ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ В СФЕРАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

На 11 и  12 април в  Страсбург бе проведена работна среща с представители на шест държави-членки на Съвета на Европа, измежду които е и България. Те са включени в един от проектите, насочени към обучение на адвокатите в материята, свързана с подготвянето на жалби до Европейския съд по правата на човека. Проектът е финансиран със средства от Human Rights Trust Fund. Историята на фонда датира от  март 2008 г., когато по инициатива на правителството на Норвегия е сключено споразумение със Съвета на Европа и Съвета на Европейската банка за развитие. По силата на това споразумение  със средствата на Норвежкото правителство (в размер на 1 млн евро) е основан „Доверителен фонд за правата на човека“ – Human Rights Trust Fund (HRTF). По-късно няколко държави се присъединяват към тази инициатива и даряват   средства на фонда – Германия, Холандия, Финландия и Швейцария. Основната му цел   е насочена към подкрепа усилията на държавите-членки на Съвета на Европа да създадат гаранции за спазване Европейската конвенция за правата на човека в собствените им страни; да бъде намален броят на явно недопустимите жалби, а чрез него –  да се повиши ефективността на Европейския съд по правата на човека.

Едно от основните направления, по които е предвидено да се вложат средства от фонда, е свързано с обучението  по правата на човека, като са разработени няколко отделни проекта. Проект № 3 е посветен на „Повишаване капацитета на адвокатите, за да се съобразят с критериите за допустимост при подготовката на жалби до Европейския съд по правата на човека“. В него са включени 6 държави – Албания, България, Литва, Русия, Турция и Чехия. По своя характер той е „пилотен“ – т.е. чрез него ще се тества дали целите, които са поставени, ще бъдат постигнати в края на едногодишния период, за който той ще действа. Ако това стане факт, се предвижда  постепенно в него да бъдат включени всички държави – членки на Съвета на Европа .

Проектът предвижда поддържането на т.н. „фокусни информационни точки“ във всяка една от държавите – участнички в проекта, които да осигуряват информация за критериите за допустимост на жалбите, съобразени с практиката на Европейския съд, както и да се разработят специфични за всяка отделна държава насоки за изискванията за допустимост. Цялата информация ще бъде качена на специално създадения уеб сайт на HELP:http://www.coe.int/help. На него ще бъдат обособени страници за всяка една отделна държава и на съответния национален език. Така ще бъде улеснен достъпът на неограничен брой потребители, тъй като информацията ще бъде насочена не само към адвокати, но и към граждани, които се интересуват от възможността да сезират Европейския съд по правата на човека. Там ще бъдат качени различни учебни материали, обновеното и редактирано „Практическо ръководство по допустимост на жалбите“, статистическа информация и др.п.

В началото на месец май предстои да заработи на сайта и гореща линия, на която да могат да бъдат задавани он лайн въпроси и в кратко веме да бъдат получавани отговори, свързани с проблемите на допустимостта – чл. 34 и 35 от Конвенцията. За обучителните цели на сайта като най-подходяща е избрана програмата Moodle, която наред с другите си предимства в сферата на обучението, дава възможност да се провеждат затворени или отворени конферентни връзки между няколко участника в дискусията по една обща тема. За ползването на сайта ще бъде достатъчна само безплатна регисрация към него.

Предвижда се наред с това провеждането на няколко конференции с международно участие в отделните страни-участнички в проекта, публикуването на листовки, съдържащи информация за Европейската конвенция, както и инструменти за обучение, като казуси, провеждане на симулация на съдебен процес , организиране на курсове за дистанционно обучение и др.п.

За успешното реализиране на проекта и неговото популяризиране предстои да бъдат информирани освен Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати, но и всички адвокатски колегии в страната, както и неправителствените организации, чиято основна сфера на дейност е защитата на правата на човека.

 

 

Author

Write A Comment