Участия в проекти

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Council of Europe
The HELP Programme
Legal Co-operation Division
Justice and Legal Co-operation Department
DG I – Human Rights and Rule of Law
„Enhancing the capacity of lawyers to comply with the admissibility criteria in applications submitted to the European Court of Human Rights“
Duration 1 January 2012 – 31 December 2014: Project HRTF 21 (2011) (former Project HRTF 15 – 2011);Countries – Albania, Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, the Russian Federation and Turkey

роля в проекта: eксперт, координатор за България

 

………..

“GENDER VIOLENCE: PROTOCOLS FOR THE PROTECTION OF VICTIMS AND EFFECTIVENESS OF PROTECTION ORDERS” (project proposal JUST/2011-2012/DAP/AG/3531).

Международен проект на Испания, България и Полша с продължителност 24 месеца

роля в проекта: eксперт

Проекти на Фондация „Български адвокати за правата на човека“:

 1. Експерт в проект  „Improved Guarantees for Fair Trial and effective protection against discrimination in Administrative Court Proceedings“ (“Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна защита от дискриминация в административното съдопроизводство”), финансиран по програма „Rule of law South East Europe“ на фондация „Конрад Аденауер“ (2012-2013 г.)
 2. Експерт в проект Укрепване на стандартите за справедлив процес в административното правораздаване чрез дискусии и  обмяна на опит със съдии и други практикуващи    юристи и представители на администрацията”, финансиран от програма „Rule of law South East Europe” на Konrad Adenauer  Stiftung, (01.02.2011-31.12.2011)
 3. Експерт в проект «Усъвършенстване гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство» –  извършен експертен мониторинг на решенията на адм.съдилища във Варна и гр. София и на ВАС за периода 01.01.2009-31.12.2009 в светлината на изискванията на чл. 6 и 13 от ЕКПЧ Участник в изготвянето на аналитичен и мониторингов доклад   по  проекта  „Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство”, финансиран по програма “Rule of law South East Europe” на фондация „Конрад Аденауер”(2009-2010 г.) . Докладът може да бъде прочетен на сайта на фондацията, а на линка по-долу е излъчено участие в телевизионно предаване на 1 декември 2010 г., посветено на проведеното проучване:http://www.bbt.tv/video/programme/10;
 4. Участие като консултант в проекта „На фокус – Основните права в ЕС“, изпълняван от „Европа- Дневник“ и Фондация „Български адвокати за правата на човека“ с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия като експерт по темата „Правото на собственост”, който може да бъде прочетен на следния сайт:  http://www.dnevnik.bg/evropa/prava_v_es/2010/11/15/993775_obshirnoto_pravo_na_sobstvenost/
 5.  Участие в обучителни сесии като лектор по темите за процедурата пред Европейския съд по правата на човека; справедливия граждански процес; защитата на правото на собственост и за юридическите лица като субект на защита по Европейската конвенция за правата на човека – по проектите  „Дискусионен клуб за млади адвокати и студенти по право” на Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ) с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” (АFB) – 10.09.2010 г.-09.03.2012 г.; февруари 2014 – октомври 2015 г.
 6. Координатор по проект „Генерални мерки за изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България”, финансиран от CEE Trust – 2008-1010 г.;
 7.  Лектор в обучение на обучители по проект „Lawyers and Human Rights: Training the trainers”, финансиран от MATRA KAP на Министерството на външните работи на Холандия при посолството на Холандия в София – 207-2008 г.
 8.  Съавтор на изготвения мониторингов доклад по проект „Справедлив процес в административното съдопроизводство”, финансиран по програма “Rule of law South East Europe” на фондация „Конрад Аденауер” – 2007-2008 г.;
 9. Автор на статия и участие в преработването на окончателния мониторингов доклад, изготвен от SIM във връзка с прилагането на чл. 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ, за нуждите на проект „Реформа на съдебната система и защита правата на човека”, финансиран от фондация „Отворено общество”- 2007 г.;
 10.  Лектор в семинар, организиран от Фондация „Български адвокати за правата на човека” на тема: „Защита правото на справедлив процес (граждански и административен аспект) и на мирно ползване на собствеността пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург – 06-07-2007.08-07.2007.;
 11.  Лектор в заключителната конференция по проекта „Monitoring process” в рамките на проект „Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гаранции за правата на човека”, финансиран по Програмата Матра на Министерството на външните работи на Холандия – 7 октомври 2006 г.;
 12.  Участник в работната група по преработване и актуализиране на мониторинговите доклади във връзка с прилагането на чл. 6 от ЕКПЧ, както и изготвяне на нови констатации във връзка с прилагането на чл. 6 и 13 от Конвенцията по проекта „Monitoring process” в рамките на проект „Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гаранции за правата на човека”;
 13.  Предоставяне на правна помощ на граждани във връзка с гарантираните от ЕКПЧ права на човека, становища по конституционни дела, изнасяне на лекции и участие в дискусии, свързани със защита правата на човека по проект „Institutional support 2006”, финансиран от OZI-ZUG – 01.03.2006-01.03.2007;
 14.  Предоставяне на правна помощ във връзка с ефективността и наличието на вътрешноправни средства за защита на правата на човека, гарантирани от ЕКПЧ, по проект „Правна помощ и защита” в рамките на проект „Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гаранции за правата на човека”

 

Write A Comment