Научни публикации

50c0114109df322f1f00723e-400x400-resize-transparent

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА СВЕТЛА МАРГАРИТОВА МАРГАРИТОВА-ВУЧКОВА

 

 

 

 

Пореден номер Заглавие на публикацията година
 1

Разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове противоречат на Европейската конвенция

Dе Fаktо  2021/05/18

2021
 2

Проблеми на съвременната наказателна политика, Юридически сборник, том XXVII, с. 117-138

2020
 3 Azyl a vyhostenie cudzincov v rozsudkoch Europskeho sudu pre l`udskе prava vo veciach proti Bulharskej republike.In: AKTUALNE OTАZKY AZYLOVEHO PRAVA II, Pravnicki faculta Trnavskej university v Trnave 2020
 4 Относно проекта за концепция на наказателна политика (2020-2025), Общество и право, с. 62-70, № 3 2020
 5 Прекомерният размер на адвокатското възнаграждение нарушава Европейската конвенция, ако не е обоснован от съда – Dе Fаktо ,  2020/12/20 2020
 6

Поредно осъдително решение на Европейския съд след шумна полицейска операция De  Facto 2020/12/22/

2020
 7

Липсата на съдебен контрол върху прокурорските актове при настаняване на деца в домовете противоречи на Конвенцията – De Facto/ 2020/12/09/

2020
 8 Пет нови решения срещу България на Европейския съд (обзор) –

De Facto/ 2020/10/19

2020

 9

Дисциплинарното наказание „изолиране в наказателна килия“ не е незаконно лишаване от свобода по отношение на затворник – De Facto/ 2020/10/12

2020

 10

Поради бездействието на държавен съдебен изпълнител Европейският съд осъди България – De Facto 2020/06/12

2020
 11
Етатисткият подход на административните съдилища доведе до осъдително решение срещу България – De Facto /2020/06/08
2020
 12 Произвол на данъчните власти доведе до осъждане на държавата в Страсбург – De Facto/ 2020/06/07 2020
 13 Съдът в Страсбург: Методиката за обезщетяване при принудително отчуждаване нарушава принципа на пропорционалност – De Facto,2020/05/19 2020
 14
Отказът от „споделената отговорност“ от страна на българските съдилища води до нарушения на Конвенцията – De Facto,   2020/05/18
2020
 15 Европейският съд: Липсата на гъвкавост при определяне на съдебните такси води до ограничаване на достъпа до съд – De Facto,2020/04/07 2020
 16 Защо Съдът в Страсбург не зачете решение на Върховния административен съд за експулсиране на чужденци в Китай – De Facto, / 2020/02/25 2020
 17 Съдът в Страсбург: Властите в България не са положили разумни грижи, за да съберат майка и дете – De Facto 2020/02/10 2020
 18 За „гениалната“ идея как ще борим престъпността, като вдигнем санкциите за непълнолетни De Facto //2020/01/21 2020
 19 Фокусът на решенията на Европейския съд по български жалби през 2019 г. –De Facto, 2020/01/01 2020
 20 Промените в законодателството и практиката по отношение експулсирането на чужденци след делото Al Nashif v. Bulgaria , Юридически сборник, том XXVI,c.104-115 2019
 21 Обърканият модел на българската земеделска реституция и отраженията му в практиката на Европейския съд, De Facto, 2019/12/16  
 22 Претърсването и изземването трябва да се основават на обосновани искания и да се одобряват мотивирано от съда – De Facto, /2019/12/19 2019
 23 За втори път Страсбург осъди България за неправомерно отнемане на камиони – чужда собственост – De Facto,  2019/12/05 2019
 24

Съдът по човешките права: Компетентността на военните съдилища трябва да бъде ограничена, De Facto,  2019/11/30

2019
 25 Обезпеченията в наказателния процес трябва да са пропорционални, за да отговарят на стандартите на Европейския съд – defakto.bg //2019/11/11 2019
 26 Страсбург: Отмяната на влязло в сила решение невинаги води до нарушаване на принципа на правната сигурност – defakto.bg /2019/09/09 2019
 27 Страсбург: Не националната сигурност, а рискът от изтезание и екзекуция се преценява при експулсирането на чужденец – defakto.bg 2019/10/18 2019
 28 Страсбург: Невъзможността на задържано лице да присъства на погребение на близък е нарушение на правото на личен живот – defakto.bg/ 2019/05/05 2019
 29 Европейският съд: Не съществува право на „установена съдебна практика“ defakto.bg/ 2019/04/15 2019
 30 Страсбург: Българският съд не е проявил необходимото усърдие като е допуснал екстрадиция по искане на Иран   defakto.bg    2019/04/08 2019
 31 Страсбург отхвърли жалба на италиански осиновители срещу България за сексуално насилие над децата им defakto.bg    2019/02/05 2019
 32 Съдът по човешките права най-често осъжда България за посегателство над собствеността и правото на справедлив процес defakto.bg    2019/02/01 2019
 33 Отговорността на държавата за вреди от законодателство, което противоречи на правото на Европейския съюз. , Юридически сборник, том XXV, с. 7-29 2018
34 Решенията на Европейския съд по правата на човека през 2017 г. Българският контекст, Общество и право, с. 42-60, кн.2 2018
35

