Roca Bulgaria AD c. Bulgarie (Requête no 47080/14),3 mai 2022

/решение на Комитет/

През 2012 г. след  съответните митнически формалности дружеството жалбоподател внася в България партида от 1220 душове за баня и техните аксесоари.  В хода на извършената митническа проверка е установено, че в митническата декларация е посочен неправилен тарифен код. На дружеството е наложена глоба в размер на неплатените мита, възлизаща на  757,70   лева (BGN). Наред с това е конфискувана цялата  партида стоки с митническа стойност  от 14 684,34 лева.

Дружеството обжалва пред районния съд наказателното постановление и жалбата му е уважена, но с окончателно решение  Административният съд във Варна отменя решението на долната инстанция и оставя в сила наказателното постановление, приемайки, че правилният тарифен   код е този, посочен от митническите власти.

Възраженията на Правителството за недопустимост на жалбата не са приети от Съда.

По съществото на спора той отбелязва, че общите принципи относно съответствието на конфискациите, постановени за неспазване на формалностите по митническо деклариране с член 1 от Протокол № 1, са обобщени в няколко негови съдебни решения, а именно: Grifhorst c. France (no 28336/02, §§ 81-83, 26 février 2009), Gabrić c. Croatie (no 9702/04, §§ 31-35, 5 février 2009) и  Stoyan Nikolov c. Bulgarie (no 68504/11, §§ 55 et 56, 20 juillet 2021.

Съдът отбелязва, че в настоящия случай конфискацията на пратката със стоки, внесена от дружеството жалбоподател, представлява намеса в упражняването на правото на мирно ползване на неговата собственост. Тази намеса е   „в съответствие със закона“ по смисъла на чл. 1 от Протокол № 1 и е преследвала цел от общ интерес, а именно – контрол върху вноса на територията на държавата. В настоящия случай обаче властите не са постигнали справедлив баланс между общия интерес и правата на дружеството жалбоподател. По-специално, що се отнася до естеството и тежестта на извършеното нарушение. Съдът отбелязва, че се отнася до внос на законни стоки и  единственият пропуск от страна на дружеството жалбоподател е посочването на  неправилен  тарифен код в декларацията за внос. По отношение на санкцията той констатира,  че стойността на конфискуваните стоки е деветнадесет пъти по-висока от щетите, причинени на държавата в резултат на неплащане на дължимите мита и че наложената глоба вече е покрила размера на тези щети. Ето защо конфискацията на всички стоки изглежда непропорционална и  дружеството жалбоподател е понесло прекомерна тежест.

Установено е нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и на дружеството е присъдено обезщетение, включващо  стойността на конфискуваните стоки, както и размера на заплатената глоба.

Author

Write A Comment