Affaire Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),8 novembre 2007

През 1986 г. общината в гр. Нова Загора отчуждава къща с дворно място за нуждите на започващо жилищно строителство, съгласно плана на града. На собствениците е изплатено обезщетение по действащия ЗТСУ. Строителството на жилищната сграда е реализирано частично без да се засяга процесния имот. През 1990 г. той е продаден на жалбоподателката, която е вписана в списъците на общината като крайно нуждаеща се.

През 1992 г. е приет реституционен закон, даващ възможност на собствениците, чиито имоти са отчждени по благоустройствените закони, да си ги хпоискат обратно, ако мероприятието не е било реализирано и имотът е запазен в същия вид. Собствениците на къщата с дворното място правят искане до кмета да им бъде възсатновена собствеността, но той им отказва. Неговият отказ е потвърден от окръжния и от Върховния административен съд с решение от 1995 г. Бившите собственици предявяват иск по чл. 7 от ЗВСОНИ, който е преквалифициран на такъв по чл. 26 от ЗЗД и уважен от всички съдебни инстанции. Договорът за продажба между общината и жалбоподателката е прогласен за нищожен поради това, че имало забрана да се продават жилища по-ниски от три етажа, ако са предназначени за събаряне, съобразно градоустройствените планове.

Европейският съд прилага стандарта, изработен в решението си по делото Великови (§§241 и 248) и приема, че в случая властите не са създали ясни и точни критерии, които да разграничат добросъвестните купувачи, каквато без съмнение е била г-жа Калинова, от недобросъвестните, поради което така те са нарушили принципа на пропорционалност. Той посочва, че « отмяната на собствеността на жалбоподателката не се е вписвала ясно в рамките на законните цели, преследвани от реституционните закони, но представлява случай, в който въпросното законодателство е било приложено разширително.“)(§73)

Европейският съд установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1, но отлага произнасянето по въпроса за справедливо обезщетение.

С последващо решение от 27 февруари 2009 г. той присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени и за имуществени вреди, съобразявайки се с пазарната стойност на жилището в града, в който тя живее.

Author

Write A Comment