Koushoglu v. Bulgaria (Application no. 48191/99) , 3 July 2008

Решение по чл. 41 /за справедливо обезщетение/

Първоначална жалба Kushoglu vBulgaria, no. 48191/99, 10 May 2007

Нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май-септември 1989 г.

В основното си решение по настоящото дело Съдът констатира, че е налице нарушение на общото правило за мирно ползване на притежанията, залегнало в първото изречение на чл. 1 §1 от Протокол №1 към Конвенцията, тъй като властите не са съдействали на жалбоподателите да възстановят собствеността си от третите лица. Това е резултат от съдебни решения, които не отговарят на изискването на Конвенцията за законност. Съдът не може да приеме претенцията на жалбоподателите за връщане на имота. Той отбелязва, че настоящото дело не се отнася до незаконно лишаване от собственост от страна на държавата. Следователно, задължението на държавата да поправи последиците от нарушаването на Конвенцията не включва задължение да върне недвижимия имот на жалбоподателите. Като взема предвид фактите по делото и естеството на установеното нарушение, Съдът приема, че плащането на парична сума на жалбоподателите ще предостави обезщетение за имуществените вреди, претърпени от тях като следствие от нарушението на Конвенцията.

С оглед на това Съдът присъжда на жалбоподателите обезщетение за претърпените от тях имуществени вреди, както и неимуществени такива.

Author

Write A Comment