Rules of the curt-5Информация за нови промени в Правило 47

 На своето пленарно заседание, проведено на 6 май 2013 г., Европейският съд по правата на човека е приел изменения в Правилата на Съда. Правило 29 /за съдията ad hoc/ ще влезе в сила на 1 юли, както и няколко процедурни правила относно формирането на Голямо отделение и пр. На това заседание е гласувано изменение на Правило 47 ,което ще  влезе в сила от 1 януари 2014 г.  

Измененията  предвиждат две основни  промени в правилата с цел по-бързо и ефективно да бъдат разглеждани жалбите още при самото им постъпване.

  • Първата от тях  засяга въвеждането на по-строги критерии относно съдържанието. Ако една жалба не съдържа необходимата информация, посочена в Правило 47, тя няма да бъде разгледана от Съда. Това правило експериментално е започнало да се прилага още от септември 2011 г. по отношение на част от държавите, впоследствие е било разширено и за други страни, след като е била направена оценка по приложението му от Съда. Може да се каже, че очевидно и България е била измежду държавите, включени в експеримента, тъй като то започна да се прилага по отношение на българските жалби още от 2012 г. Целта е да бъдат стимулирани жалбоподателите да предоставят основната и най-важна  информация още в самото начало при депозирането на жалбата, за да се направи първоначална преценка за нейната  не/допустимост или съответно дали да й се даде приоритет при разглеждането. Така ще се избегне многократната кореспонденция с жалбоподателите и ще се оптимизира работата на Съда. Представянето на жалбата е строго юридически акт, който има формален характер, поради което е напълно оправдано да се изисква от жалбоподателите да спазват определени правила.
  • Жалбоподателите ще трябва да представят изцяло попълнен формуляр, от чието изложение на   фактите и оплакванията да се даде възможност на Съда да прецени единствено и само въз основа на този документ какъв е характерът и естеството на жалбата. Ще бъде въведена и своеобразна граница за обема на жалбите, като за тези с по-голяма сложност ще се допуска до 20 страници. Ако бъде надвишен този лимит, секретарят на секцията ще има право да поиска представянето на жалбата в по-сбита форма.
  • Съгласно  параграф 4 на Правило 47 в сегашната му редакция, ако жалбоподателят не изпълни напълно изискванията относно формата, жалбата „може да не бъде разгледана“. В подготвения проект за нова редакция този израз е заменен с „няма да бъде разгледана“. Това ново правило обаче ще предвижда и изключения, за да не се стигне до несправедливото му прилагане. То няма да се прилага, ако жалбоподателят даде задоволителни обяснения защо не е в състояние да представи жалбата си в изискуемата форма. Тук се имат предвид ограниченията, на които са подложени лицата лишени от свобода, например, които се намират в практическа невъзможност да получат необходимите им документи. Дерогирането му ще е допустимо и в случаите на направено искане за привременни мерки по чл. 39.  Правилото ще предоставя възможност и на Съда по свое усмотрение да приеме една жалба, макар че тя не отговаря на всички изисквания за формата.
  • Втората промяна е не по-малко съществена – само жалба, която отговаря на изискванията на Правило 47  ще може отсега нататък да прекъсне 6-месечния срок за депозиране на жалби. Датата, която ще се взема предвид , е тази на пощенското клеймо. Съдебните помощници ще бъдат задължени да  обработят всяка нова жалба по възможно най-бързия начин, така че да предоставят втори шас на жалбоподателя да представи отново своята жалба в случай на необходимост. Но ако жалбоподателят не спази 6-месечния срок, жалбата му ще бъде насочен към едноличен съдия и обявена за недопустима.

Новите правила ще бъдат качени на следната страница на Съда след 30 юни: littp://wwvv.echr.coe.int/ЕCHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Ruies+of+Court/

Преди 1 януари 2014 г. се предвижда да бъде подготвен и нов формуляр на жалба на всички официални езици на 47-те държави членки, който своевременно ще бъде качен на сайта на Съда. Той  ще бъде придружен със съответните указания как да бъде попълнена жалбата. Ще бъде подготвено и ново упътване, което да даде ясни и точни обяснения относно новите изисквания, които следва да се спазват, за да се регистрира жалба, отговаряща на Правилата на Съда.

 

 

Author

Write A Comment