Списък на научните публикации

50c0114109df322f1f00723e-400x400-resize-transparent

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА СВЕТЛА МАРГАРИТОВА МАРГАРИТОВА-ВУЧКОВА

 

 

Номер                                      Заглавие      Година
1 Правото на защита в досъдебната фаза на наказателното производство според актуалното развитие на практиката на Европейския съд по правата на човека, Адвокатски преглед, 5, с.39-55 2017
2 Правото на защита в светлината на решението на Голямото отделение по делото „Симеонови“ – Правен свят – http://legalworld.bg/62899.pravoto-na-zashtita-v-svetlinata-na-reshenieto-na-goliamoto-otdelenie-po-deloto-simeonovi*.html 2017
3 Университетското образование по криминология в България. В: Перспективи за развитието на криминологията в България (материали от кръгла маса, посветена на  30 годишнината  от създаването на Българската асоциация по криминология),София,2017, с. 68-92 2017
4 Решението „Велкова срещу България“ и формализмът на българските съдилища, Правен свят,21 юли 2017

http://www.legalworld.bg/64141.reshenieto-velkova-sreshtu-bylgariia-i-formalizmyt-na-bylgarskite-sydilishta*.htm

2017
5 За „присъдите“ на Европейския съд и за това дали всеки умее да чете зад цифрите или търси единствено сензацията – Правен свят, 2 март 2017

http://www.legalworld.bg/60372.za-prisydite-na-evropejskiia-syd-i-za-tova-dali-vseki-umee-da-chete-zad-cifrite*.html

2017
6 След решението по делото „Кръстева и други“

Парламентът спешно трябва да внесе промени в ЗСПЗЗ – Правен свят,13 юни –http://www.legalworld.bg/63028.parlamentyt-speshno-triabva-da-vnese-promeni-v-zspzz*.html

2017
7 Поредно осъждане на България в Страсбург за незаконно задържане – Правен свят,2 февруари 2016 – http://www.legalworld.bg/50417.poredno-osyjdane-na-bylgariia-v-strasburg-za-nezakonno-zadyrjane.html 2016
8 Отказаният достъп до тайни подлежи на съдебна преценка при уволнение, Правен свят, 10.08.2016

http://www.legalworld.bg/54988.otkazaniiat-dostyp-do-tajni-podleji-na-sydebna-precenka-pri-uvolnenie*.html

2016
9 Налице е системен проблем относно ефективността на разследванията в България, Правен свят, 19 юни 2015

http://www.legalworld.bg/45198.nalice-e-sistemen-problem-otnosno-efektivnostta-na-razsledvaniiata-v-bylgariia.html

