Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others), 26 October 2017

/Решение на Комитет/

Жалбоподателите са 10 български граждани, изтърпяващи наказание доживотен затвор (петима) или  доживотен затвор без право на замяна(петима) в различни български затвори – Белене, Бобов Дол, Варна, Враца, Пловдив и Стара Загора. Жалбите им са регистрирани през периода 2007 – 2013 г., но съгласно правило 42 § 1 от Правилата на Съда, предвид общността на повдигнатите от тях оплаквания, Съдът ги е обединил за произнасяне в едно решение.

Първият жалбоподател, осъден на доживотен затвор без право на замяна и изтърпяващ наказанието си от 2004 г. в затвора в Белене,  повдига оплаквания по повод наблюдението на кореспонденцията му, която била редовно проверявана от администрацията и от липсата на ефективно средство за защита в това отношение.

Съдът припомня, че в предходни свои решения е установявал нарушение на това право поради безразборното проверяване на цялата кореспонденция на затворниците на основание разпоредбите на отменения Закон за изпълнение на наказанията.( Petrov v. Bulgaria, no. 15197/02, § 44, 22 May 2008, and Halil Adem Hasan v. Bulgaria, no. 4374/05, § 80, 10 March 2015). Що се отнася до периода след февруари 2010 г., когато съответната нормативна уредба е променена, Съдът не намира основание да приеме, че кореспонденцията на затворниците след тази дата е систематично задържана и четена от администрацията на затворите. В настоящия случай правителството не е представило никаква информация или аргумент, за да убеди Съда да стигне до различно заключение. Като се има предвид съдебната практика по този въпрос  Съдът намира, че е налице нарушение на член 8 от Конвенцията поради системното наблюдение на кореспонденцията на първия жалбоподател по отношение на периода до февруари 2010 г.

Що се отнася до оплакването по чл. 13, че не е имал ефективно вътрешноправно средство за защита, Съдът отбелязва, че контролът върху кореспонденцията на жалбоподателя в затвора не е резултат от индивидуално решение на администрацията на затвора или на друг орган, а от прилагането на самите разпоредби на закона. Поради това Съдът приема, че  това оплакване е явно неоснователно и го отхвърля на основание чл. 35 §§ 3 (а) и 4 от Конвенцията.

Author

Write A Comment