Tag

ratione temporis

Browsing

Katin Относно критерия ratione temporis и изясняването му в делото

JANOWIEC ET AUTRES vs RUSSIE (Requêtes nos 55508/07 et 29520/09)[1]

На 21 октомври  Голямото отделение на Европейския съд по правата на човека постанови своето решение по жалбите Яновиец и др. срещу Русия, образувано по повод гибелта на полски офицери през 1940 г. в  околностите на Катинската гора.


Rules of the curt-2За правилото
ratione temporis в светлината на решението на Европейския съд по делото  Dimitar Shopov v. Bulgaria[1]

Процедурните задължения за извършване на ефективно и бързо разследване по чл. 2  и 3 от Конвенцията представляват едно самостоятелно и независимо задължение за държавите, поради което Съдът е компетентен да разглежда оплаквания за причинена смърт или нечовешко или унизително третиране по случаи, настъпили преди ратифициране на Конвенцията от съответната държава, ако разследването или голяма част от него е осъществено след влизането й в сила за съответната държава. __________________________________________________________________________