2015
10 The European protection order and mechanisms for its transposition in the Bulgarian legislation, – in: The European protection order. Its application to the victims of gender violation. Editorial Tecnos (GRUPO ANAYA,S.A.), Madrid, pp 166-176 2015
11 След решението Пенчеви срещу България Върховният касационен съд трябва да преосмисли концепцията си за „най-добрия интерес на детето“.Адвокатски преглед,3, с. 47-54 2015
12 Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти.Бургаски свободен университет, Юридически сборник, т. XXII;с. 7-33 2015
13 Criminology and Crime in Bulgaria, In:Getos Kalac, A.-M., Albreht, H.-J. & Kilchling, M. (eds.) (2014). Mapping the Criminological Landscape of the Balkans: State of Art in Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans. Balkan Criminology Publication Series Volume BC 1, Max-Planck-Gesellschaft, 113-139 2014
14 Съответствие на наказанието доживотен затвор с чл. 3 на Европейската конвенция за правата на човека, Бургаски свободен университет, Юридически сборник 2014 ТОМ XXI, с. 31-53 2014
15 Европейската заповед за защита – нов инструмент за защита на жертвите на престъпни посегателства,
Годишник на БСУ 2014, том XXX, с. 271-281
2014
16 Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България – равносметката за 2013 г. Адвокатски преглед, 2, 3-14     2014
17 Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес.Правен свят –http://www.legalworld.bg/34548.ogranicheniiata-na-kasacionnoto-objalvane-ne-narushavat-pravoto-na-spravedliv-proces.html 17 февруари 2014
18 Дейността на Европейския съд по правата на човека през 2013 г. Правен свят – http://www.legalworld.bg/34251.kakvo-sochi-ravnosmetkata-za-novite-podhodi-na-syda-v-strasburg.html 31 януари 2014
19 По делото Galina Kostova v. BulgariaЕвропейският съд насърчи формализма в правоприлагането на ВАС http://www.legalworld.bg/33295.evropejskiiat-syd-nasyrchi-formalizma-v-pravoprilaganeto-na-vas.html 14 ноември 2013
20 Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург.Правен свят: http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=32350 29 август 2013
21 По повод приетата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода 2012-2020 г.Обществено възпитание, 1, с.6 – 11    2013
22 Би ли имал дързостта българският съд да постъпи като полския? Правен свят http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=31246 13 юни 2013
23 Отчет на председателя на Европейския съд за правата на човека Дийн Шпилман: За пръв път през 2012 г. са намалели жалбите пред Страсбург. http://www.legalworld.bg/29639.za-pyrvi-pyt-prez-2012-g-sa-namaleli-jalbite-pred-strasburg.html 30 януари 2013
24 За правото на висше образование и пределите на ограничаването му от страна на държавата в светлината на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Tarantino v. Italy. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи, том II, с. 47-52 2013
   25 Обзор:Решенията на Европейския съд по правата на човека срещу България през 2012 г. Правен свят  http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=29261 2 януари 2013
26 Правилно ли КС разчете практиката на Евросъда по гражданската конфискация?Правен свят   http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28543 2 ноември 2012
27 Съдът в Страсбург: Върховният касационен съд отново на поправителен.
Правен свят http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=28249
16 октомври 2012
28 Анализ на статистически данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека. В:Адвокатски преглед, 7, с. 30-36 2012
29 Страсбург осъди България и заради нелеп гаф на  Върховния административен съд:Правен  свят – http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27205 5 юли 2012
30 Дейността на Европейския съд по правата на човека – настояще и бъдеще.В: Общество и право,7, с.3-13 2012
31 ВКС под прицела на  Европейския съд по правата на човека Решението „Дечева и други срещу България“ – поредният упрек към съда. Правен свят – http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=27150   1 юли 2012
32 Бъдещето на Европейския  съд по правата на човека  след конференцията в Брайтън и задълженията на  европейските държави.В:Адвокатски преглед, 4, с.48-53          2012
33 Стартира   проект за обучение  на адвокати в сферата на правата на човека.Правен   святhttp://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26429 19 април 2012