Страсбург осъди България заради формалния контрол на съдилищата при отнет достъп до класифицирана информация, De Facto,2018/12/13 

2018
36 Свободата на изразяване на адвоката. Българският контекст.В:Конференция в чест на 25-годишнината от ратифицирането на ЕКПЧ.Сборник „Адвокатурата и правата на човека“, изд. на Център за обучение на адвокати 2018
37

Страсбург: Норми на българския Валутен закон противоречат на ЕКПЧ и Регламент no 1889/05  на  Европейския парламент,

De Facto, 2018/11/19

2018
 38 Правото на защита в досъдебната фаза на наказателното производство според актуалното развитие на практиката на Европейския съд по правата на човека, Адвокатски преглед, 5, с.39-55 2017
39 Правото на защита в светлината на решението на Голямото отделение по делото „Симеонови“ – Правен свят  2017/06/09 2017
40 Решението „Велкова срещу България“ и формализмът на българските съдилища, Правен свят   2017/07/21 2017
41 За „присъдите“ на Европейския съд и за това дали всеки умее да чете зад цифрите или търси единствено сензацията – Правен свят,   2017/03/02 2017
42 След решението по делото „Кръстева и други“ Парламентът спешно трябва да внесе промени в ЗСПЗЗ – Правен свят,2017/06/13 2017
43 Прекомерната продължителност не винаги означава неефективност на разследването , Правен свят, 2017 2017
44 Делото Lebois v. Bulgariа: За някои минимални права на задържаните лица и тяхното нарушаване от българските власти , Правен свят 2017/10/25 2017
 45 Поредно осъждане на България в Страсбург за незаконно задържане, Правен свят, 2016/02/02 2016
 46 Отказаният достъп до тайни подлежи на съдебна преценка при уволнение, Правен свят, 2016/08/10 2016
 47 Налице е системен проблем относно ефективността на разследванията в България, Правен свят, 2015/06/19 2015
 48 The European protection order and mechanisms for its transposition in the Bulgarian legislation, in: The European protection order. Its application to the victims of gender violation. Editorial Tecnos (GRUPO ANAYA,S.A.), Madrid, pp 166-176 2015
 49 След решението Пенчеви срещу България Върховният касационен съд трябва да преосмисли концепцията си за „най-добрия интерес на детето„, Адвокатски преглед ,3, с. 47-54 2015
 50 Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти.Бургаски свободен университет, Юридически сборник, т. XXII;с. 7-33 2015
 51 Criminology and Crime in Bulgaria, In:Getos Kalac, A.-M., Albreht, H.-J. & Kilchling, M. (eds.) (2014). Mapping the Criminological Landscape of the Balkans: State of Art in Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans. Balkan Criminology Publication Series Volume BC 1, Max-Planck-Gesellschaft, 113-139 2014
 52 Съответствие на наказанието доживотен затвор с чл. 3 на Европейската конвенция за правата на човека, Бургаски свободен университет, Юридически сборник, 2014 ТОМ XXI, с. 31-53 2014
 53 Европейската заповед за защита – нов инструмент за защита на жертвите на престъпни посегателства,
Годишник на БСУ, том XXX, с. 271-281
2014
 54 Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България – равносметката за 2013 г. Адвокатски преглед, 2, c. 3-14 2014
 55 Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес, Правен свят, 2014/02/17 2014
 56 Дейността на Европейския съд по правата на човека през 2013 г. Правен свят,2014/01/31 2014
 57 По делото Galina Kostova v. Bulgaria Европейският съд насърчи формализма в правоприлагането на ВАС, Правен свят, 2013/11/14 2014
 58 Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург. Правен свят, 2013/08/29 2013
 59 По повод приетата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода 2012-2020 г. Обществено възпитание, 1, с. 6 – 11 2013
 60 Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския? Правен свят ,2013/06/13 2013
 61 Отчет на председателя на Европейския съд за правата на човека Дийн Шпилман: За пръв път през 2012 г. са намалели жалбите пред Страсбург. Правен свят ,2013/01/30 2013
 62 За правото на висше образование и пределите на ограничаването му от страна на държавата в светлината на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Tarantino v. Italy. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи, том II, изд. на Бургаския свободен университет, с. 47-52, 2013
 63 Обзор:Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България през 2012 г. Правен свят  , 2013/01/02 2013
 64 Правилно ли КС разчете практиката на Евросъда по гражданската конфискация? Правен свят  ,2012/11/02 2012
 65 Съдът в Страсбург: Върховният касационен съд отново на поправителен.
Правен свят, 2012/10/16
2012
