Zlinsat, Spol. SR.O. v. Bulgaria (Application no. 57785/00), 10 January 2008

Решение по чл. 41 от Конвенцията /за определяне на справедливо обезщетение/

Решението по съществото на спора е постановено на 16.06.2006 г., когато Съдът постановява, че невъзможността на компанията – жалбоподател да оспори пред съд прокурорски постановления, налагащи прекратяване изпълнението на приватизационен договор, по който тя е страна и отстраняването й от закупения от нея хотел, е в нарушение на  член 6 § 1 на Конвенцията. Съдът установява наред с това, че намесата в собствеността на компанията не е била законна, тъй като не е била осигурена минимална правна защита, на която имат право отделни лица и юридически субекти  според правовия ред на демократичното общество, в нарушение на член  1 на Протокол №. 1  Съдът посочва обаче, че  не е готов да се произнесе по въпроса за приложението на чл.  41 от Конвенцията, доколкото се касае за имуществени вреди и разходи за експертните доклади и техния превод. Той приканва страните към споразумение или да представят своите виждания по въпроса.

С решението си от 10 януари 2008 г. Европейският съд определя конкретните размери на дължимото обезщетение след като страните не постигат споразумение, като взема предвид нанесените щети и пропуснатите печалби от страна на дружеството-жалбоподател.

Author

Write A Comment