34 Насоки на реформата в  превенцията на   правонарушенията на малолетни и непълнолетни – в: Превантивната политика и съвременната престъпност –  Материали от научна сесия, посветена на 25-годишнината от създаването на  Българската асоциация  по криминология.С., с.118-129 2012
35 Решенията на  Европейския съд по правата   на човека – равносметката за 2010 г.  Адвокатски преглед, кн.2, с.3-8 2011
36 Само промяна в законите  няма да подобри   младежкото правосъдие.Правен свят, 1, с.  99-103 2011
37 Процедурата при  определянето на възпитателните мерки по ЗБППМН.Обществено  възпитание, 1, с.16-27 2011
38 Съдебната практика по  определяне на   мерките „настаняване във възпитателно  училище-интернат“ и „настаняване в   социално-педагогически  интернат“.Общество и право,  3, с.  32-58. 2011
39 За същността на  решенията по допустимост   на Европейския съд по правата на човека.  Адвокатски преглед, кн.9, с. 27-33 2011
40 Възпитателни мерки за малолетни и   непълнолетни правонарушители.С.:
Сиби, 2011.
2011
41 За същността на т.н.»пилотни  решения» на   Европейския съд по правата на човека – доклад на  Научната конференция на   БСУ «Взаимодействието теория-практика:  ключови проблеми и решения», проведена на 24-25 юни 2011 г. 2011
42 Не/съответствието на  процедурата по   настаняване във възпитателни училища-интернати и  социално-педагогически   интернати с Европейската конвенция за  правата на човека – доклад, изнесен на   Научната  конференция на БСУ, проведена   на 8 април 2011
В:Юридически сборник, том ХVІІІ, изд. на БСУ, с.166-176.
2011
43 Решението А. и други  срещу България (Affaire A. Et autres c. Bulgarie – requête no 51776/08)Едно  решение на Страсбург, което трябва да   познават всички районни  съдии и прокурори. В: htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25078 30.11.2011
44 Решенията на  Европейския съд по правата на човека – равносметката за 2011 г.Правен свят.  htpp:www.legalworld.bg/print.php?storyid=25327 23.12.2011
45 Дефицитът на научни  изследвания и   отражението му върху правоприлагането и  наказателната политика /резултати от   криминологично изследване на  оценката на законодателните промени на ЗБППМН от   2004 г.В:  Международна конференция „Предизвикателства пред висшето   образование и научните изследвания в условията на криза. Бургаски   свободен университет, том трети, Бургас, с.379-390. 2010
46 През 2009 г. Страсбург  „оцени“  българската реституция на над 740 000 евро. Засега.  Правен свят,  1, с. 122-123 2010
47 Съдебната процедура по отношение   противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
 Бургаски  свободен университет, Център по юридически   науки, Юридически сборник, том ХVІІ,  с.38-55
2009
48 Анализ на практиката на  Европейския съд   по правата на човека по дела, свързани с  българското реституционно   законодателство (критичен обзор на  постановените решения през периода   2008-2010 г.) .Правата на  човека, 4, с. 5-16 2009
49 Държавата  е най-сериозният длъжник на   бившите работници на „Плама” .Правен  свят, 6,с. 115-119 2009
50 Анализ  на причините за осъждането на   България във връзка с правото на  справедлив процес в разумен срок в   наказателното производство – чл. 6.1. от Европейската конвенция за правата на   човека .Адвокатски преглед,11-12, с.26-37 2008
51 Съответствие  на българския закон и  практика по проблемите на свободата на мисълта,  съвестта и религията  с Европейската конвенция за правата на човека и  стандартите, установени от европейския съд при прилагането й.В:  Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз. С.,83-100. 2007
52 Проблеми на съобразност  на чл. 6 (1) от   Европейската конвенция за правата на човека,  породени от нормативното   изключване на достъпа до съд при  оспорване на някои актове на администрацията  /в съавт./Правата на  човека, 4, с. 27-45 2007
53 Европейските  измерения на българската   реституция /критичен преглед на  практиката на Европейския съд  по правата на човека по
българските   жалби/
.Правата на човека, 2,с.31-46.
2007
54 Индекс на престъпността  в България’97
(Доклад върху резултатите от едноименното емпирично социологическо изследване), авт. колектив.С.,§5-8, с.73-89
1998
55 Реформата на  наказателното   законодателство през погледа на магистратите /в  съавт./.В: 100 години   наказателен закон и актуални поблеми на  наказателното законодателство
/1896-1996/ . С., с.37-49.
1996
