Tag

незаконно задържане

Browsing

Stefanova v. Bulgaria(Application no. 39232/17), 31 January 2023

Решение на Комитет

На 24 юли 2014 г. жалбоподателката е здържана от полицията и е освободена на следващия ден след изтичането на 24 часа. Заповедта за задържането й е оспорена пред административния съд, който е отменя като незаконосъобразна, тъй като намира, че подозренията на полицията не са били скрепени с никакви фактически обстоятелства, които да оправдаят задържането. След отмяната на заповедта жалбоподателката предявява иск за неимуществени вреди по ЗОДОВ. Административният съд уважава исковата претенция, но с окончателното си решение от 16.01.2017 г. ВАС отменя решението и отхвърля иска с мотива, че жалбоподателката не е доказала претърпените от нея неимуществени вреди. До този извод касационният съд достига на основание показаниятана полицейски служител, който посочва, че по време на ареста й тя била видимо спокойна и самоуверена. ВАС не взема под внимание показанията на адвокат, който се е срещнал с нея след освобождаването й, намирайки, че те са пристрастни. Според него жалбоподателката е била „възмутена“, „емоционална“ и „смазана“ от ареста“.

nasilie-2На 17 март 2016 г. Европейският съд по правата на човека за пореден път осъди България по повод незаконно задържане на лице по подозрение, че е извършило престъпление, без да са налице каквито и да било данни и доказателства, че то е участвало в осъществяването му. В делото Didov v. Bulgaria(Application no 27791/09) той намери , че са налице две нарушения на правото на свобода и сигурност.

Незаконно е лишаването от свобода, което не се основава на норми на националното законодателство, обосноваващи задържането на едно лице и при липсата на каквито и да било други основания за това.

Това е крайният извод на Европейския съд по правата на човека в обявеното от него решение на 28 януари 2016 г., с което той установи нарушение на правото а свобода и сигурност по чл. 5§1 от Европейската конвенция.

Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005 Съдът установява нарушение на чл. 5§1 по повод продължаването на задържането на жалбоподателя след датата 28 август 1998 г., което  е било извършено при незачитане на сроковете, предвидени във вътрешното право. Съдът приема, че задържане под стража в продължение на 1 г. и 21 дни е било прекомерно и че   „националните власти не са привели в своите решения достатъчно и относими причини, които да обосноват продължаването на задържането на…

Case of I.I. v. Bulgaria (Application no. 44082/98), 9 June 2005 Съдът заключава, че между 23.55 часа на 31 януари и 15.30 часа на 2 февруари 1998 г. (когато е постановено 24-часово задържане) жалбоподателят е бил лишен от свободата си по смисъла на член 5§1 без законово основание и в нарушение на националното законодателство, поради което е налице нарушение на чл. 5§1. Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друг служител,…

Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004 Съдът  установява 5 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради това, че жалбоподателят е бил задържан незаконно в периода между 25 септември и 23 октомври 1997г., дължащо се на недоразумения между отделните институции; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това,…

Affaire  Bojilov c. Bulgarie (Requête no 45114/98), 22 décembre 2004 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради незаконността на задържане на жалбоподателя в продължение на 19 дни след като е бил осъден условно и мярката му за неотклонение „задържане под стража” е била отменена от съда; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради неизправянето на жалбоподателя пред съд при задържането му под стража и поради прекомерната продължителност на самото задържане; 3.…

Affaire  Bojinov c. Bulgarie (Requête no 47799/99), 28 octobre 2004 Съдът установява нарушение на чл. 5§1, тъй като жалбоподателят не е бил незабавно освободен след като е била изменена мярката му за неотклонение и е била внесена определената от съда парична гаранция, а едва на следващия ден. Той констатира и нарушение на чл. 5§5 поради липсата във вътрешното законодателство на основание за изплащане на обезщетение в случаи като настоящия.

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна. 2. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до…

Case of Nikolov v. Bulgaria (Application no. 38884/97), 30 January 2003 Съдът установява пет нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 във връзка със задържането на жалбоподателя между 16 и  23 септември 1997 г. (когато съдът заменя мярката за неотклонение „задържане под стража” с „поставяне под надзор на родителите”), тъй като съдилищата са тълкували закона в смисъл, че промяната на мярката може да бъде реализирана едва след представяне на подписана декларация поне от единия родител 2. Две нарушения на…

Case of Anguelova  v. Bulgaria(Application no. 38361/97), 13 June 2002 Жалбата е по повод смъртта на 17-годишен младеж, настъпила след задържането му в полицейското  управление в Разград по повод подозрение за извършени кражби. Съдът установява нарушение на чл. 5§1, тъй като задържането на сина на жалбоподателката не е било в съответствие с чл. 35, ал. 1 от Закона за националната полиция – не е имало заповед за задържането на лицето, нито това е било отразено по съответния ред в…

чл.5§1 (незаконно лишаване от свобода) Cаse of Lukanov v. Bulgaria (application no 21915/93)20 March 1997 На 1 юли 1992 г. Главният прокурор отправя искане до Народното събрание да разреши образуването на наказателно производство срещу жалбоподателя по подозрение за престъпление по чл. чл. 203 и 219, ал. 3 от Наказателния кодекс (НК). Подозренията били свързани  с участието му, като заместник министър- председател в периода от 1986 г. до 1990 г., във вземането на поредица от решения за предоставяне   помощи…