 66 Анализ на статистически данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека. В:Адвокатски преглед, 7, с. 30-36 2012
 67 Страсбург осъди България и заради нелеп гаф на  Върховния административен съд: Правен  свят,2012/07/05 2012
 68 Дейността на Европейския съд по правата на човека – настояще и бъдеще.В: Общество и право,7, с.3-13 2012
 69 ВКС под прицела на  Европейския съд по правата на човека: Решението „Дечева и други срещу България – поредният упрек към съда. Правен свят,2012/07/01 2012
 70 Бъдещето на Европейския  съд по правата на човека  след конференцията в Брайтън и задълженията на  европейските държави.В:Адвокатски преглед, 4, с.48-53 2012
 71 Насоки на реформата в  превенцията на   правонарушенията на малолетни и непълнолетни. В: Превантивната политика и съвременната престъпност – Материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на  Българската асоциация  по криминология.С., с.118-129 2012
 72 Решенията на  Европейския съд по правата   на човека – равносметката за 2010 г.  Адвокатски преглед, кн.2, с.3-8 2011
 73 Само промяна в законите  няма да подобри   младежкото правосъдие.Правен свят, 1, с.  99-103 2011
 74 Процедурата при  определянето на възпитателните мерки по ЗБППМН,Обществено  възпитание, 1, с.16-27 2011
 75 Съдебната практика по  определяне на   мерките „настаняване във възпитателно  училище-интернат“ и „настаняване в   социално-педагогически  интернат“.Общество и право,  3, с.  32-58. 2011
 76 За същността на  решенията по допустимост   на Европейския съд по правата на човека,  Адвокатски преглед, 9, с. 27-33 2011
 77 За същността на т.н.»пилотни  решения» на   Европейския съд по правата на човека,  доклад на  Научната конференция на   БСУ «Взаимодействието теория-практика:  ключови проблеми и решения», проведена на 24-25 юни 2011 г. 2011
 78 Не/съответствието на  процедурата по   настаняване във възпитателни училища-интернати и  социално-педагогически   интернати с Европейската конвенция за  правата на човека. В: Юридически сборник, том ХVІІІ, изд. на БСУ, с.166-176. 2011
 79 Решението А. и други  срещу България (Affaire A. Et autres c. Bulgarie – requête no 51776/08) Едно  решение на Страсбург, което трябва да   познават всички районни  съдии и прокурори. В: Правен свят, 2011/11/30 2011
 80 Решенията на  Европейския съд по правата на човека – равносметката за 2011 г. В: Правен свят, 2011/12/23 2011
 81 Дефицитът на научни  изследвания и   отражението му върху правоприлагането и  наказателната политика /резултати от   криминологично изследване на  оценката на законодателните промени на ЗБППМН от   2004 г.В:  Международна конференция „Предизвикателства пред висшето   образование и научните изследвания в условията на криза. Бургаски   свободен университет, том трети, Бургас, с.379-390. 2010
 82 През 2009 г. Страсбург  „оцени“  българската реституция на над 740 000 евро. Засега.  Правен свят,  1, с. 122-123 2010
 83 Анализ на практиката на  Европейския съд   по правата на човека по дела, свързани с  българското реституционно   законодателство (критичен обзор на  постановените решения през периода   2008-2010 г.) Правата на  човека, 4, с. 5-16 2010
 84 Съдебната процедура по отношение противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Бургаски  свободен университет, Център по юридически   науки, Юридически сборник, том ХVІІ,  с.38-55 2009
 85 Анализ на причините за осъждането на България във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок в наказателното производство – чл. 6.1. от Европейската конвенция за праваат на човека. Адвокатски преглед,11-12, с.26-37 2008
 86 Съответствие  на българския закон и  практика по проблемите на свободата на мисълта,  съвестта и религията  с Европейската конвенция за правата на човека и  стандартите, установени от Европейския съд при прилагането й. Във:  Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз. С.,83-100. 2007
 87 Проблеми на съобразност  на чл. 6 (1) от   Европейската конвенция за правата на човека,  породени от нормативното   изключване на достъпа до съд при  оспорване на някои актове на администрацията  /в съавт./Правата на  човека, 4, с. 27-45 2007
 88 Европейските измерения на българската реснтитуция /критичен преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по българските жалби/ Правата на човека, 2,с.31-46. 2007

 

 

1 Comment

  1. svmargaritova

    Извините, но я не поняла о какой статье идет речь – что-то связанное с Эвропейской конвенцией или по проблемам криминологии? Хотя неплохо разбираюсь в русском языке, но слово „пикольная“ мне незнакомо. Мой электронный адресс svmargaritova@gmail.com

Write A Comment