Case of Kolev v. Bulgaria(Application no. 50326/99) 28 April 2005

Съдът отбелязва, че от датата на задържането му – 11 май 1994 г. и   към времето на последната информация от страните – февруари 2005, производството все още е било висящо на етапа на съдебния процес, така че въпросният период е продължил най-малко десет години и девет месеца. Макар че Софийският градски съд е потърсил полицейско съдействие, за да осигури присъствието на лицата, призовани за разглежданията, тези мерки очевидно са били неефективни на практика. («Не е работа на Съда да предложи на българското правителство средствата за справяне с проблема. За целите на настоящото дело, Съдът отбелязва, че властите не са прибегнали до подходящите процесуални или други средства да сведат забавите до минимум.»,§96). Отделно от това  вследствие оттеглянето на председателстващия съдия се е наложило процесът да започне отначало, тъй като още от началото не е бил назначен втори съдия. Последващото забавяне също е по вина на властите, поради което е установено нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок.

Author

Write A Comment