Affaire Sivova et Koleva c. Bulgarie (Requête no 30383/03),15 novembre 2011

Жалбата е по повод  прекомерна продължителност на земеделска реституция по ЗСПЗЗ. Съдът отбелязва прекомерната продължителност на процедурата по реституция и/или получаването на обезщетение – 12 години след решението на ОСЗГ, 11 г. след решението на районния съд за признаване правото на възстановяване на собствеността, през който период жалбоподателките все още не са получили нито земи, нито обезщетение.(§116). Съдът изтъква, че двата паралелно протичащи в България процеса – този на реституция и другия – на приватизация и липсата на каквато и да било съгласуваност между тях, са довели до непропорционално засягане правото на собственост на жалбоподателките. „Съдът намира, че държавата-ответник  не е действала с нужната последователност и  старание и не е осигурила спазването на баланса между изискванията на общия интерес и защитата на правата на жалбоподателките, в резултат на което те са понесли прекомерна и изключителна тежест”(§119)Поради това е установено нарушение на чл. 1 от Протокол 1.

Author

Write A Comment