Antonovi  v. Bulgaria (Application no. 20827/02,  1 оctomber 2009

В настоящия случай, както и по делото Кирилова и др., жалбоподателите имат придобито право на апартамент като компенсация за отчуждения им имот, и са жертва на намеса в правото им да се ползват мирно от притежанията си заради бездействието на властите в продължение на дълъг период от време да им предоставят този апартамент. И тук Съдът счита, че случаят попада в приложното поле на първото изречение от ал. 1 на чл. 1 от Протокол № 1.

Както и по делото Кирилова и други (§ 123), Съдът установява, че справедливият баланс, изискуем съгласно чл. 1 от Протокол № 1, не е постигнат заради дългите закъснения при предоставяне на апартаментите, пасивното отношение на властите, както и продължителния период, в който жалбоподателите са изпитвали несигурност. Те са понесли несъразмерна и прекомерна тежест. Съдът не счита, че апартаментът, предоставен в крайна сметка на жалбоподателите със закъснение от повече от 16 години, и присъденото им частично обезщетение по отношение на периода до 2000 г., могат да се разглеждат като достатъчни и навременни мерки, способни да възстановяват справедливия баланс. Следователно е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1.

Author

Write A Comment