Case of Tsonev  v. Bulgaria (Application no. 45963/99) 13 April 2006

На събрание, проведено във Варна на 10 ноември 1996 г., жалбоподателят и 49 други лица образували партия, наречена Комунистическа партия на България. Те приели нейния устав и избрали ръководните органи. На 3 декември 1996 г. жалбоподателят подава молба в Софийския градски съд за регистрирането й. С решение от 6 март 1997 той отказва да регистрира партията поради това, че уставът не отговарял на изискванията на Закона за политическите партии. На 9 юни 1997 г. тричленният състав потвърждава решението на първоинстанционния съд. Той посочва, че макар и  наименованието на Комунистическата партия на България формално все още не съществува в регистъра на политическите партии, но то не я разграничава от вече регистрираната партия – Българската комунистическа партия

Жалбоподателят е повдигнал оплакване за това, че отказът на съдилищата да регистрират Комунистическата партия на България, на която той е председател, е ограничило неговата свобода на сдружаване.

Съдът преценява, че отказът на националните съдилища да регистрират Комунистическата партия на България, чийто председател е жалбоподателят, представлява ограничение от страна на институциите на упражняването на неговото право да се сдружава свободно. Съдът заключава, че причините, посочени от институциите за отказ на регистрацията на партията, не са относими и достатъчни. По тази причина, ограничението на свободата на сдружаване не може да бъде прието за необходимо в едно демократично общество. Следователно е налице нарушение на член 11 от Конвенцията.

Author

Write A Comment