Category

Учебни материали

Category


ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА ОТГОВОРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗА НА СЪСТАВИТЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАКАЗАНИЯТА ЗА ТЯХ, ДОПУСНАТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗПИТА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

prokuraturaОбщо впечатление – немалко от участниците не умеят да свържат конкретния казус с анализа на правната квалификация, а обсъждат наказателноправните въпроси съвсем абстрактно. След като изброят престъпленията, извършени от всеки един от участниците, те започват да правят характеристика на отделните състави сами за себе си без да ги свържат с конкретния казус. Това показва, че те очевидно не са се научили да прилагат своите теоретични знания към конкретните факти, което пък означава, че не умеят да решават казуси.

Курсът “Правна защита по Eвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“ е свободно избираема дисциплина за студенти 5ти курс, втори семестър…

МЕДИИ И ПРЕСТЪПНОСТ (нова свободно избираема дисциплина за учебната 2009/2010 г. за студентите четвъртокурсници от специалностите “Журналистика” и “Връзки с обществеността” на Центъра за…

За подготовка на студентите от ВСУ по предмета „Организация на превенцията“ Препоръка Rec (2003) 21 на Комитета на министрите към държавите-членки относно партньорството в…

 за студентите от БСУ, за подготовка по  предмета  „Юридическо мислене“                                  1.Кои от методите на тълкуване използва КС в  мотивите си към следното решение: Следователно текстовете…

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2011/2012 ГОДИНА     АНОТАЦИЯ Дисциплината представя една от най-типичните форми на юридическото мислене – интерпретацията на юридическите…