Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria, (Application no. 3503/08), 24 November 2016

Делото се отнася до отнемане на камион, принадлежащ  на компанията-жалбоподател в хода на наказателно производство срещу водача на автомобила, който е бил служител на дружеството. С решение, постановено на 13 октомври 2015 г., Съдът  установява нарушение на член 1 от Протокол № 1 на Конвенцията, тъй като отнемането на собствеността е било извършено без процедурни гаранции, позволяващи на компанията  да защити правата си, тъй като не е била конституирана като страна в наказателното производство. Поради това Съдът  приема, че при липсата на такива процедурни гаранции в националното законодателство не е била извършена преценка за установяване на „справедлив баланс“  между  различните конкуриращи се интереси и жалбоподателят е бил принуден да понесе прекомерна тежест. С решението от 24.11.2016 г. Съдът отбелязва, че ако правителството бе върнало  камиона, макар че е вероятно да са му били нанесени щети и стойността му да е била намалена, все пак това би компенсирало донякъде компанията – жалбоподател. Доколкото обаче това не се е случило и не е възможно да се осъществи  restitutio in integrum,  защото правителството не е направило подобно предложение за връщане на моторното превозно средство, нито е предоставило каквато и да било информация относно неговото местонахождение, държавата-ответник следва да компенсира фирмата жалбоподател напълно за загубата на неговото имущество. Поради това Съдът намира, че подходящото обезщетение възлиза на 80 000 евро.

Author

Write A Comment