NIPОт 14 до 16 юли в София бе организирано обучение за магистрати /съдии, прокурори и следователи/ от цялата страна, както и за представители на ГД „Изпълнение на наказанията” от Националния институт на правосъдието. Темата бе „Практика на ЕСПЧ по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”. То се провежда в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансирано от Норвежкия фонд /Norway grants/.
Като основен лектор в обучението бе поканен националният съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, г-жа Здравка Калайджиева. Преди да премине по съществото на основните теми на обучението тя направи кратък преглед на най-важните решения на Европейския съд, постановени срещу България през миналата и тази година – както по основателност, така и по допустимост; посочи групите жалби, които предстои да бъдат разгледани от съда и са висящи пред отделение или комитет /около 600 на брой/ и обърна внимание на някои нови моменти в работата на самия Съд. Те се изразяват в това, че жалби, повдигащи сходни проблеми, се групират за общо разглеждане и по тях се постановява едно решение. След това подобни оплаквания се пренасочват към комитет и решенията по тях са с кратки мотиви, като се прави позоваване на основополагащото решение. Съдия Калайджиева даде пример с решето, постановено съвсем наскоро по делото Харакчиев и Тулумов . Тя поясни смисъла и значението и на т.н. «пилотни решения» по процедурата по чл. 46 от Конвенцията.
Основните проблеми, засегнати в първия ден на обучението от съдия Калайджиева, бяха свързани с правата на лишените от свобода и тяхната защита; съвместимостта на условията в българските затвори с изискванията на чл 3; съдебната практика на ЕКПЧ по чл. 3 във връзка с тази проблематика срещу други държави и възприетите стандарти /тук бяха обсъждани решенията по Орчовски срещу Полша ; Латак срещу Полша , Ананиев срещу Русия и Нешков и др. срещу България/комуникирана жалба/ ; както и изискванията на чл. 13 за наличието на достъпни и ефективни средства за защита при установени нарушения на чл. 3 в обсъждания аспект.
Втората тема на семинара бе посветена на правото на тайна на кореспонденцията на затворниците по чл. 8 от Конвенцията, практиката на ЕСПЧ и наличието на ефективно вътрешно-правно средство за защита /съдебната практика по чл. 1 от ЗОДОВ. Тя бе представена от съдията във Върховния административен съд Таня Куцарова.
Третата тема бе свързана с един изключително чувствителен за обществото въпрос – относно съответствието на наказанията „доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна” на чл. 3 от ЕКПЧ в светлината на новата практика на Европейския съд по правата на човека, установена с решението му по делото Винтер и др. срещу Обединеното кралство.
Провеждането на обучения от такъв характер безспорно има голямо значение за подобряване на диалога между националните съдилища и Европейския съд по правата на човека. Добре би било обаче материалите, подготвени за самите обучение, както и изложенията на лекторите, да бъдат достъпни за всички магистрати в страната, така че обсъжданите проблеми да не остават „затворени” само за 36-мата участници в него.

…..

Жалби №№ 15018/11 и 61199/12 р. от 08.07.2014 г.
Жалба № 17885/04, р. от 22.01.2009
Жалба № 52070/08 г. р. по допустимост от 12.10.2010
Жалба № 42525/07, р. от 10.01.2012
Жалби №№ 36925/10, 9717/13;21487/12; 72893/12; 73196/12 и 77718/121, комуникирани на 20.03.2014
Жалби №№ 66069/09, 130/10 и 3896/10, р. от 09.07.2013 [ГО]

Author

Write A Comment