Хрусанов  е управител на жалбоподателя «Булинвар» ООД, със седалище в София.На неуточнена дата през 1996 г., жалбоподателя купува магазин намираш се в сграда в строителство в София. По искане на фирмата отговорна за строителствотопрез ноември 1996 г., директорът на РДНСК  на София, назначава комисия, натоварена да провери съответствието на извършените работи с нормите за сигурност на оборудването. Тя  отказва да издаде удостоверение…

Case of  Nedelcho Popov v. Bulgaria(Application no. 61360/00), 22 November 2007 Жалбоподателят започва работа в Министерския съвет на 1 март 1991 г. като съветник в отдел „Местна администрация и регионална политика”. Впоследствие е повишен на поста главен съветник в същия отдел. Трудовият договор на жалбоподателя първоначално е за неопределен срок. С изменение от 22 февруари 1997 г. договорът му е трансформиран от безсрочен в срочен, като срокът му двукратнсо е удължаван. Последният път – до …

Mihalkov c. Bulgarie (Requête no 67719/01), 10 avril 2008 (дело, подобно на Станков c. Bulgarie (no 68490/01, CEDH 2007) Жалбоподателят бил осъден за различни престъпления през 1985 -1986 г. През 1990 г. ВКС отменя едната присъда поради настъпила амнистия, а другата – поради липса на престъпление.  На 25 ноември 1993 година жалбоподателят подава в Софийски районен съд иск за обезщетение за вредата, които е понесъл от незаконната присъда, по-специално – от продължилия единадесет месеца престой в затвора и от уронване на доброто…

Kostadin Mihaylov v. Bulgaria (Application no. 17868/07),   27  Mars 2008 На 11 септември 2002 г. жалбоподателят подава молба пред Районно управление „Социално осигуряване” в Пловдив да му бъде отпусната пенсия за инвалидност, както и парична помощ за придружител. С решение от 1 октомври 2002 г. на жалбоподателя е определена пенсия за инвалидност, считано от 11.09.2002 г. Жалбоподателят оспорва датата, от началото на която му е определено правото да получава тази пенсия, твърдейки, че това трябва да…

Aleksandar Sabev c. Bulgarie (Requête no 43503/08) Към датата на събитията жалбоподателят е майор от военното разузнаване.  На 27.05.2005 г. той е информиран, че е отнет достъпът му до класифицирана информация на национално ниво. В писмото е посочено само правното основание без каквито и да било мотиви – чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗЗКИ. Жалбата му до Държавната комисия по сигурността на информацията/ДКСИ/  е оставена без уважение и без да бъде мотивирана. През…

Tilev c. Bulgarie (requêtе no 25051/02),  27 mai 2010 Жалбоподателят е имал сключен договор за аренда на земеделска земя, на която засадил зърнени култури, но договорът бил едностранно прекратен от МЗХП без уведомлението за това да е достигнало до него. Същевременно по разпореждане на министъра той бил отстранен от земеделските имоти, а фирмата, с която бил сключил договори за тези земи, разорала неговите посеви. Макар че съдът спрял заповедта за отстраняването му от владение и…

Kamenova v. Bulgaria, (Application no. 62784/09),12 July 2018 /не е установено нарушение/ На 20 август 1997 г. при пътен инцидент по вина на шофьор на камион(Н.Н.) загива дъщерята на жалбоподателката, както и още няколко лица. Образувано е досъдебно производство срещу това лице и през 1998 г. делото навлиза в съдебната си фаза. За разлика от другите близки на загиналите жалбоподателката не предявява граждански иск в първото по делото заседание. Осъдителната присъда на Видинския окръжен съд…

Chorbadzhiyski and Krasteva v. Bulgaria (Application no. 54991/10), 2 April 2020 Жалбоподатели са баща и неговата дъщеря. На 29.08.1998 г. съпругата на първия и майка на втората жалбоподателка загива  от  паднал клон на дърво в резултат на разразила се силна буря. На 06.08.2003 г.  те предявяват иск по чл. 1 от ЗОДОВ срещу държавата, община Пловдив и две лица, които  са искали отг общината да отреже дървото. Претенцията е за 2 млн лв неимуществени и…