56 Жените жертви на  престъпни посегателства   и тяхната извънсъдебна защитаВ:  Информационен бюлетин “Насилието срещу   жените“,  с. 5-7 1996
57 Чезаре  Бекариа – един от родоначалниците   на криминологичната наука.В:  Чезаре Бекариа-начало на съвременната наказателна политика, С.,   с.32-35. 1995
58 Подходи  и модели за работа с   безнадзорните деца (резултати от емпирично  изследване) С. 1995
59 Престъпността в  Република България през   1994 г. /криминологически анализ на  статистически данни/ – в съавт., С. 1995
60 Времето  налага по-гъвкав подход към   децата .
Обществено възпитание,  № 1, с. 10-15
1995
61 Престъпността в  Република България през  1993 г. / в съавт./ 1994
62 Умишлените убийства в България в периода  1991-1992 г.: резултати от криминологическо изследване / в съавт./ С.,  1994 1994
63 Шотландският  модел.Обществено  възпитание, № 3, с.39-41 1994
64 Съвременни  форми за работа с младите  правонарушители и децата в рискови условия.  Обществено възпитание, № 2, с. 69-72 1994
65 Контролът върху  непълнолетните правонарушители в Холандия.Обществено възпитание, № 1,  с.45-46. 1993
66 Книга за престъпността  в България
/авторски колектив/ – С., с.77-80
1993
67 Порнографията  и децата .Обществено възпитание, № 4, с.21-25 1993
68 Престъпността  в България. Криминологичен   анализ /в
съавт./Правна мисъл,  № 1, с. 44-53.
1992
69 Особености на формиране   личността на   девойките-правонарушителки.Държава и право, № 2,   с.10-20; 1992
70 За   да се върне юношата в обществото  /резултати от криминологическо
изследване/
 Обществено   възпитание, 1992, № 3, с. 5-8
1992
71 Отношението   на непълнолетните   правонарушители към правораздаването и  изтърпяване на наказанието /в съавт./Съвременно право, 1992, № 4 с.   37-44 1992
72 Уредба   на порнографията в   законодателството и правната доктрина –
минало, настояще и бъдеще
.Правна мисъл, № 4, с. 45-53
1992
73 Новият   облик на престъпността в България   /в съавт./Черно и бяло,
№ 1, с. 26-27
1992
74 За да се върне юношата   в обществото  /резултати от криминологическо изследване/ . Обществено   възпитание, № 3, с. 5-8 1992
75 Румънският опит в   организацията на   превенцията сред непълнолетните
правонарушители . Обществено възпитание, № 1,  с.62-64
1990
76 Първият   български труд за причините на   престъпността и неговият автор.Държава   и право,  № 2, с.96-100 1989
77 Проблемът   за женската престъпност в   българската криминологическа
литература.
В: Криминологически проблеми, С., 1989, с. 80-88;
1989
78 Обществените   възпитатели и техните   проблеми.Обществено възпитание,  № 3,   с. 50-53 1989
79 Борбата с   противообществените прояви на  непълнолетните по местоживеене /в   съавторство/С.,  § 2,3, 9 /с.14-48;92-102/ 1989
80 Правонарушителите   и училището . Обществено възпитание,  № 4, с. 14-20. 1988
81 Проблеми на   обществената превенция на престъпността.Социалистическо право,  №   12,с.33-39 1987
82 Организация и   ефективност на борбата с   противообществените прояви на   малолетните и непълнолетните във Врачански   окръг (резултати от
криминологическо изследване) – в съавторство. Враца
1986
83 Роль семьи в   предупреждении   правонарушений несовершеннолетних по месту   жительства.В: Совершенствование   системы мер предупреждения   правонарушений несовершеннолетних по месту   жительства (сборник   научных трудов), Москва,  с. 72-81 1985
84 Тамара Хинова, „Методи,   средства и   организация на борбата с престъпността на   непълнолетните“ /в съавт./Социалистическо право, № 8, с.69-73. 1985
85 Семейството   като фактор за   предотвратяване правонарушенията на децата.Обществено   възпитание,  № 6, с.13-19. 1984
86 Социалното планиране и   ролята на   трудовите колективи за предотвратяване на   правонарушенията.В :   Криминологически проблеми, С., с.61-77 1984
87 Нова книга по проблемите на   предотвратяване на правонарушенията в
производствените колективи .Социалистическо право, № 3, с.72-74
1984
88 Престъпността на непълнолетните.В: Престъпността в Бургаски окръг (комплексно   криминологично изследване), С.,   с.88-109 1983

 

 

  1. svmargaritova
    12 май, 2009 в 15:57 | #1

    Извините, но я не поняла о какой статье идет речь – что-то связанное с Эвропейской конвенцией или по проблемам криминологии? Хотя неплохо разбираюсь в русском языке, но слово „пикольная“ мне незнакомо. Мой электронный адресс svmargaritova@gmail.com

  1. 0 trackbacks