Tag

изисквания за допустимост

Browsing

Решение на ЕСПЧ, свързано с лоши материални условия в затвор

На 15 февруари 2018 г. Европейският съд постанови решение по делото Hristoskov v. Bulgaria(Application no. 50760/09) , с което установи нарушение на чл. 3 по повод   лошите материални условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в ТПО Кремиковци. Това решение е едно от многото подобни, постановени от Съда преди и след делото Neshkov and Others v. Bulgaria. То представлява интерес по-скоро с обсъждането на един процесуален въпрос по допустимостта на част от оплакванията, който ще бъде разгледан по-долу.

На вниманието на всички, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека

Уважаеми колеги, както Ви е известно, програмата HELP  цели  да повиши нивото на информираност и компетентност на адвокатите и всички граждани, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека. Във връзка с това  на специално създадената  страница на програмата е открита „гореща линия“, на която могат да се задават конкретни въпроси, свързани с проблематиката на допустимостта на жалбите пред Съда.

  От април 2013 започва курсът по дистанционно обучение за усъвършенстване познанията на юристите в България относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.  Обучението  e безплатно и  се организира по програма HELP на Съвета на Европа. То ще продължи 10-12 седмици.   Курсът ще бъде воден от адв. София Разбойникова  – председател на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Правото на достъп до съд не е нарушено от националния съд, ако засегнатото лице е пропуснало да обжалва присъдата в законноустановения срок, а е изчакало изготвянето и на мотивите, поради което и жалбата му е върната като просрочена.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ЖАЛБА ДО СЪДА

/за т.н. „първо писмо“/

Тези, които са разглеждали специалния вид пълномощно, който  фигурира на сайта на Европейския съд, вероятно са обърнали внимание, че в него има една рубрика “Дата на първото писмо” и сигурно са се питали какво има предвид съдът и какво следва да се напише на това място.

Протокол 14 към Европейската конвенция за правата на човека –

нов инструмент  с важни практически аспекти

На 15 януари 2010 г. бе публикувана декларация на Генералния секретар на Съвета на Европа Thorbjørn Jagland по повод одобрената ратификация на Протокол 14 от Руската Дума. Този акт бе окачествен като такъв с изключителна важност не само за Русия, но и за цяла Европа, тъй като протоколът  ще  разреши на Съда да преодолее забавянията при разглеждане на жалбите и ще засили основната му роля на защитник на правата на всеки един гражданин  навсякъде в Европа. Такива са очакванията.Така Русия се присъедини  към останалите 46 държави, които ратифицираха Протокол 14 в различни периоди след приемането му.