Case  of  Askon v. Bulgaria (Application no. 9970/05), 16 October 2012 Дружеството-жалбоподател провело успешен граждански процес, в хода на който доказало, че не дължи възстановяването на заема, изтеглен  от държавното дружество през 1989 г., чийто правоприемник било то, поради погасяване на вземането по давност. Към 2000 г., съгласно писмо на Агенцията за държавни вземания, дружеството-жалбоподател дължало над 4 млн USD – главница и лихва. Двете инстанции – Софийският градски съд и Софийският апелативен съд, не само уважили установителния иск,…

Case Puleva and Radeva v. Bulgaria (Application no 36265/05), 14 February 2012 Жалбоподателките са били наемателки на общинско жилище от 1991 г.   През 1997 г.  те извършват голям ремонт на жилището и предлагат на общината да им го продаде, като приспадне изразходваните средства  от продажната цена на имота. През 2000 г. те предявяват иск за заплащане на извършените от тях ремонтни работи. С влязло в сила решение на Бургаския апелативен съд общината е осъдена да им заплати  21 660…

Case of Nikolay Dimitrov v. Bulgaria (no.2) (Application no. 30544/06), 8 January 2013 През септември 1997 г. жалбоподателят бил привлечен към наказателна отговорност за измама, била му определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ и в продължение на 3 месеца бил задържан. Окръжният съд в Силистра го признал за виновен и го осъдил на 5 г. лишаване от свобода, но Варненският апелативен съд отменил присъдата и върнал делото за доразследване. Прокуратурата прекратила производството през 2002 г. поради липса…

Жалбите са обединени за общо разглеждане от Съда. В решението си той   хронологично проследява всички събития в исторически аспект от  коронясването на Симеон II, през събитията след 1944 г. , приемането на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници, решението на Конституционния съд от 1998 г. за обявяване противоконституционността на този закон и това от 2009 г. за мораториум върху разпореждането с имотите, за…

На 12 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решението си по делото  Kamenova v. Bulgaria, (Application no. 62784/09),12 July 2018 и с мнозинство от четири на три гласа прие, че оплакването по чл. 6§1 за отказ от достъп до съд, макар и допустимо, е неоснователно. Знам, че в материята, свързана с правото на справедлив процес има по-голяма доза субективизъм, отколкото във всяка друга материя, както и че Съдът много внимава да не накърни свободата на преценка и независимостта на националните съдилища., и че той не е „четвърта инстанция“.  Все пак в настоящия случай според мен той  подкрепи една практика, която по принцип винаги е критикувал – прекаления формализъм на националния ни съд и съсредоточаването му в буквата вместо в духа на закона. Вероятно това мое убеждение в случая се дължи и на обстоятелстовто, че дълбочината на аргументите, изложени в особеното мнение на тримата съдии е по-голяма, отколкото на мнозинството, взело решението.

Case of Neshev v. Bulgaria (Application no. 40897/98), 28 October 2004 Съдът установява нарушение на правото на достъп до съд на жалбоподателя, тъй като жалбата му до ВАС е била отхвърлена с мотива, че е просрочена.„Съдът намира горния подход, който се е състоял в  приемане, че срокът за подаване на жалба срещу съдебно решение тече по време, когато заинтересованата страна няма разумна възможност да узнае за съществуването на такова решение, което противоречи на принципа за правна сигурност. Съдът…

Affaire Pramov c. Bulgarie (Requête no 42986/98), 30 septembre 2004 Съдът намира нарушение на чл. 6§1, тъй като установява, че „нормативните текстове, регламентиращи статута на служителите на БДЖ в момента на уволнението на жалбоподателя не са давали възможност за правно решаване на казуса по правомерността на такъв вид уволнение. Единствената възможност била обжалването на административния акт на уволнение пред висшестояща инстанция, която в случая е била Районната дирекция на БДЖ, орган, който очевидно не е притежавал качествата независимост и безпристрастност, присъщи на…